2007-05-01 16:58:19

Бенедикт ХVІ: трите предизвикателства пред съвременния свят - екологията, човешките права и духовните ценности


(01.05.2007) - Ако на човешките същества не се гледа като на хора, дарени с ненарушимо достойнство, пълната справедливост в света ще бъде много трудно постигната. Това пише Папата в послание до участниците в пленарната сесия на Папската Академия за социални науки, която се проведе във Ватикана на тема: „Милосърдие и справедливост в отношенията между хора и нации”. В послание към проф. Мери Ан Глендън, председател на Папската академия за социални науки, Папата потвърждава, че „ стремежа към справедливост и насърчаването на цивилизацията на любовта са съществени аспекти от мисията на Църквата, чието служение е да разпространява Евангелието на Исус Христос”. Дори и в най-справедливите общества, пише Папата, винаги има място за милосърдието. Той припомня, че в центъра на учението на Католическата църква, което е отправено не само към вярващите, а и към всички хора с добра воля, е заложен принципа на „универсалното разпределение на благата на творението”. Според този принцип, всичко дадено от земята и всичко онова, което човек произвежда и трансформира чрез своето съзнание и технологии, е предназначено за материалното и духовно развитие на човешкото семейство”. В тази переспектива Папата посочва три главни предизвикателства пред съвременното човечество.


Първото предизвикателство засяга околната среда и устойчивото развитие. „Международната общност – пише Папата – признава, че световните ресурси са ограничени и всеки народ има дълга да приложи политики за запазване на околната среда с цел да се предотврати рушенето на природното наследство, чиито плодове са необходими за благосъстоянието на човечеството”. Бенедикт ХVІ подчертава, че при прилагането на решения на международно ниво „особено внимание трябва да се обърне на факта, че бедните страни са принудени да заплатят на много висока цена екологичния упадък”.


Второто предизвикателство – пише Папата се отнася към концепцията за човешката личност. Ако човешките същества не са възприемани като мъж и жена, създадени по Божи образ и дарени с ненарушимо достойнство, много трудно ще бъде постигната пълната справедливост по света. Въпреки признаването на човешките права в различни международни декларации и законови инструменти, нужно е още много , за да може това признание да повлияе на глобалните проблеми. Папата конкретно ги изброява: „нарастващата разлика между бедните и богатите страни; неравномерното разпределение на природните блага и богатствата от човешката дейност; трагедията на глада и липсата на вода; страданията на бажанците и прокудените; продължаващата враждебност в различни части по света; липсата на достатъчна законова защита на неродените; експлоатацията на децата; международния трафик на хора, оръжие, дрога и многобройните други тежки несправедливости”.


Третото предизвикателство – пише Папата в посланието – се отнася към духовните ценности. „Притискани от икономическите безпокойства, забравяме, че за разлика от материалните блага, духовните ценности, които са типични за човека, се разпространяват и умножават когато са комуникирани, отбелязва Папата. За разлика от материалните блага, които могат да бъдат разделяни, духовните, като съзнанието и образованието, са неделими и затова колкото повече са споделяни, толкова повече са усвояват”. Бенедикт ХVІ подчертава, че затова е нужен „диалог, който може да помогне на хората в разбирането на собствените традиции в момента на контакт с другите с цел за развитие на по-голямо самосъзнание в определяне на идентичността, като по този начин насърчават човешките ценности с междукултурна переспектива. Именно затова е нужно да се гарантира равни възможности в образованието и в предаването на познанието”.


„За да бъдат посрещнати тези предизвикателства – заключава Папата – е нужна любов към ближния, която може да вдъхне у нас справедливост в служба на живота и човешкото достойнство. Само любовта към цялото човешко семейство, основана на мъжа и жената, създадени по Божия образ, може да гарантира онази солидарност между поколенията, която предава любов и справедливост на бъдещите генерации. Само милосърдието може да ни окуражи да положим човека в центъра на обществото и в един глобализиращ се свят, управляван от справедливостта”.

All the contents on this site are copyrighted ©.