2006-12-08 14:09:54

Panna Mária je majákom, ktorý svieti putujúcemu ľudu


Vatikán (8. decembra, RV) - Pápež Benedikt XVI. sa dnes napoludnie spolu s veriacimi, zhromaždenými na Námestí sv. Petra vo Vatikáne pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána. V príhovore, ktorý jej predchádzal, označil sviatok Nepoškvrneného počatia za jeden z najkrajších mariánskych sviatkov. Pripomenul, že Panna Mária bola uchránená od dedičného hriechu ľudského rodu. "Dôvodom je poslanie, ktoré jej určil Boh: byť Matkou spasiteľa. Toto všetko je obsiahnuté v pravde viery “nepoškvrneného počatia”. Biblický základ tejto dogmy nachádzame v slovách, ktorými anjel oslovil dievčatko z Nazareta: „Zdravas', milosti plná, Pán s tebou" (Lk 1,28). “Milostiplná” – v gréckom origináli “kecharitoméne” – je najkrajším menom Márie. Menom, ktoré jej dal sám Boh, aby tak vyjadril, že je odjakživa a navždy milovaná, vyvolená, vybraná, aby prijala najdrahší dar, Ježiša, “vtelenú Božiu lásku” (Enc. Deus caritas est, 12).

Môžeme sa pýtať: prečo si Boh spomedzi všetkých žien vybral práve Máriu z Nazareta. Odpoveď sa skrýva v mystériu Božej vôle. Je tu však jeden dôvod, ktorý nám ponúka evanjelium: jej pokora. Dobre to zdôraznil Dante Alighieri v poslednom speve Raja: “Panenská Matka, dcéra tvojho Syna, pokorná a najvyššia zo stvorení, konečný cieľ večného zámeru” (Par. XXXIII, 1-3). Tá istá Panna v “Magnifikate”, svojom chválospeve hovorí toto: “Velebí moja duša Pána… lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice” (Lk 1.46.48). Áno, Boh je priťahovaný Máriinou pokorou, ktorá našla milosť v jeho očiach (por Lk 1,30). Stala sa tak Matkou Boha, obrazom a vzorom Cirkvi, vyvolenou spomedzi ľudí, aby dostala požehnanie Pána a aby ho šírila po celej ľudskej rodine. Toto “požehnanie” nepredstavuje nikto iný ako Ježiš Kristus. On je prameňom milosti, ktorým bola naplnená Mária od prvej chvíle svojej existencie. Prijala s vierou Ježiša a s láskou ho darovala svetu. Toto je aj naše povolanie a naše poslanie, povolanie a poslanie Cirkvi: prijať Krista do nášho života a darovať ho svetu, “aby sa skrze neho svet spasil” (Jn 3,17)."
 
V závere príhovoru Svätý Otec označil dnešný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie za maják v období adventu, ktorý svieti putujúcemu ľudu Božiemu ako znamenie bezpečnej nádeje a útechy, pokým nepríde deň Pánov (Lumen gentium,68).


-dj-
All the contents on this site are copyrighted ©.