2006-12-03 15:18:45

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán (3. decembra, RV) - Pápež Benedikt XVI. sa dnes napoludnie pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí sv. Petra vo Vatikáne, mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril týmito slovami:
 
Drahí bratia a sestry,
rád by som ešte raz spolu s vami poďakoval Pánovi za apoštolskú cestu, ktorú som v uplynulých dňoch uskutočnil do Turecka a počas ktorej som sa cítil sprevádzaný a podporovaný modlitbami celej kresťanskej komunity. Všetkým patrí moja srdečná vďaka. Na budúcu stredu, počas generálnej audiencie budem obšírnejšie hovoriť o tejto nezabudnuteľnej duchovnej a pastoračnej skúsenosti, z ktorej, ako dúfam, môže vzísť veľa dobrého ovocia, ktoré môže rozvinúť vždy úprimnejšiu spoluprácu medzi všetkými Kristovými učeníkmi a napomôcť užitočnému dialógu s veriacimi moslimami. Rád by som opäť vyjadril moju vďačnosť všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto cesty a  rozličným spôsobom prispeli k jej pokojnému a zdarnému priebehu. Osobitným spôsobom sa obraciam na turecké autority a priateľský turecký národ, ktorý ma obdaroval takým prijatím, ktoré zodpovedá duchu vlastnej tradičnej pohostinnosti.
 
Predovšetkým myslím s láskou a uznaním na drahú katolícku komunitu, ktorá žije v tureckej zemi. Myslím na ňu práve v dnešnú nedeľu, keď vstupujeme do adventného času. Mal som možnosť sláviť svätú omšu spolu s týmito našimi bratmi a sestrami, ktorí sa často nachádzajú nie práve v najľahších podmienkach. Je to skutočne malé stádo, veľmi živé, vplývajúce nadšením a vierou, ktoré, ak to tak môžeme povedať, žije neustále a intenzívnym spôsobom skúsenosť Adventu, podporované nádejou. Počas Adventu nám liturgia často pripomína a nás ubezpečuje, aj napriek nášmu prirodzenému sklonu k nedôvere, že Boh „príde“: príde a zostane s nami v každej našej situácii. Príde a bude prebývať medzi nami, bude žiť s nami a v nás. Príde, aby vyplnil vzdialenosti, ktoré nás rozdeľujú a oddeľujú. Príde nás zmieriť so sebou samým a medzi nami navzájom. Príde do našich ľudských dejín a zaklope na dvere každého muža a každej ženy dobrej vôle, aby tak obdaril všetkých jednotlivcov, rodiny a národy darom bratstva, svornosti a pokoja. Preto je Advent jedinečným spôsobom časom nádeje, v ktorom veriaci v Krista sú pozvaní zotrvávať v očakávajúcom a činorodom bdení, ktoré je živené modlitbou a aktívnym úsilím prameniacim v láske. Kiežby prichádzajúce Kristovo narodenie naplnilo srdcia všetkých kresťanov radosťou a pokojom!
 
Aby sme mohli žiť tento čas Adventu vždy autentickejším a účinnejším spôsobom, liturgia nás pozýva mať zrak upretý k Najsvätejšej Márii, aby sme tak mohli spolu kráčať k nej do bethlemeskej jaskyne. Keď Boh zaklopal na dvere jej mladého života, prijala ho s vierou a láskou. O niekoľko dní ju budeme kontemplovať v jej žiarivom tajomstve svojho Nepoškvrneného počatia. Nechajme sa pritiahnuť jej krásou, ktorá je odrazom božej slávy, aby „Boh, ktorý prichádza“ našiel v každom z nás srdce dobré a otvorené, ktoré by on sám mohol naplniť svojimi darmi.

 
- ls -All the contents on this site are copyrighted ©.