2006-04-12 13:09:20

dksykslsvks ij Øwl ekxZ dh fourh e— lEiw.kZ fo'o lgHkkxh

 

 


jkse ds dksykslsvks ,sfrgkfld Lekjd ij 14 vçSy dks xqM Ýk;Ms ds miy{; e— lUr ikik csusfMDV 16 o— ifo= Øwl ekxZ dh çkFkZuk dk usr`Ro dj—xsA foxr oÔZ lUr ikik tkWu ikSy f}rh; ds vLoLFk jgus ds dkj.k dkfMZuy jkVflaxj vFkkZr orZeku lUr ikik us Øwl ;k=k ds 14 eqdkek— ij fpUru fyÂk FkkA bl oÔZ ;g dk;Z lUr ikik us egk/kekZ/;{k vkUtsyks dksekL=h ds fliqnZ fd;k gSA foxr oÔk—Z e— Øwl ekxZ dh çkFkZuk rFkk fpUru ds ewy ikB dh çfr;k¡ dksykslsvks vkusokys J)kyqvk— e—s lekjksg ds dqN nsj igys gh forfjr dh tkrh Fkö fdUrq bl oÔZ lUr ikik us bls fo'oO;kih çkFkZuk ,oa fpUru dk :i nsuk pkgk gSA okfVdu çdkÓu dsUæ] fpUru ds ewy ikB dh] ,d yk rhu gt+kj çfr;k¡ bVyh ds fofHkUu iqLrd foØ;ky;k— dks Hkst pqdk gS rFkk teZuh e— gsjMsj çdkÓu dsUæ }kjk teZu HkkÔk e— vuqfnr fpUru dh çdkÓuk dh tk pqdh gSA blds vfrfjDr Øwl ;k=k ds fpUru dks 11 vçSy ls okfVdu dh osc lkbZV ls çkIr fd;k tk ldrk gSA bl fpUru e— egk/kekZ/;{k dksekL=h us lUr ikik csusfMDV 16 o— ds çFke fo'o i= ^nsÅl dkfjrkl ,Lr^ dks m)`r dj yksxk— dks Lej.k djk;k gS fd bZ'oj çse gSa rFkk çHkq ÂzhLr dh e`R;q ,oa mudk iqu%#RFkku bZÓ çse ,oa bZÓ {kek dk  ije ladsr gSA

 

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.