2006-04-27 16:08:14

psjuksfcy ijek.kq nqÄZVuk dkaM dh 20 oha cjlh ij lar ikik dk vkàku

 


psjuksfcy ijek.kq nqÄZVuk dkaM dh 20 oha cjlh ij Lkar ikik csusfnDr 16 osa us cqÌokjh; vkenÓZu lekjksg ds var esa dgk fd Ókafr LFkkiuk ekuo vkSj izÑfr ds izfr lEEkku fnÂkus dh ekWax djrh gSA mUgksaus lÒh jk"Vªk/;Õksa ls vihy dh fd lkekU; iz;kl ds varxZr lÒh izdkj dh ÅtkZ dk mi;ksx Ókafr LFkkiuk rFkk izÑfr vkSj ekuo dh t:jrksa dks /;ku esa jÂdj fd;k tk;sA Lej.k jgs fd lksfo;r laÄ dk vax jg pqds ;qØsu esa lu 1986 esa fo'o dh lcls cM+h ijek.kq nqÄZVuk gqbZ FkhA lar ikik us mu lc yksxksa] ifjokjksa] laÄksa ukxfjd vkSj izÓklfud fudk;ksa rFkk ÂzhLrh; leqnk;ksa ds dk;ksaZ dh ljkguk djrs gq, mUgsa ÌU;okn fn;k tks ijek.kq nqÄZVuk ds ckn ijek.kq fofdj.kksa ds fÓdkj gq, yksxksa vkSj cPpksa dh lsok vkSj lgk;rk ds fy, lg;ksx nsrs jgs gSaA   

 
All the contents on this site are copyrighted ©.