2006-09-07 16:10:48

Audiencijos ir skyrimai


Popiežius Benediktas XVI ketvirtadienį audiencijose priėmė dar vieną grupę Kanados vyskupų iš Ontario. Audiencijos įvyko Popiežiaus vasaros rezidencijoje, Castelgandofo miestelyje esančiuose Apaštališkuosiuose rūmuose. Ketvirtadienį iš viso buvo priimti 9 Kanados vyskupai. Dauguma jų buvo vyskupijų valdytojai, t.y. ordinarai. Kai kurie Ontario regioninės asamblėjos ordinarai į audiencijas pas Šv. Tėvą atvyko su savo vyskupijų vyskupais emeritais arba su vyskupais pagalbininkais. Tai buvo specialios audiencijos, vadinamos „ad limina Apostolurum“, kurias viso pasaulio vyskupai privalo įvykdyti Romoje maždaug kas penkerius metus. Vyskupai aplanko Popiežių, artimiausius jo bendradarbius, su jais tariasi svarbiausiais bažnytinio gyvenimo klausimais bei susirenka maldai prie Romoje savo tikėjimą gyvybės kaina paliudijusių apaštalų Petro ir Pauliaus kapų.

*

Atskirai kitoje ketvirtadienio audiencijoje Popiežius priėmė arkivyskupą James Patrick Green, Apaštališkąjį nuncijų ir jo artimuosius. Arkivyskupas James Patrick Green, Apaštališkais Nuncijus Pietų Afrikoje ir Namibijoje bei Delegatas Botsvanoje praėjusį trečiadienį buvo popiežiaus Benedikto XVI paskirtas Apaštališkuoju Nuncijumi taip pat Lesote.

*

Taip pat trečiadienį Šv. Tėvas patvirtino kanoniškai įvykusį Aleksandrijos koptų katalikų patriarchalinės Eparchijos kurijos vyskupo išrinkimą. Rugpjūčio 31 dieną susirinkęs Koptų katalikų sinodas Patriarchato kurijos vyskupu išrinko kun. Kamal Fahim Awad Hanna. 45 m. kun. Hanna ligi šiol buvo Maadi koptų katalikų kunigų seminarijos rektorius.

Aleksandrijos koptų katalikų Bažnyčios patriarchas yra kardinolas, 86 metų amžiaus Stephanos Ghattas II. Patriarchas reziduota Egipto sostinėje Kaire. (sk)All the contents on this site are copyrighted ©.