2006-09-05 17:13:15

Posolstvo Benedikta XVI. k medzináboženskému stretnutiu v Assisi


Taliansko (5. septembra, RV) – V Assisi dnes vyvrcholilo medzináboženské stretnutie, ktoré sa konalo pri príležitosti blížiaceho sa 20. výročia Svetového dňa modlitieb za pokoj, iniciovaného pápežom Jánom Pavlom II.. Pápež Benedikt XVI. zaslal účastníkom stretnutia posolstvo, v ktorom zdôrazňuje, že náboženstvo musí byť „zvestovateľom pokoja.“ V tejto súvislosti pripomenul, že aj II. Vatikánsky koncil vo svojej deklarácii Nostra aetate o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám poukázal na to, že „nemôžeme vzývať Boha ako Otca všetkých, ak sa odmietame bratsky správať voči niektorým ľuďom, stvoreným na Boží obraz.“ (por. č.5) A preto, ako ďalej zdôrazňuje pápež, „nikomu nie je dovolené povýšiť dôvod náboženských rozdielov na predpoklad či zámienku vojnového postoja voči iným ľudským bytostiam.“

"Iniciatíva Jána Pavla II. spred dvadsiatich rokov sa dnes javí ako prorocká," konštatuje ďalej Benedikt XVI. v posolstve, adresovanom biskupovi diecézy Assisi-Nocera Umbria-Gualdo Tadino Domenicovi Sorrentinovi. Pápež zároveň upozorňuje, že je dôležité, aby sa toto medzináboženské modlitebné stretnutie, z ktorého vzišlo to, čo sa zvykne označovať ako „duch Assisi“, neinterpretovalo ako synkretizmus a aby sa mu nedávali interpretácie založené na relativistickom ponímaní. Náboženský relativizmus podľa Svätého Otca neprispieva k vzájomnému porozumeniu, práve naopak. V tomto duchu pápež pripomína, že je potrebné „predísť nežiadúcim zmätkom.“

Benedikt XVI. sa dotkol aj smutného fenoménu, známeho z histórie, a to fenoménu „náboženských vojen“, za ktoré podľa neho nemožno pripisovať vinu náboženstvu ako takému, ale skôr kultúrnym podmienkam, v ktorých sa toto náboženstvo žilo a vyvíjalo. Ak však náboženstvo dospeje k zrelosti, veriaci začne vnímať, že viera v Boha ... nemôže nepodporovať medzi ľuďmi vzťahy univerzálneho bratstva. „V skutočnosti,“ dodáva Svätý Otec, „svedectvá o dôvernom spojení medzi vzťahom k Bohu a etikou lásky zaznamenávame vo všetkých veľkých náboženských tradíciách.“

V ďalšej časti svojho posolstva Benedikt XVI. uvádza, že stretnutie v Assisi vo vhodnom čase zdôrazňuje „hodnotu modlitby pri budovaní pokoja“... a pokoj, ako zdôraznil, „sa v prvom rade buduje v srdciach.“ Úlohou pastierov rôznych náboženstiev je poukazovať na silu modlitby, ktorá nerozdeľuje, ale spája, a predstavuje „rozhodujúci prvok pre účinnú pedagogiku pokoja, založenú na priateľstve, vzájomnom prijatí a dialógu medzi ľuďmi rôznych kultúr a náboženstiev.“ Práve túto pedagogiku potrebujeme dnes viac ako inokedy, osobitne pri pohľade na nové generácie, myslí si Svätý Otec a dodáva: „Toľkí mladí ľudia v oblastiach sveta, poznačených konfliktmi, sú vychovávaní k pocitom nenávisti a pomsty, v ideologickom prostredí, v ktorom sa pestujú semená dávnej nevraživosti a duše sa pripravujú na budúce skutky násilia. Takéto „ploty“, ktoré ľudí od seba oddeľujú, treba búrať a podporovať vzájomné stretnutia, a to aj v duchu základného odkazu sv. Františka z Assisi, ktorého 800. výročie obrátenia si pripomíname tento rok, a ktorý je prirodzeným vzorom pre tých, ktorí aj dnes uskutočňujú „ideál pokoja, ideál dialógu medzi ľuďmi, medzi náboženstvami a kultúrami.“

- mv –

All the contents on this site are copyrighted ©.