2006-12-15 12:13:48

Týždeň so Svätým Otcom


RealAudioMP3 Vatikán (15. decembra, RV) - Program Svätého Otca počas adventu zintenzívňuje, o čom svedčí aj veľa jeho aktivít počas uplynulého týždňa. Spomeniem aspoň tie najdôležitejšie:

 V nedeľu, v ranných hodinách pápež Benedikt XVI. posvätil nový rímsky kostol zasvätený Panne Márii, Hviezde evanjelizácie. Ako pri tejto príležitosti uviedol vikár Rímskej diecézy kardinál Camillo Ruini, ide o „znak pozornosti a pastoračnej starostlivosti rímskeho biskupa o nové chrámy“, pričom zdôraznil, že Kostol patrí k novej farnosti založenej na počesť pápeža Jána XXIII. Kardinál Ruini sa poďakoval Rimanom za štedrosť, vďaka ktorej otvorili tento rok v talianskom hlavnom meste až tri kostoly, pričom za posledných 16 rokov vzniklo vyše 50 pastoračných centier.

Benedikt XVI. sa na posviacke osobitne prihovoril deťom pripravujúcim sa na prvé sväté prijímanie a na birmovku. Vysvetlil im, že Vianoce sú sviatkom darčekov vďaka najväčšiemu Božiemu daru – Ježišovi, keď povedal: „Chceme napodobňovať Boha, nežiť len pre seba, nemyslieť iba na seba, ale aj na druhých, pripravovať dary druhým: rodičom, bratom, sestrám... Aj na Vianoce je najkrajším darom byť dobrý k druhým, prejavovať im láskavosť, spravodlivosť, lásku. To je hlavný dar. Ostatné dary vyjadrujú iba tento význam, túto vôľu byť dobrými k druhým. (...) V tomto zmysle kráčajme v ústrety Vianociam plní radosti, lebo Boh je tu, Boh ma pozná, Boh ma chce poznať a prísť ku mne, do môjho srdca.“

V nedeľu napoludnie, sa Svätý Otec ešte raz vrátil k obom témam, teda k Vianociam a k budovaniu Božieho chrámu, vo svojom príhovore pred modlitbou Anjel Pána, keď povedal: „Kostol ako budova je konkrétnym znamením cirkevnej komunity, ktorá je vybudovaná zo „živých kameňov“, ktorými sú veriaci. Je to obraz veľmi drahý pre apoštolov. Svätý Peter (1 Pt 2, 4-5) a svätý Pavol (Ef 2, 20 – 22) zdôrazňujú, že „uholným kameňom“ tohto duchovného chrámu je Kristus a zjednotení spolu s ním sme aj my povolaní zúčastniť sa na budovaní tohto chrámu. (...) Preto príprava na Vianoce znamená podieľať sa na budovaní „božieho stánku s ľuďmi“. Nikto nie je vynechaný, každý môže a musí prispieť k tomu, aby táto budova spoločenstva bola čím viac priestrannejšia a krajšia. (...) Advent nás pozýva upriamiť zrak k “nebeskému Jeruzalemu”, ktorý je konečným cieľom nášho pozemského putovania. Zároveň je pre nás výzvou, aby sme doň vstúpili modlitbou, obrátením sa a dobrými skutkami. Takto aby sme privítali do nášho života Ježiša a spolu s ním budovali túto duchovnú budovu, ktorej každý z nás je vzácnym kameňom – podobne ako aj naše rodiny a naše spoločenstvá.

