2006-04-22 13:42:00

Benedikt XVI. oslávil s jezuitmi trojnásobné jubileum


Vatikán (22. apríla, RV) – Dnes predpoludním v bazilike sv. Petra kardinál Angelo Sodano predsedal slávnostnej svätej omši za hojnej účasti členov Spoločnosti Ježišovej a ich spolupracovníkov.

Omnia ad maiorem Dei gloriam, všetko na väčšiu slávu Božiu – toto heslo zanechala svetu podľa kardinála Angela Sodana trojica svätcov jubilejného roka Spoločnosti Ježišovej. „Sv. Ignác chcel, aby sa pri všetkej náročnosti apoštolského života prvoradá pozornosť venovala Bohu,“ povedal vatikánsky štátny sekretár vo svojej homílii na dnešnej svätej omši v Bazilike sv. Petra. Potom vyzdvihol postavy ostatných dvoch svätcov, ktorých jubileá sa tento rok slávia: „Sv. František Xaverský sa v tom istom duchu oddal svojim misionárskym dielam a bl. Peter Faber rozvíjal svoju tichú prácu pri sprevádzaní mnohých duší hľadajúcich Boha.

Na záver sa kardinál Sodano vo svojej homílii obrátil na prítomných slovami: „Dnes chceme úpenlivo prosiť Otca, ktorý je v nebi, o hojné milosti pre celú Spoločnosť Ježišovu na posvätenie jej členov a plodnosť ich služby. Táto spomienka tak predznamená hodinu milosti pre ignaciánsku rodinu a povzbudí ju do novej apoštolskej horlivosti v ohlasovaní Krista dnešným ľuďom. Vyprosujme si svetlo a silu, aby sme napĺňali toto poslanie, lebo – tak ako v Kristových časoch – aj dnes sú tu ‚polia biele na žatvu’ (Jn 4, 35), ktoré čakajú len na príchod žencov. K Bohu sa preto nesie naša modlitba za Spoločnosť Ježišovu, aby mohla naďalej rozvíjať svoju misiu ohlasovať súčasnému svetu Kristovo evanjelium a oživovať počiatočný rozmach aj apoštolskú horlivosť Ignáca, Františka Xaverského a Petra Fabera.“

Po svätej omši vďačnosť v mene všetkých jezuitov voči Svätému Otcovi vyjadril Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovi, páter Peter Hans Kolvenbach, keď povedal: „Najúctivejší Otče, Eucharistia, ktorú sme slávili v tejto Bazilike sv. Petra je poďakovaním Bohu za to, že dal Cirkvi troch mužov výnimočnej svätosti a apoštolskej horlivosti, akými boli títo traja Pánovi priatelia – sv. Ignác, sv. František Xaverský a bl. Peter Faber. Sv. Ignác túžil znovuzjednotiť ľudí milujúcich Ježiša Krista, aby boli väčšmi a vo všetkom služobníkmi Boha, nášho Pána, a Apoštolskej stolice. Sv. František poukazuje na ľudstvo očakávajúce Pána a na naliehavosť odovzdávať dobrú zvesť každému. Bl. Peter Faber duchovne sprevádzal ľudí pri hľadaní Boha a venoval celú svoju pozornosť tomu, čo sa deje vnútri ľudského srdca z pohľadu osobného obrátenia. Je veľmi správne, že si ich pri tohtoročnom jubileu pripomíname s osobitným dôrazom a hľadíme na nich ako na osvietených a istých vodcov na našej duchovnej ceste a v našej apoštolskej aktivite, lebo aj dnešné časy a podmienky sa radikálne menia ako tie, v ktorých žili a pracovali oni.

