2006-09-13 12:59:26

Príhovor Benedikta XVI. v "Starej kaplnke" v Regensburgu, 13. septembra


Drahí priatelia,
Tento starobylý príbytok Boha, Bazilika „Našej Panej zo Starej kaplnky“, bol nádherne zrenovovaný a dnes sa doň dostáva nový organ, ktorý teraz bude požehnaný a slávnostne zasvätený svojmu pravému účelu: velebeniu Boha a posilňovaniu viery.
Dôležitým podielom k obnoveniu cirkevnej hudby v 19. storočí prispel kanonik tohto chrámu, Carl Joseph Proske. Do liturgie bol zaradený gregoriánsky chorál a klasická chorálová polyfónia. Pozornosť, venovaná liturgickej cirkevnej hudbe v „Starej kaplnke“ bola taká značná, že siahala ďaleko za hranice regiónu a urobila z Regensburgu centrum reformy cirkevnej hudby. Jej vplyv pokračuje až do dnešných dní.

Konštitúcia II. vatikánskeho koncilu o posvätnej liturgii (Sacrosanctum Concilium) zdôrazňuje, že „kombinácia cirkevnej hudby a slov... tvorí nevyhnutnú alebo integrálnu časť slávnostnej liturgie“ (por. 112). To znamená, že hudba a pieseň sú viac, než len ozdoba bohoslužby, sú súčasťou liturgického úkonu. Slávnostná cirkevná hudba so zborom, organom, orchestrom a spevom ľudí nie je doplnkom, ktorý skrášľuje liturgiu a robí ju príjemnejšou, ale je dôležitým spôsobom aktívnej účasti na bohoslužbe. Organ bol vždy považovaný za kráľa hudobných nástrojov, pretože vymedzuje všetky zvuky stvorenia a dáva dozvuk plnosti ľudských pocitov. Prekračovaním výlučne ľudskej sféry, ak sa to deje u každej kvalitnej hudby, pripomína božskosť. Veľký rozsah intenzity tónov organu, od klavírnych až po hrmiace fortissimo, robia z neho nástroj nadradený ostatným. Má schopnosť odrážať a vyjadrovať všetky skúsenosti ľudského života. Početné možnosti organu nám istým spôsobom pripomínajú nesmiernosť a vznešenosť Boha.

Žalm 150 hovorí o poľniciach a flautách, harfách a citarách, cimbaloch a bubnoch; všetky tieto hudobné nástroje sú povolané, aby prispeli k chvále Božieho víťazstva. V organe musia píšťaly a hlasy vytvoriť jednotu. Ak sa niekde niečo zablokuje, ak jedna píšťala vydáva nesprávny tón, môže si to najskôr všimnúť iba vyškolené ucho. Ale ak je falošných niekoľko píšťal, nasleduje nesúlad a výsledok je neznesiteľný. Takisto sú píšťaly organu vystavené rôznym teplotám a podliehajú opotrebeniu. Toto je teraz vyobrazenie nášho spoločenstva. Práve tak, ako v organe musí ruka odborníka neustále nahrádzať disharmóniu súladom, my v Cirkvi musíme v rôznosti našich darov a chariziem nanovo nachádzať spoločenstvo vo viere, harmóniu vo velebení Boha a v bratskej láske. Čím viac sa necháme počas liturgie premieňať v Kristovi, tým viac budeme schopní premieňať svet, šíriac Kristovu dobrotu, jeho milosrdenstvo a jeho lásku voči ostatným.

Veľkí skladatelia, každý z nich svojim vlastným spôsobom, sa koniec-koncov snažili oslavovať Boha svojou hudbou. Johann Sebastian Bach napísal okrem iných hudobných kompozícií aj SDG, Soli Deo Gloria – Iba pre slávu Božiu. Anton Bruckner takisto otváral svoje kompozície slovami: Dem lieben Gott gewidmet – venované dobrému Bohu. Nech sú všetci tí, ktorí vstúpia do tejto veľkolepej baziliky, zažívajúci vznešenosť jej architektúry a jej liturgie a obohatení slávnostnou hudbou a harmóniou tohto nového organu, premožení radosťou viery.

- dj -
All the contents on this site are copyrighted ©.