2007-08-21 18:11:36

Šri Lankos Bažnyčia prisiminė prieš metus dingusius katalikų kunigą ir pasaulietį


Pirmadienį, rugpjūčio 20 dieną sukako lygiai metai nuo dienos, kai Šri Lankoje be žinios dingo katalikų kunigas ir jo palydovas. Nekartą per pastaruosius metus esame kalbėję mūsų laidose apie kunigo Thiruchelvam Nihal Jimbrown ir su juo dingusio penkerių vaikų šeimos tėvo Wenceslaus Vimalathas likimą bei apie pastangas juos surasti. Abiejų jų pėdsakai dingo Allaipiddy mieste, Šri Lankos Džafnos pusiasalyje, ankstyvą rugpjūčio 20 dienos popietę, kai motoroleriu važiavo kariškių kontroliuojamu keliu į savo parapiją. Liudininkai paskutinį kartą juos matė būtent kariškių įrengtame kelio blokavimo ir patikrinimo punkte.

34 metų amžiaus kunigo Jimbrown ir jo palydovo pasauliečio dingimo metines Šri Lankos katalikai paminėjo pamaldomis visose krašto bažnyčiose nuo Šri Lankos sostinės Kolombe iki tamilų daugumos miesto Džafnos. Anot Apaštališkojo Nuncijaus Šri Lankoje, arkivyskupo Mario Zenardi, Bažnyčia Šri Lankoje nėra praradusi vilties, kad abu dingusieji yra gyvi. Mūsų radijui suteiktame interviu Apaštališkasis Nuncijus taip papasakojo apie pastangas surasti dingusiuosius.

Beje, dabar jau visu tikrumu yra žinoma, jog ankstesni pranešimai, jog balandžio mėnesį surasti žmogaus palaikai buvo identifikuoti kaip dingusio kunigo palaikai, nebuvo niekuo pagrįsti. Ligi šiol nenustatyti asmenys dėl nežinomų priežasčių bandė įtikinti, jog įvykdytos DNR analizės leido tvirtinti, kad rasti palaikai yra kunigo Thiruchelvam Nihal Jimbrown. Deja, praėjus metams nuo dingimo tenka konstatuoti, kad visi kunigo Thiruchelvam Nihal Jimbrown ir pasauliečio Wenceslaus Vimalathas pėdsakai išnyko būtent aną rugpjūčio 20 dieną Allaipiddy mieste, prie Šri Lankos kariuomenės karių įrengto patikrinimo punkto.

Kunigas ir jo palydovas dingo be žinios tamilų krašte, Šri Lankos šiaurės rytuose, tuo metu, kai jame galiojo Kolombo valdžios paskelbta ypatinga padėtis. Mat regione laikotarpyje prieš kunigo ir jo palydovo dingimą buvo padažnėję ginkluoti susirėmimai tarp tamilų kovotojų ir valdžios kariuomenės karių.

Kun. Thiruchelvam Nihal Jimbrown buvo išvykęs lankyti savo parapijiečių, kurie buvo karinių veiksmų priversti pakeisti gyvenamą vietą. Maždaug 800 jo parapijiečių buvo priversti apsistoti Kayts Mergelės Marijos parapijoje. Aplankęs parapijiečius kunigas ir jo palydovas išvyko į kitą vietovę aukoti šv. Mišių. Bet negavę karinės valdžios leidimo vykti į Mandaitivu, jie nuvyko į tamilų sostinę Džafną, o iš sostinės sugrįžo su Naranthanai-Kayts parapijos klebonu, kun. Peter Thurairatnam. Kun. Thurairatnam paliudijo, kad kun. Jimbrown ir jį lydėjęs pasaulietis pakeliui į Allaipiddy miestą buvo sustoję karinės valdžios sargybos punkte, kuriame gavę atitinkamus leidimus, tęsė kelionę į miestą. Tačiau iš ten niekad nesugrįžo, nors karinė valdžia patikino, kad abu vėl išvyko.

Šri Lankos Bažnyčios vyskupai nekartą prašė Šri Lankos vyriausybės padėti surasti dingusiuosius. Taip pat Apaštališkasis Nuncijus Šri Lankoje nuo pat kunigo ir jo palydovo dingimo pradžios pastoviai prašė aukščiausių vyriausybės ir valdžios pareigūnų padėti surasti dingusiuosius.

Tačiau visos pastangos ligi šiol buvo bergždžios, - sakė Vatikano Radijui Apaštališkasis Nuncijaus Šri Lankoje, arkivyskupas Mario Zenardi

Nesame gavę jokio konkretaus ženklo. Nėra jokių liudijimų, - kalbėjo nuncijus. Jis pasakojo, kad kas kart kai sutinka Šri Lankos vyriausybės ministrą Žmogaus teisių klausimams primena dingusiuosius, teiraujasi apie tyrimo poslinkius ir apskritai apie žmogaus teisių padėtį Šri Lankoje. Nuncijus pažymėjo, kad valdžios atstovai yra itin atidūs šiam reikalui. Šri Lankos prezidentas yra sudaręs specialią komisiją kun. Thiruchelvam Nihal Jimbrown ir Wenceslaus Vimalathas dingimui tirti. Komisijai talkina nepriklausomi tarptautiniai ekspertai.

Žmogaus teisių padėtis Šri Lankoje apskritai yra labai sudėtinga ir nuolat blogėja. Vietoj dialogo ir derybų vėl ima viršų ginkluoti susirėmimai tarp Kolombo vyriausybės armijos karių ir vadinamųjų tamilų išsivadavimo tigrų (Tamilų-Ilamo). Pastaruoju metu nebuvo galima įžvelgti jokių geros valios ženklų, - sakė nuncijus. Konflikto dalyviai nerodo noro tęsti dialogą prie derybų stalo, nors jau yra parengtas deryboms tinkamas planas dėl centrinės valdžios galių dalinio paskirstymo. Vienintelė derybų viltis yra, kad jose būtų išgirstas etninių grupių balsas ir kad nesutarimai būtų išspręsti taikingai. Vienintelė deryboms alternatyva yra nepriimtini ginkluoti veiksmai, - kalbėjo mūsų radijui Apaštališkasis Nuncijaus Šri Lankoje, arkivyskupas Mario Zenardi.

Arkivyskupas taip pat užsiminė apie labai svarbų Bažnyčios vaidmenį konflikte ir taikos pokalbiuose. Šri Lankos gyventojų dauguma yra budistai, tačiau katalikų Bažnyčia yra vienintelė institucija Šri Lankoje, kuri apima abejas pagrindines etnines singalų ir tamilų grupes. Šią aplinkybę labai palankiai vertina taip pat krašto valdžia, nes supranta, kad katalikų Bažnyčia yra institucija, galinti prisidėti skatinant konflikto dalyvių bendrą kalbą ir sutaikymą. Bažnyčia siekia kuo galėdama padėti Šri Lankai, nukentėjusiai tiek nuo pilietinio karo, tiek nuo labai daug žalos padariusios gamtos stichijos, cunamio.
All the contents on this site are copyrighted ©.