2006-04-27 16:18:47

Benedikt XVI.: Laická morálka nevedie k plnému šťastiu


Vatikán (27. apríla, RV) – Svätý Otec Benedikt XVI. sa dnes zúčastnil na plenárnom zasadnutí Pápežskej biblickej komisie, ktorej kedysi sám predsedal. Téma zasadnutia – vzťah medzi Bibliou a morálkou – sa podľa neho týka nielen veriacich, ale každej osoby ako takej, lebo pre človeka je „prvoradou jeho túžba po šťastí a naplno využitom živote“. Ako však pápež upozornil: „Dnes si mnohí myslia, že jej uskutočnenie by sa malo dosiahnuť spôsobom autonómnym, bez akéhokoľvek prepojenia s Bohom a jeho zákonom.“ Takúto „absolútnu suverenitu rozumu“ Benedikt XVI. nazval „iba ľudskou etikou“, „laickou morálkou“, podľa ktorej „človek ako tvor racionálny nielen môže, ale priam musí samostatne určovať hodnotu svojich postojov“.

To je podľa Svätého Otca „chybné presvedčenie“ založené na zdanlivom rozpore medzi ľudskou slobodou a akoukoľvek formou zákona. V tejto súvislosti pripomenul „prirodzený zákon“ vpísaný do ľudského srdca a povedal: „Práve preto hovorí Sväté písmo, Tradícia aj cirkevné Magistérium, že povolanie a plná realizácia človeka nespočívajú v odmietaní Božieho zákona, ale v živote podľa nového zákona, ktorý tkvie v milosti Svätého Ducha a prejavuje sa vo ‚viere činnej skrze lásku’ (Gal 5, 6).“

Vzorom takéhoto autentického morálneho konania je konanie vteleného Slova. ... nie je to teda norma vnútená zvonku. Ježiš sám prešiel túto cestu... Jeho vzťah s učeníkmi nespočíval v neosobnom výcviku, ale vo vyučovaní životom: nazýva ich ‚deťmi’ (Jn 13, 33; 21, 5), ‚priateľmi’ (Jn 15, 14-15), ‚bratmi’ (Mt 12, 50; 28, 10; Jn 20, 17), pozýva ich, aby vstúpili s ním do spoločenstva života a s vierou i radosťou prijali jeho príjemné jarmo a ľahké bremeno (prov. Mt 11, 28-30). ... Takéto ľudské konanie je priamo založené na poslušnosti Božiemu zákonu, na jednote s Kristom a na usídlení sa Ducha v duši veriaceho. Nie je to konanie diktované iba vonkajšími predpismi, ale pochádza zo živého vzťahu, ktorý veriacich spája s Kristom a Bohom.“

-te-All the contents on this site are copyrighted ©.