2006-12-10 15:08:59

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán (10. decembra, RV) – Pápež Benedikt XVI. dnes uskutočnil pastoračnú návštevu v jednej z rímskych farností, kde o 9.00 hod. slávil svätú omšu v kostole Panny Márie Hviezdy evanjelizácie. Napoludnie, ako každú nedeľu, sa Svätý Otec pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí sv. Petra, modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry,
Dnes ráno som s radosťou posvätil nový farský kostol, ktorý je zasvätený Panne Márii Hviezde evanjelizácie na sídlisku Torrino v severnej časti Ríma. Je tu udalosť, ktorá okrem svojho významu pre samotné sídlisko, dostáva aj symbolický význam, keďže sa ocitáme uprostred adventného času a pripravujeme sa na oslavu Narodenia Pána. Počas týchto dní nám liturgia neustále pripomína, že „Boh príde“ navštíviť svoj ľud, aby prebýval medzi ľuďmi a vytvoril spolu s nimi spoločenstvo lásky a života, totiž rodinu. Jánovo Evanjelium vyjadruje tajomstvo vtelenia týmito slovami: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.” Doslova by sme mohli povedať: „prišiel som svojím stánkom medzi nás“ (Jn 1,14). Či neevokuje postavenie kostola uprostred obytných domov krajiny, či uprostred mestského sídliska, práve tento veľký dar, toto tajomstvo?“
 
Kostol ako budova je konkrétnym znamením cirkevnej komunity, ktorá je vybudovaná zo „živých kameňov“, ktorými sú veriaci. Je to obraz veľmi drahý pre apoštolov. Svätý Peter (1 Pt 2, 4-5) a svätý Pavol (Ef 2, 20 – 22) zdôrazňujú, že „uholným kameňom“ tohto duchovného chrámu je Kristus a zjednotení spolu s ním sme aj my povolaní zúčastniť sa na budovaní tohto chrámu. Ak je to teda Boh, kto je aktívny a prichádza, aby prebýval medzi nami ľuďmi, a hoci On ostáva stále najhlavnejším umelcom tohto projektu, je tiež pravdou, že ho nechce realizovať bez našej aktívnej spolupráce. Preto príprava na Vianoce znamená podieľať sa na budovaní „božieho stánku s ľuďmi“. Nikto nie je vynechaný, každý môže a musí prispieť k tomu, aby táto budova spoločenstva bola čím viac priestrannejšia a krajšia. Na konci čias bude zavŕšená a stane sa „nebeským Jeruzalemom“. „Videl som nové nebo a novú zem, - čítame v Knihe Zjavenia apoštola Jána -... A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha.... "Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! (Zj 21,1 – 3). Advent nás pozýva upriamiť zrak k “nebeskému Jeruzalemu”, ktorý je konečným cieľom nášho pozemského putovania. Zároveň je pre nás výzvou, aby sme doň vstúpili modlitbou, obrátením sa a dobrými skutkami. Aby sme takto privítali do nášho života Ježiša a spolu s ním budovali túto duchovnú budovu, ktorej každý z nás – naše rodiny a naše spoločenstvá – je vzácnym kameňom.  
Medzi všetkými kameňmi, ktoré tvoria nebeský Jeruzalem, určite tá najžiarivejšia a najvzácnejšia, keďže je zo všetkých najbližšie Kristovi ako uholnému kameňu, je Najsvätejšia Mária. Na jej orodovanie prosme, aby tento Advent sa stal pre celú Cirkev časom duchovného budovania, aby sa tak urýchlil príchod Božieho kráľovstva."

- ls -
All the contents on this site are copyrighted ©.