Vaša Svätosť nás dnes obdarila svojou prítomnosťou. Aj v mene celej Spoločnosti Ježišovej rozptýlenej po svete, zjednotení so všetkými, čo v ignaciánskej spiritualite objavili cestu, ktorá vedie k Bohu, vám z celého srdca ďakujeme za náklonnosť a dôveru, s akou Vaša Svätosť chcela využiť apoštolskú pripravenosť Spoločnosti, povolanej podľa sv. Ignáca slúžiť iba Pánovi – pod zástavou kríža – a Cirkvi, jeho neveste, – v poslušnosti pápežovi, jeho zástupcovi na zemi.

 
Sprevádzame modlitbou najhorlivejšie a najzbožnejšie želania, prosíme Pána, aby Vás dlho zachoval vo svojej všeobecnej apoštolskej službe, a prosíme pre Spoločnosť Ježišovu a pre všetkých, ktorí sú s nami apoštolsky alebo duchovne zjednotení, o vaše apoštolské požehnanie."

Na záver slávnosti zhromaždenie osobne pozdravil pápež Benedikt XVI., ktorý sa prítomným jezuitom prihovoril slovami: „Drahí otcovia a bratia Spoločnosti Ježišovej, s veľkou radosťou vás stretám v tejto historickej Bazilike sv. Petra, po svätej omši, ktorú pre vás slávil môj štátny sekretár kardinál Angelo Sodano, pri príležitosti viacerých jubilejných spomienok ignaciánskej rodiny. Všetkých vás srdečne pozdravujem. Na prvom mieste generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej pátra Petra Hansa Kolvenbacha, ktorému ďakujem za milé slová, ktorými vyjadril vaše spoločné pocity. Pozdravujem všetkých otcov kardinálov, biskupov a kňazov, ktorí sa zúčastnili na tejto slávnosti. Spolu s otcami a bratmi pozdravujem aj tu prítomných priateľov Spoločnosti Ježišovej, medzi nimi mnohých rehoľníkov a rehoľníčky, členov Komunít kresťanského života a Apoštolátu modlitby, bývalých vašich študentov s rodinami z Ríma, z Talianska a zo Stonyhurst z Anglicka, ako aj profesorov a študentov akademických inštitúcii a mnohých spolupracovníkov a spolupracovníčky. Vaša dnešná návšteva mi poskytuje príležitosť spolu s vami poďakovať Pánovi, že daroval vašej Spoločnosti mužov, ako sú sv. Ignác z Loyoly, sv. František Xaverský a bl. Peter Faber, ktorí vynikajú nezvyčajnou svätosťou a mimoriadnou apoštolskou horlivosťou. Sú pre vás otcami a zakladateľmi: je preto správne, že si na nich v tomto roku spomínate s vďačnosťou a pozeráte sa na nich ako na osvietených a bezpečných vodcov na ceste vášho duchovného putovania a vo vašich apoštolských aktivitách."

V ďalšej časti svojho príhovoru Svätý Otec upriamil pozornosť na svätcov jubilejného roka, pričom sa zamyslel nad ich špecifickým posolstvom pre život a apoštolské pôsobenie Spoločnosti Ježišovej. Svoj príhovor Benedikt XVI. zakončil slovami: „Drahí otcovia a bratia Spoločnosti Ježišovej, dnes sa pozeráte s osobitnou úctou na Preblahoslavenú Pannu Máriu, pričom si spomínate, že práve 22. apríla 1541 sv. Ignác so svojimi prvými spoločníkmi zložili slávnostné sľuby pred obrazom Panny Márie v Bazilike sv. Pavla za hradbami. Kiež Panna Mária neustále bdie nad Spoločnosťou Ježišovou, aby každý jej člen mohol niesť vo svojej osobe „obraz“ ukrižovaného Krista a aby tak mohol mať účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní. Ubezpečujem vás o mojich modlitbách a zároveň každému z vás jednotlivo ako aj celej vašej duchovnej rodine s radosťou udeľujem požehnanie, podobne ako aj všetkým Bohu zasväteným osobám, ktorí sa zúčastnili tejto audiencie."

-ls, te-All the contents on this site are copyrighted ©.