2007-08-15 15:41:19

Žolinės „Angelus“


Žolinės vidudienio maldą Šv. Tėvas sukalbėjo vasaros rezidencijos rūmų Kastelgandolfe kiemelyje, į kurį buvo susirinkę maldininkai ir vasarotojai iš daugelio kraštų. Popiežius juos pasveiko skirtingomis kalbomis su Žoline, o ypatingą sveikinimą paskyrė vokiečių kalba maldininkams susirinkusiems Austrijoje į garsiąją Mariazell šventovę, į kurią Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės proga buvo susirinkę Austrijos ir kaimyninių šalių katalikiško jaunimo piligrimystės dalyviai. Šis Šv. Tėvo sveikinimas austrų jaunimui buvo televizijos tiltu tiesiogiai perduotas į Mariazell. Prie šios sveikinimo kalbos netrukus grįžime, o dabar trumpai apie tai, ką Benediktas XVI pasakė vidudienio maldos proga skirtoje kalboje visiems į Kastelgandofo rūmų kiemelį susirinkusiems ir jo kalbos per radiją bei televiziją visame pasaulyje besiklausiusiems tikintiesiems.

Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė yra sena bažnytinė šventė. Jos pamatas glūdi Šventajame Rašte. Mat jame Švč. Mergelė yra pristatoma kaip glaudžiai bendraujanti su savo dieviškuoju Sūnumi ir visuomet su juo solidari. Motina ir Sūnus yra pristatomi kaip glaudžiai susiję kovoje su pragarišku priešu iki pat galutinės pergalės prieš jį. Šioji pergalė visų pirma yra išreiškiama nuodėmės ir mirties sunaikinimu. Tai yra tie priešai, kuriuos apaštalas šv. Paulius pristato kaip visuomet susijusius. (1 Kor 15, 20-26). Todėl, kaip šlovingasis Kristaus prisikėlimas buvo galutinis šios pergalės ženklas, taip Marijos pašlovinimas nekaltajame kūne yra paskutinis patvirtinimas jos pilnutinio solidarumo su Sūnumi, tiek kovoje, tiek pergalėje.

Būtent šią gilią teologinę Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų prasmę paaiškino Dievo tarnas popiežius Pijus XII 1950 metų lapkričio 1 dieną paskelbtoje apaštališkojoje konstitucijoje “Munificientissimus Deus”, kurioje Bažnyčios autoritetu buvo patvirtinta Marijos privilegijos iškilminga dogma, jog Mergelė Marija su kūnu ir siela yra paimta į amžinąją garbę.

Brangūs broliai ir seserys, paimta į dangų Marija nuo mūsų neatsitolino, bet pasilieka dar arčiau ir jos šviesa apšveičia mūsų gyvenimus ir visos žmonijos istoriją. Sužavėti dangiškosios Išganytojo Motinos spindesio, su pasitikėjimu minime tą, kuri iš aukšto mus stebi ir mus globoja. Visiems mums reikalinga jos pagalba ir paguoda, kad galėtume įveikti kasdienių rūpesčių išbandymus ir iššūkius; mums svarbu ją jausti kaip motiną ir seserį konkrečiose mūsų egzistencijos situacijose. O tam, kad kada nors ir mes galėtume kaip jinai amžiams dalytis jos likimu, sekime ją, einančią Kristaus pėdomis ir, kaip ji, dosniai tarnaukime broliams. Tai vienintelis būdas išanksto ragauti jau čia, dar šioje žemiškoje piligrimystėje, laimės ir ramybės pilnatvės, gyvuojančios tuose, kurie pasiekia Amžinąjį Rojaus tikslą.

Po kalbos ir Vidudienio maldos, sukalbėtos su rūmų kiemelyje susirinkusiais maldininkais, popiežius sveikino jų grupes, o ypatingai, kaip jau sakėme, televizijos tilto pagalba, Vidudienio maldos susitikime dalyvavusį Austrijos ir Vidurio Europos jaunimą, susirinkusį į Marijos šventovę Mariazell. Jaunimo piligriminis žygis į svarbiausią Austrijos Marijos šventovę Žolinės iškilmės dieną buvo vienas pagrindinių Austrijos Bažnyčios pasirengimo popiežiaus Benedikto XVI apaštališkajai kelionei įvykių. Iki Šventojo Tėvo kelionės į Austriją beliko kiek daugiau nei trys savaitės. Benediktas XVI lankysis Vienoje ir Mariazell šventovėje rugsėjo 7-9 dienomis, šventovės įkūrimo 850-ųjų metinių proga.


Nuoširdžiai sveikinu visus vokiškai kalbančius piligrimus ir svečius, atvykusius į Kastelgandolfo, bet ypatingai sveikinu jaunuosius bičiulius, kurie, per televiziją, šiame susitikime dalyvauja Austrijos Mariazell šventovėje.

 
Brangusis jaunime, jus susirinkote į „Marijos namus“, kuriuose po maždaug mėnesio lankysiuos ir aš. Marijos, Jėzaus Motinos, pavyzdys mums rodo, kad Dievas aplanko žmones, pas kuriuos gali apsigyventi. Kristus trokšta apsigyventi ir jūsų širdyse. Bažnyčia, kuri yra Dievo namai, auga kai mes, žmonės, Viešpatį priimame kupini tikėjimo, maldos, vilties ir meilės ir tampame šių dvasinių namų gyvaisiais akmenimis. Brangūs piligrimai, brangusis jaunime! Norime šiandien ypatingai kreiptis į Mariją, kad ji, kaip šių gyvųjų Dievo namų išrinktasis ir tobulas akmuo, užtartų mus mūsų gyvenimo kelyje. Ji visa gyvena Dievo dabartyje, bet savo Motiniška širdimi pasilieka glaudžiame ryšyje su žmonėmis. Marijos globa telydi visus Jus jūsų kelyje!

Šv. Tėvo sveikinimo Mariazell šventovėje klausėsi trys tūkstančiai jaunų piligriminio žygio dalyvių ne tik iš Austrijos, bet ir Bosnijos Hercegovinos, Vokietijos, Prancūzijos, Kroatijos, Slovėnijos, Lenkijos, Slovakijos, Čekijos ir Vengrijos. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.