2006-12-11 17:19:10

A Szentatya Úrangyala imádsága a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel Ádvent második vasárnapján


Ádvent második vasárnapján, délben az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében XVI. Benedek pápa utalt rá, hogy délelőtt új plébánia templomot szentelt fel Róma egyik külnegyedében, Mária, az Evangelizálás Csillaga tiszteletére. Olyan eseményről van szó, amely jelkép értékű ebben az ádventi időszakban, miközben Urunk születésének ünneplésére készülünk. Ezekben a napokban a liturgia folyamatosan arra emlékeztet bennünket, hogy „Isten eljön”, hogy meglátogassa népét, hogy az emberek között éljen és velük együtt szeretet és életközösségre lépjen, vagyis családot alkosson velük. János evangéliuma így fejezi ki a Megtestesülés misztériumát: „Az Ige testté lett, és köztünk élt”, vagyis szó szerint sátrat vert közöttünk. Amikor egy városnegyedben templom épül a házak közé, vajon nem ugyanennek a nagy ajándéknak és misztériumnak a felidézéséről van szó?
A templom épülete az egyház közösségének konkrét jele. Olyan épület, amely „élő kövekből” áll, akik maguk a hívek, az Apostolok számára olyan kedves kép szerint. Szent Péter és Szent Pál kiemelik, hogy ennek a lelki templomnak a „szegletköve” Krisztus, és hozzá szorosan kapcsolódva mi is arra kaptunk meghívást, hogy az emberek között lakjunk. Mindig Krisztus ennek a tervnek a végrehajtója, és az is igaz, hogy nem akarja ezt tevékeny együttműködésünk nélkül megvalósítani. Tehát Karácsonyra készülni annyit jelent, hogy elkötelezzük magunkat arra, hogy építjük Isten emberek közötti otthonát. Senki sincs ebből kizárva, mindenkinek hozzá lehet és kell járulnia ahhoz, hogy a szeretetközösség háza egyre tágasabb és szebb legyen. Az idők végére elkészül ez a ház, amely a mennyei Jeruzsálem lesz, ahogy ezt a Jelenések Könyvében olvashatjuk: „Akkor új eget és új földet láttam. Láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem leszáll a mennyből, Istentől. Díszes volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. Ez Isten hajléka az emberek között!”
Ádvent arra szólít fel bennünket, hogy tekintetünket a „mennyei Jeruzsálem” felé irányítsuk, amely földi zarándokutunk vége. Ugyanakkor arra buzdít bennünket, hogy kötelezzük el magunkat az imára, megtérésre és a jó cselekedetekre, arra, hogy befogadjuk Jézust az életünkbe, hogy vele együtt építsük ezt a lelki épületet, amelynek mindnyájan – családunkkal, közösségünkkel együtt – értékes építőkövei vagyunk – mondta a Szentatya.
A mennyei Jeruzsálem minden köve közül, a legragyogóbb és legértékesebb, minden bizonnyal Mária, mivel a szegletkő Krisztushoz a legközelebb áll. Imádkozzunk, hogy közbenjárására ez az ádventi időszak az egész egyház számára a lelki épülés időszaka legyen, és ezáltal siettesse Isten országának eljövetelét.
Az Úrangyala elimádkozása után XVI. Benedek pápa aggodalmának adott hangot a közel-keleti helyzettel kapcsolatban, ahol a feszültségek, és nehézségek miatt újabb erőszakos cselekményektől lehet tartani. Külön megemlítette Libanont, amelynek területén ma is, mint a múltban, különféle kultúrájú és vallású emberek arra kaptak meghívást, hogy a párbeszéd nemzetét valósítsák meg a közjó érdekében – utalt a Szentatya az „Új remény Libanon számára” c. szinódus utáni apostoli buzdításból. A Szentatya a közelmúlt eseményeit illetően osztozik a Nasrallah Sfeir bíboros, libanoni maronita pátriárka által kifejezett erőteljes aggodalomban. Mint ismeretes, a pátriárka és a maronita püspökök szerdán tettek közzé egy közleményt az ország helyzetével kapcsolatban.
A Szentatya a libanoni főpásztorokkal azt kéri az ország népétől és politikai felelőseitől, hogy csak az ország javát tartsák szem előtt, különös tekintettel a közösségek közötti összhangra. Mindig kötelezzék el magukat az egység érdekében, ami mindenki felelőssége és türelmes, kitartó erőfeszítést kíván, továbbá szükség van a bizalommal teli és állandó párbeszédre. A Pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy a nemzetközi közösség nyújtson segítséget a sürgetően szükséges békés és igazságos megoldások megtalálására, amelyekre nemcsak Libanonnak, hanem az egész Közel-Keletnek szüksége van. A Szentatya végül mindenki imáját kérte ebben a súlyos időszakban.
Mielőtt a Szentatya a nagy nyelveken köszöntötte volna az egyes zarándokcsoportokat, a római egyetemistákhoz fordult. Emlékeztette őket, hogy csütörtökön délután a Szent Péter bazilikában találkozik velük, a szokásos, Karácsonyra készülő szentmise alkalmával. Meghívta őket, hogy nagy számban vegyenek részt a szertartáson, amit helynöke, Camillo Ruini bíboros mutat be. A Szentatya pedig a szentmise végén köszönti majd a római egyetemi hallgatókat.
All the contents on this site are copyrighted ©.