2006-12-14 14:02:47

Benedikt XVI. vypichol na stretnutí s veľvyslancami problémy Dánska, Kirgizska, Ugandy, Sýrie, Lesotha a Mozambiku


Vatikán (14. decem bra, RV) – Pápež Benedikt XVI. dnes prijal poverovacie listiny veľvyslancov šiestich krajín: Dánska, Kirgizska, Ugandy, Sýrie, Lesotha a Mozambiku.

Dánsko potrebuje pri riešení etických otázok očistený rozum

V prejave k dánskemu veľvyslancovi Svätý Otec podčiarkol komplex politických a etických otázok, ktorým spoločnosť tejto krajiny dnes čelí a od ktorých závisí jej budúcnosť. „Cirkev je zo svojej strany pripravená prispieť k očisťovaniu rozumu a oživovaniu tých morálnych síl, bez ktorých nemôžu žiadne štruktúry dlhodobo pôsobiť správne ani efektívne,“ povedal Benedikt XVI. a pokračoval: „Ubezpečujem vás, že dánska katolícka komunita, hoci početne malá, túži plniť v spolupráci s ďalšími kresťanskými veriacimi svoju úlohu v tomto rozlišovacom procese a vo vytváraní múdrej a prezieravej sociálnej politiky. A to zvlášť s ohľadom na základnú rolu a poslanie rodiny založenej na manželstve, na vzdelávanie detí, na úctu k Božiemu daru života od počatia po prirodzenú smrť a na zodpovednú ochranu životného prostredia.“

 
Ďalší rozvoj Kirgizska závisí od morálky
 
V Kirgizsku tvorí katolícka komunita malú menšinu, preto Svätý Otec zdôraznil jej úsilie o dobré vzťahy s moslimskými a pravoslávnymi veriacimi, ako aj charitatívne aktivity Katolíckej cirkvi, ktoré „predstavujú záväzok Cirkvi milovať prakticky a konkrétne každú ľudskú bytosť, osobitne chudobných“. Benedikt XVI. pripomenul aj dôležitosť náboženskej slobody, lebo keď „sa duchovný rozmer človeka potláča, alebo dokonca zakazuje, ničí sa duša národa“. Stredná Ázia zo svojej histórie dobre pozná obdobie zastrašovania a vlády sily. Dnes sa Kirgizsko teší zo slobody, pričom naďalej zastáva vo svojom regióne kľúčovú úlohu kultúrnej križovatky. Pápež tamojšiemu národu odkázal: „V čase, keď Kirgizská republika upevňuje svoju národnú identitu, musí mať na mysli, že dôležitou súčasťou ekonomického rozvoja je morálka, s rozhodujúcim významom pre blahobyt a pokoj národa. Práve v tomto bode môže byť túžba po spravodlivosti uspokojená.“

 
Kľúčom k demokracii v Ugande je participácia
 
Aj v Ugande prebieha rozvojový proces, ktorý, ak má byť celostný, musí podľa Benedikta XVI. udržiavať krehkú rovnováhu medzi starým a novým, nezabúdajúc pritom na úctu k rodine aj širším spoločenstvám, osobnú slobodu a národnú solidaritu. „Jeden z kľúčov k úspechu demokracie spočíva v participácii na nej, v úprimnom a plodnom dialógu,“ povedal Benedikt XVI. novému veľvyslancovi z Ugandy. „Vzájomná výmena názorov a myšlienok nie je vždy jednoduchá. Dobrá vláda si vyžaduje, aby boli ľudia odlišných postojov vypočutí, rešpektovaní a zapojení do rozhodovacieho procesu.“ V tejto súvislosti Svätý Otec vyjadril nádej, že Cirkev ostane v tomto procese dôležitým partnerom štátu a že sa jej priznajú právne záruky slobodného spĺňania toho božského poslania, ktoré jej bolo zverené.

Sýria ako vzor tolerancie má kľúčovú úlohu na Blízkom východe

V príhovore k sýrskemu veľvyslancovi ocenil pápež nedávne prijatie zákona, ktorý priznal Katolíckej cirkvi právny status v súlade s kánonickým právom. Sýriu označil Benedikt XVI. za krajinu s výnimočným poslaním ponúkať svetu príklad pokojného spolužitia a tolerancie medzi nasledovníkmi rozličných náboženstiev, pričom vyzdvihol dlhoročné harmonické vzťahy medzi moslimskými a kresťanskými komunitami. Pripomenul tiež počiatky Cirkvi práve na tomto území. „Vaše hlavné mesto Damask je kresťanom drahé ako miesto dramatického obrátenia a krstu sv. Pavla,“ pripomenul Svätý Otec. Osobitnú pozornosť venoval starostiam sýrskej vlády so zabratím Golanských výšin Izraelom roku 1967. „S ťažkým srdcom pozorujem, že rozsiahle miestne aj ďalšie rokovania viedli v poslednom čase k ozbrojeným konfliktom, ktoré ohrozujú pokoj a stabilitu celého Stredného východu. Opakovane som žiadal zastavenie násilia v Libanone, vo Svätej zemi a v Iraku. Svet sa s veľkým zármutkom pozerá na špirálu smrti a ničenia, na utrpenie nevinných ľudí a unášanie alebo zabíjanie vytipovaných osôb. Podobne ako veľa nestranných pozorovateľov Svätá stolica verí, že riešenie možno dosiahnuť v rámci medzinárodného práva, prostredníctvom uplatňovania príslušných rezolúcií OSN.“

Lesotho trpí hladom a aidsom, zachráni ho solidarita a manželská vernosť

Lesotho sa v súčasnosti borí s chudobou a hladom. Benedikt XVI. preto tamojšej vláde pripomenul, že „ekonomická aktivita má morálny charakter a v miere, do akej je každá osoba zodpovedná za druhých, majú bohatšie národy povinnosť solidárne a spravodlivo podporovať rozvoj všetkých. Vo svete, kde komunikácia a obchod dosiahli globálny rozmer, je táto povinnosť ešte zrejmejšia a prostriedky na jej splnenie sú dostupnejšie.“ Svätý Otec neobišiel ani pandémiu aidsu a pripomenul starosť Cirkvi o každého trpiaceo, v ktorom vidí trpiaceho Krista. „Zároveň je však veľmi dôležité odovzdávať ľuďom posolstvo, že vernosť v manželstve a zdržanlivosť mimo neho sú najlepšou cestou vyhnúť sa nákaze a zastaviť šírenie vírusu,“ vyhlásil pápež a dodal, že „hodnoty, ktoré vychádzajú zo správneho chápania manželstva a rodinného života predstavujú jediný istý základ stabilnej spoločnosti“.

-te-
All the contents on this site are copyrighted ©.