2006-09-17 13:15:02

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán (17. septembra, RV) - Pápež Benedikt XVI. sa dnes napoludnie spolu s veriacimi pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána zo svojho letného sídla v Castel Gandolfo. Pred ňou sa im prihovoril týmito slovami:

“Drahí bratia a sestry, pastoračná návšteva, ktorú som nedávno uskutočnil do Bavorska, bola hlbokou duchovnou skúsenosťou, ktorá spojila osobné spomienky, týkajúce sa mne dobre známych miest a pastoračné iniciatívy, smerujúce k účinnému hlásaniu evanjelia pre svet dneška. Ďakujem Bohu za vnútornú radosť, ktorú mi umožnil a som vďačný aj za všetkých tých, ktorí tvrdo pracovali na úspechu tejto pastoračnej cesty. Ako býva zvykom, vyjadrím sa k tejto téme podrobnejšie počas nasledujúcej stredajšej generálnej audiencie. V tejto chvíli by som rád vyjadril hlbokú ľútosť nad reakciami v niektorých krajinách na určité pasáže z môjho prejavu na Univerzite v Regensburgu, ktoré boli považované za urážku cítenia moslimov. Boli v skutočnosti citáciou zo stredovekého textu, ktorý žiadnym spôsobom nevyjadruje moje osobné myšlienky. Včera štátny sekretár publikoval vyhlásenie, týkajúce sa tejto záležitosti, v ktorom vysvetlil zmysel mojich slov. Dúfam, že to prispeje k upokojeniu sŕdc a k objasneniu skutočného významu môjo prejavu, ktorý celkovo bol a stále je pozvaním k otvorenému a úprimnému dialógu s veľkým vzájomným rešpektom.

Teraz, pred mariánskou modlitbou, by som sa chcel pozastaviť nad dvomi nedávnymi dôležitými liturgickými sviatkami: Sviatkom povýšenia Svätého Kríža, ktorý sme slávili 14. septembra a sviatkom Sedembolestnej Panny Márie, sláveným deň po ňom. Tieto dve liturgické slávnosti môžu byť spojené v tradičnom obraze ukrižovania, ktorý predstavuje Panna Mária pod krížom, podľa opisu evanjelistu Jána, milovaného učeníka, zostávajúca pri umierajúcom Ježišovi. Ale aký zmysel má povýšenie Kríža? Nie je snáď pohoršujúce uctievať potupné muky? Apoštol Pavol hovorí: “my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo” (I Kor. 1,23). Kresťania však nepovyšujú hocaký kríž, ale ten kríž, ktorý Ježiš posvätil svojou obetou, plodom a svedectvom nesmiernej lásky. Kristus na kríži prelial všetku svoju krv, aby oslobodil ľudí z otroctva hriechu a smrti. Preto sa kríž zo symbolu nešťastia premenil na znamenie požehnania, symbol smrti na symbol jedinečnej lásky, ktorá víťazí nad nenávisťou a násilím a ktorá plodí nesmrteľný život. “O Crux, ave spes unica! Ó, kríž, jedinečná nádej!” Tak sa spieva v liturgii.

Evanjelista hovorí: pri kríži stála Mária (por. Jn 19, 25 – 27). Jej bolesť sa spája s bolesťou jej Syna. Je to bolesť plná viery a lásky. Panna Mária na Kalvárii má účasť na spásonosnej moci Kristovho utrpenia, pridávajúc svoje „fiat“ k tomu, ktoré uskutočňuje jej Syn. Drahí bratia a sestry, duchovne zjednotení s Pannou Máriou Sedembolestnou, obnovme si aj my svoje „áno“ voči Bohu, ktorý si vybral cestu kríža, aby nás zachránil. Ide o veľké tajomstvo, ktoré sa neustále uskutočňuje až do skončenia sveta, a od nás vyžaduje spoluprácu. Kiež nám pomáha Panna Mária vziať náš každodenný kríž a verne nasledovať Ježiša na ceste poslušnosti, obety a lásky.“

Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec udelil všetkým apoštolské požehnanie.

- dj, ls -All the contents on this site are copyrighted ©.