V utorok zverejnila Svätá stolica posolstvo pápeža Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja, ktorý si pripomenieme v prvý januárový deň roku 2007. Jeho základnú tému vystihuje motto: “Ľudská bytosť – srdce pokoja.” Svätý Otec vyjadril presvedčenie, že “rešpekt voči človeku podporuje mier a pri budovaní mieru sa zároveň stavajú základy pre pravú ľudskosť”. Podľa Benedikta XVI. je v tejto súvislosti potrebné sústrediť sa na niekoľko dôležitých oblastí: právo na život a náboženskú slobodu; prirodzenú rovnosť všetkých ľudí; ľudské práva a medzinárodnú legislatívu v tejto sfére a v neposlednom rade na úlohu Cirkvi ako ochrankyne výnimočnosti ľudskej bytosti. Svätý Otec sa v posolstve dotkol aj otázky výroby a testovania jadrových zbraní. Poukázal na atmosféru neistoty a strachu z možnej atómovej katastrofy, ktorá v súčasnosti panuje vo svete a na to, že “existencia celej ľudskej rodiny je v stávke”, ak sa situácia nezmení.

V stredu sa Svätý Otec vo svojej katechéze počas generálnej audiencie zameral na život a pôsobenie dvoch najbližších spolupracovníkov apoštola Pavla – Timoteja a Títa, keď okrem iného povedal: „Je samozrejmé, že nerobil všetko úplne sám, ale sa opieral o ľudí, ktorým dôveroval a s ktorými sa delil o svoje starosti a o svoju zodpovednosť.... Pramene, ktoré nám hovoria o Timotejovi a Títovi, dávajú do pozornosti ich pripravenosť prijať rôzne úlohy, ktoré často spočívajú v zastupovaní Pavla aj pri príležitostiach, ktoré neboli jednoduché. Jedným slovom – učia nás veľkodušne slúžiť evanjeliu, vediac, že to zahrňuje aj službu samotnej Cirkvi. Napokon si pripomeňme odporúčanie, ktoré apoštol Pavol dáva Títovi v liste, ktorý mu je adresovaný: „chcem, aby si to zdôrazňoval, aby tí, čo uverili Bohu, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je ľuďom dobré a užitočné“ (Tit 3,8). Prostredníctvom našich konkrétnych úloh musíme a môžeme objaviť v týchto slovách pravdu a práve v tomto adventnom čase byť bohatými na dobré skutky a tak otvárať brány sveta Kristovi, nášmu Spasiteľovi.

Svätá stolica v stredu zverejnila aj posolstvo pápeža Benedikta XVI. k nadchádzajúcemu Svetovému dňu chorých, ktorý sa bude sláviť už 15. raz na Sviatok Panny Márie Lurdskej, tentoraz v juhokórejskom Soule. Svätý Otec v ňom zdôraznil, že, ľudský život má nevyhnutné obmedzenia a skôr či neskôr sa končí smrťou. To je skúsenosť, ku ktorej je povolaný každý ľudský tvor a na ktorú musí byť každý človek pripravený. Napriek vedeckému pokroku nemôže byť nájdený liek na každú chorobu, a tak v nemocniciach, hospicoch a domácnostiach na celom svete čelíme utrpeniu mnohých bratov a sestier, ktorí sú nevyliečiteľne a často smrteľne chorí.“ Dôležitejšie než nájsť liek na chorobu, je preto podľa Svätého Otca starať sa o dôstojné podmienky pre choré a umierajúce ľudské bytosti. Cirkev preto podporuje spravodlivé sociálne systémy, ktoré môžu dôsledky mnohých chorôb zmierniť. Benedikt XVI. zdôraznil potrebu budovať centrá paliatívnej starostlivosti, ktoré poskytujú celostnú starostlivosť: ľudskú oporu aj duchovné sprevádzanie. Napokon sa obrátil na samotných chorých: „Povzbudzujem vás kontemplovať utrpenie ukrižovaného Krista a v jednote s ním sa obrátiť k Otcovi s úplnou dôverou, že celý život, a vaše životy osobitne, sú v jeho rukách. Dôverujte, že vaše utrpenie, zjednotené s Kristovým, sa ukáže ako plodné pre potreby Cirkvi a sveta“.

Laudetur Jesus Christus!

Leopold Slaninka SJ
vedúci slovenského programu Vatikánskeho rozhlasu
All the contents on this site are copyrighted ©.