2007-01-24 17:13:07

Skydda barnen mot våldet i media, sade Benedictus XVI i sitt budskap inför världsdagen för de Sociala Kommunikationerna


Temat för världsddagen för de Sociala Kommunikationerna år 2007 är ”Barnen och kommunikationsmedlen, en utmaning för deras uppfostran” och det får oss att reflektera över två aspekter som är viktiga. En är, hur och vad vi lär våra barn . Den andra och inte mindre viktiga är medias utformning. Påven betonar här medias stora inflytande på barnen och familjerna. Verkligheten blir ofta till det som media gör den till.
Barnen utformas av media, men de utformas även för att motsvara det som media presenterar som rätt. Det blir ett ömsesidigt förhållande, som ger ansvar åt media och samtidigt kräver deltagande och kritik från läsarna, åskådarna och lyssnarna . En rätt utformning och ett rätt bruk av media är därför nödvändigt för barnens kulturella, moraliska och andliga utveckling.
Men hur kan nu detta gemensamma goda skyddas? Att uppfostra barnen till att lära sig välja i bruket av media, vilar på föräldrarnas, kyrkans och skolans ansvar. Föräldranras roll är av största vikt.. De har rätten och plikten att försäkra ett varsamt utnyttjande av media och påverka barnens samvete så att de blir i stånd att bedöma rätt och objektivt i valet eller bortvalet av programmen som erbjuds. I denna upgift borde föräldrarna uppmuntras och stödjas av skolan och församlingen i vissheten om att den svåra uppgiften att vara förälder, stöds av hela samhället..
Barnen måste få hjälp att fatta sina egna meningar. Här är även föräldrarnas exempel viktigt. Påven betonar även värdet av att föra in barnen i den klassiska litteraturens, konstens och musikens värld.
Om medias utformning understryker Påven frihetens stora betydelse . Men det rör sig om ett ansvar som förpliktar. Ofta ser man friheten som ett outtröttligt sökande efter nöjen och nya erfarenheter, som gärna leder till fördömelse och inte till befriande.. Den sanna befrielsen fördömer aldrig en individ, särskilt inte ett barn, som söker efter det nya. Den verkliga friheten är Guds ”ja” till människan som givit oss möjlighet att välja det goda , sanna och vackra.. Föräldrarnas uppgift är att bevaka denna frihet och introducera barnen till glädjen i livet.
Föräldrarnas och lärarnas djupa önskan att uppfostra barnen till skönheten, sanningen och godheten bör även stödjas av medias produktion genom att de betonar människans grundvärden, äktenskapets och familjens sanna värde och mänsklighetens positiva erövringar och mål. Därför är det nödvändigt att media förpliktar sig i utformningen av det producerade och att respekten för moralen ses med stort och aktuellt intresse och inte bara av föräldrarna utan av alla dem som känner sitt sociala ansvar.
Medan man bekräftar att många bland media försöker följa vad som är rätt, måste vi även erkänna att de som arbetar på detta område lätt möter psykologiska påtryckningar och olika etiska problem.. Ibland medför den kommersiella konkurrensen en sänkning av standarden. Varje tendens att producera program, det gäller både film och videospel, där man för nöjets skull accepterar våldet, reflekterar antisociala beteenden och gör den mänskliga sexualiteten vulgär är perversa. Detta gäller speciellt eftersom dessa program vänder sig tilll barn och ungdom.. Hur kan man förklara dessa slags nöjen för alla de oskyldiga ungdomar som i verkligheten är offer för våldet och för utnyttjandet. Alla borde vi reflektera över kontrasten mellan Kristus som tog barnen i sina armar och välsignade dem och dem som brukar våld mot dem. Orden i Lukas 17:e kapitel vers 2 säger: "Det vore bättre för honom att ha sänkts i havet med en kvarnsten om halsen än att kunna förleda en enda av dessa små.” Jag vädjar än en gång till de ansvariga för medias produktion, att de uppmuntrar sina producenter att skydda det allmänna goda , att stödja sanningen , bevara den individuella mänskliga värdigheten och att ta initiativ för att tillfredsställa familjens behov.
Kyrkan själv ser med glädje möjligheten att hjälpa och stödja familjer , lärare och alla de som har hand om de ungas ledning. Församlingarnas och skolornas program borde i dagens läge vara de mest moderna då det gäller barnens uppfostran till att nyttja media. Främst av allt vill kyrkan själv vara närvarande i media. ”Jag ser med Kristi ögon och jag kan ge min nästa betydligt mer än vad han har behov av : jag kan ge honom den blick av kärlek som han behöver.” Orden kommer ur encyklikan Deus Caritas Est
Dokumentet är daterat i Vatikanen d 24 januari,för Frans av Sales fest och undertecknat av påven Benediktus XVI.All the contents on this site are copyrighted ©.