2006-04-20 17:38:24

Šv. Petro bazilikai - 500 metų


Ketvirtadienio rytą Vatikano spaudos salėje buvo surengta spaudos konferencija, skirta Šv. Petro bazilikos 500-osioms metinėms. Lygiai 500 metų nuo tos dienos, kai popiežius Julijus II padėjo pradedamos statyti naujos bazilikos kertinį akmenį sukako balandžio 18-ąją, tačiau pagrindinis bazilikos jubiliejaus momentas bus birželio 29-ąją minima šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus šventė. Šia proga bus nukati taip pat jubiliejiniai medaliai, bus išleisti Vatikano pašto ženklai. Rudenį Vatikane bus surengta paroda, graikišku pavadinimu „Petros eni“ (Čia yra Petras), pagal užrašą surastą ant apaštalo kapo, aptiktą 1939 metais pradėtų archeologinių kasinėjimų po bazilika metu.

Dabartinė šv. Petro bazilika pastatyta toje pačioje vietoje, kur anksčiau beveik 1200 metų buvo imperatoriaus Konstantino statydinta pirmoji apaštalui Petrui dedikuota bazilika. Senosios bazilikos statyba buvo pradėta apie 320 metus, tai yra tik keleriems metams praėjus po laisvės suteikimo krikščionims Romos imperijoje. Už upės, Vatikano kalvos papėdėje, apaštalo Petro palaidojimo vietoje pastatyta bazilika buvo konsekruota 355 metais. Po vadinamosios Avinjono tremties, kuomet keletas prancūzų kilmės popiežių savo sostinę buvo perkėlę į pietų Prancūziją, į Romą sugrįžę popiežiai keturioliktojo amžiaus pabaigoje pradėjo galvoti apie naujos bazilikos statybą. Tačiau sumanymą įgyvendinti pradėta tik šešioliktojo amžiaus pradžioje. Buvo priimtas drastiškas sprendimas nugriauti dvylika šimtmečių ant apaštalo kapo išstovėjusią Konstantino statydintą baziliką ir jos vietoje statyti naują. 1506 metų balandžio 18 dieną popiežius Julijus II padėjo kertinį akmenį, kuris ir šiandien tebėra bazilikos viduryje esančios šv. Veronikos kolonos pamatuose. Naujos milžiniškos bazilikos statyba truko 130 metų. Jai vadovavo arba prie jos prisidėjo tokie garsūs menininkai kaip Bramante, Santonio da Sangallo, Mikelandželas, Rafaelis, Giacomo della Porta, Domenico Fontana, Carlo Maderno, o galiausiai ir Gian Lorenzo Bernini, sukūręs pagrindinį, vadinamąjį konfesijos altorių ir sutvarkę bei kolonada apjuosęs priešais baziliką esančią didžiąją Šv. Petro aikštę.

Naujoji Šv. Petro bazilika buvo suprojektuota taip, kad jos centras būtų toje pačioje vietoje kaip ir senosios bazilikos, tai virš tos vietos, kur buvo palaidotas apaštalas Petras. Nei senosios, nei naujosios bazilikos statytojai neabejojo, kad apaštalo kapas yra tiksliai toje vietoje kur yra bazilikos konfesijos altorius. Vis dėlto, vėliau atsirado abejonių ir dėl apaštalo Petro palaidojimo vietos ir dėl to ar iš viso jis ten buvęs palaidotas. Antra vertus nebuvo ir jokių įrodymų, išskyrus tik beveik dviejų tūkstančių metų senumo tradiciją. Dėl to, 1939 metais popiežius Pijus XII davė nurodymą ieškoti šv. Petro kapo. Archeologiniai kasinėjimai po bazilika, neardant jo grindų, truko keletą metų. Archeologai keletą metrų žemiau dabartinės bazilikos grindų lygio aptiko seną romėnišką nekropolį su didžiuliais mauzoliejais, kuris buvo užpiltas žemėmis Konstantino laikais statant pirmąją baziliką. Buvo surasta taip pat kukli koplytėlė, su krikščioniškais simboliais ir užrašais, liudijančiais, kad ta vieta pirmųjų amžių krikščionims buvusi ypatingai brangi. Vienas tų užrašų skelbė: „Petros eni“, kas graikiškai reiškia „Čia yra Petras“.

Būtent pastariesiems tyrinėjimams bus skirta dalis jubiliejinės parodos, pavadintos tais pačiais žodžiai – „Petros eini“ – kuri bus atidaryta spalio 3 dieną. Parodos pagrindinę dalį sudarys eksponatai, susiję su bazilikos statyba ir jos istorija. Nuo šešioliktojo amžiaus pradžios iki mūsų dienų veikiantis vadinamasis „Šv. Petro fabrikas“ – tai yra institucija, kuri iš pradžių rūpinosi bazilikos statyba, o vėliau ir iki pat mūsų dienų rūpinasi bazilikos priežiūra – savo archyve turi daugybę įvairių su bazilika susijusių dokumentų: užsakymų raštų, ataskaitų, sąskaitų, popiežių ir ano meto menininkų laiškų.

Šiandien Šv. Petro bazilika yra pati didžiausia bažnyčia visame pasaulyje, o taip pat gausiausiai maldininkų ir turistų lankoma šventovė bei architektūros paminklas. Kasdien Šv. Petro baziliką aplanko ne mažiau kaip po 5 tūkstančius žmonių, o būna dienų kai lankytojų skaičius siekia net po 30 tūkstančių. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.