2006-07-25 18:30:53

Burundyje pagerbtas nužudyto nuncijaus atminimas.


Burundžio Bažnyčia šiomis dienomis mini 2003 metų pabaigoje nužudytą apaštalinį nuncijų Burundyje arkivyskupą Michaelą Courtney. Jo nužudymo vietoje antradienį buvo atidengtas paminklas, o nuo trečiadienio iki penktadienio vyksta konferencija, kurioje prisimenama nu˛udytojo arkivyskupo misija ir tragiška mirtis, o taip pat kalbama apie dabartinės Burundžio Bažnyčios vaidmenį kuriant taiką Burundyje ir visame Afrikos Didžiųjų ežerų regione.

Iki penktadienio vykstančią konferenciją, kartu su Burundžio Bažnyčia, rengia Jungtinių Amerikos Valstijų vyskupų konferencija bei keletas katalikiškų tarptautinių organizacijų, jau nuo anksčiau palaikančių ryšius su Burundžio Bažnyčia ir teikiančių jai materialinę paramą. Konferencijos tikslas – skatinti aktyvesnį katalikų Bažnyčios socialinį veikimą. Nemaža dalis neturtingų Afrikos šalių katalikų bendruomenių sugeba išgyventi ir išlaikyti veikiančias savo struktūras tik užsienio katalikų pagalbos dėka. Iš užsienio taip pat finansuojama didelė dalis Afrikoje veikiančių sveikatos apsaugos ir švietimo struktūrų. Tačiau katalikybė – tai ne tik katalikiška labdara ar katalikiškos mokyklos; katalikybė – tai taip pat krikščioniškas socialinis veikimas, kuris neišvengiamai turi lydėti Kristaus Gerosios Naujienos skelbimą žmogui kaip individui ir kaip bendruomenės nariui. Dėl to, šia konferencija norima padėti Burundžio Bažnyčiai žengti kokybinį šuolį jos veikloje ir jos specifinės misijos vykdyme šalies gyvenime. Burundyje, panašiai kaip ir kitose pilietinius karus neseniai išgyvenusiose Afrikos Didžiųjų ežerų regiono šalyse, reikia ugdyti visuomenės santarvę, reikia ugdyti individų atsakomybę už bendrą gėrį. Konferenciją surengusios organizacijos, visų pirma Jungtinių Amerikos Valstijų vyskupų konferencija, lig šiol dosniai finansavusi Burundyje veikiančias katalikų struktūras, savo paramą nori išplėsti, kad ji nesiribotų vien infrastruktūrų išlaikymu, bet virstų Bažnyčios vykdomu platesniu edukaciniu projektu, kurio tikslas – po pilietinio karo traumų ugdyti atsakingus ir dorus žmones.

Apaštalinio nuncijaus Burundyje arkivyskupo Michael Aidan Courtney nužudymas 2003 metų gruodžio 29 dieną sukrėtė visą katalikų Bažnyčią. Kasmet pasikėsinama į misijose dirbančius kunigus ir vienuolius; misionieriai kasmet sumoka nemažą kraujo kainą. Per pastaruosius keletą metų buvo nužudyti ir keli vyskupai. Tačiau iki 2003 metų gruodžio 29 dienos nieks nebuvo išdrįsęs pasikėsinti į Popiežiaus atstovą, savo asmeniu ir savo buvimu atstovaujantį Šv. Tėvui vietos Bažnyčioje ir, kaip diplomatas, priimančioje valstybėje.

Arkivyskupas Michael Courtney mirė Burundžio sostinės Bujumuros ligoninėje nuo šautinių žaizdų. Pasikėsinimas įvyko kelyje už maždaug 50 kilometrų nuo Bujumburos. Į automobilį, kuriuo keliavo arkivyskupas, buvo šaudoma nuo kalvos šalia kelio. Su˛eistas arkivyskupas greit buvo nugabentas į sostinės ligoninę ir operuotas, tačiau gydytojams nepavyko išgelbėti jo gyvybės. Nors jau praėjo beveik treji metai nuo arkivyskupo nužudymo, vis dar nežinoma kas ir dėl ko surengė pasikėsinimą. Šiandien jau vargu ar galima tikėtis, kad iš viso kada nors bus išaiškintos pasikėsinimo aplinkybes, nes nuncijus buvo nužudytas kai dar nebuvo pasibaigęs pilietinis karas. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.