2007-05-19 14:37:33

Бенедикт XVI: Човешкото развитие не се ограничава само в рамките на икономическия напредък


(19.05.2007) “Само при онзи процес на глобализиране, който се съобразява с нуждите за солидарността и зачитане на човешкото достоинство е възможно да се постигне истинското благоденствие на народите и трайния световен мир”.Това днес Папата изтъкна пред 360 делегати, участвали в приключилата двудневна конференция на Фондацията “Centesimus Annus Pro Pontefice”, състояла се във Ватиката на тема “Ролята на развиващите се страни при глобалната конкуренция: икономически, социални и културни последствия” . Фондацията е учредена през 1993 год. и е в тасно сътрудничество с Държавния Ватикански Секретарят. Целите й са: да запознава със социалната доктрина на Църквата, да подпомага благотворителната дейност на Папата и да информира света относно мисията на Светия Престол. Двама Папи от 900те години: Павел VI и Йоан Павел ІІ, оставили своя печат в социалната докрина на съвременната Църква поучават със своите енциклики кои са пътищата за да се постигне нужното човешко развитие, което право за всеки тук на земята. Не напразно, в словото днес, Папата постави акцент на трудностите и новите предизвикателства, които трябва да бъдат превъзмогнати ако светът се стреми да достигне едно равновесие и сигурност за бъдещето на народите. Бенедикт XVI спомена азиатските държави, където “развитието е динамично” и от друга страна Африка, все още “изостанала” в много сектори от социалния живот.

**********

Автентичното и плодотворно развитие изисква внимание към всички нужди на човека, зачитане на неговото достоинство и дело в полза на общото благо за народите – каза Бенедикт XVI – споменавайки енцикликата на Папа Павел VI “Populorum Progressio” , публикувана преди 40 години, но така актуална и днес.

Това от което светът се нуждае е социаленото и икономическо хармонично развитие в реалните измерения за хуманността – каза Папата и цитира пасаж от енцикликата на Йоан Павел II, където Папата славянин настоява, че истинското човешко развитие не се изчерпва с икономическите постижения и напредък. Не става дума само за едно въздигане на народите до оново ниво, на което са богатите държави в света, се касае за сътрудничество в изграждането на един по-достоен живот за всички, за зачитане на всеки човек и неговите права” – подчерта Бенедикт XVI.


“Съвременното глобализиращо се общество – каза още Папата бележи парадоксални и дори драматични социално-икомически неравновесия. Не са коефицентите на контролираните данъчни облаги тези, които дават и осигуряват истинския икономически прогрес – подчерта Негово Светейшество. От значение е най-вече отговорност в ползването на природните рисурси и изпълняване дълга за опазване на околната среда”. При тези условия би могло да се постигне в глобализиращия се свят едно всеобщо благоденствие, което отбеляза Светият Отец е резултат на солидарността и стремежа за мирно съжителство”.

Негово Светейшество подчерта, че именно това са и идеалите, които Фондацията “Centesimus annus” храни и на които посвещава вече 14 години своята мисия. Към края Папата отправи благодарност за извършеното до сега и пожела това дело да продължи в трите главни насоки, които са условие за полагаемото се човешко развитие: икономически, социален и човешки напредък.

Само по този път приключи Папата световното общество ще може да живее в свобода и разбирателство. Бенедикт XVI цитира Папа Павел VI, който е оставил в завещание енцикликата “Populorum Progressio” , в която се казва: Ако за осъществяване на човешкото развитие са нужни все по-вече техници експерти, то означава, че светът се нуждае от също толкова хора на мисълта, които да са в състояние да разпознаят и посочат пътищата, по които се гради новия хуманизъм, позволяващ на съвременния човек да съхранява и подхранва великите ценности, любовта, приятелството, молитвата и съзерцанието”.
Ред. Кр. Кемалова
All the contents on this site are copyrighted ©.