2006-04-07 15:55:05

Benedikt XVI. mladým: Kristus neberie nič a dáva všetko


Rím (7. apríla, RV) – Približne 250 zodpovedných z celého sveta hodnotí odvčera v Sassone pri Ríme vlaňajšie Svetové dni mládeže v Kolíne nad Rýnom. Kardinál Meisner s nemeckým organizačným tímom bilancuje a sydneyský arcibiskup George Pell so svojimi spolupracovníkmi zároveň prvýkrát predstavuje náčrt programu budúcich Svetových dní mládeže v Austrálii. Stretnutie je zároveň aj bezprostrednou prípravou na 21. svetový deň mládeže, ktorý sa bude tohto roku sláviť na Kvetnú nedeľu, a to na diecéznych úrovniach. Podujatie inicioval predseda Pápežskej rady pre laikov arcibiskup Stanislaw Rylko, ktorý pri tejto príležitosti Vatikánskemu rozhlasu poskytol nasledujúci rozhovor.

Vo svojom posolstve k 21. svetovému dňu mládeže pozýva Benedikt XVI. mladých otvárať Božie slovo a mať Bibliu poruke. No číta vôbec súčasná mládež Sväté písmo?

V súčasnom svete, takom zmätenom, ovládnutom diktatúrou relativizmu, ktorý neguje existenciu pravdy, ako hovorí Benedikt XVI., sa mladí čoraz častejšie obracajú ku Kristovi a jeho slovu, aby našli svetlo, hlbší zmysel svojej existencie, bezpečnú buzolu, ktorá ich bude orientovať v živote. Toto je veľké znamenie nádeje.

Benedikt XVI. nabáda mladých meditovať nad Písmom podľa starej praxe lectio divina...

Pápež naozaj vrúcne vyzýva mladých, aby sa s Bibliou spriatelili. Cituje pritom slová sv. Hieronýma: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ Na dosiahnutie tohto priateľstva so Svätým písmom odporúča Svätý Otec mladým lectio divina: klasickú metódu čítania Biblie, ktorá vyučuje dôležitú cestu čítania od počúvania cez modlitbu po kontempláciu. Ide o čítanie, ktoré mení život a pomáha lepšie sa stotožňovať s premeditovaným slovom. Lectio divina je škola počúvania: pravého počúvania, ktoré sa premieňa na dobrovoľnú poslušnosť, citlivú vnímavosť.

Svätý Otec pozýva zároveň mladých k láske voči Cirkvi, ktorá ľuďom ukazuje cestu pravého šťastia. Je medzi mladými snaha chápať, že iba pravda ich urobí slobodnými a šťastnými?

Svätý Otec odhaľuje puto, ktoré je medzi Božím slovom a slobodou človeka. Kristus tiež povedal: „Ak ostanete v mojom slove, spoznáte pravdu. A pravda vás vyslobodí.“ To je silné posolstvo, na ktoré sú mladí dneška veľmi citliví. Kristus je pravý učiteľ života, šťastia a slobody. Je dôležité spoznať ho ako takého, lebo sú tu, žiaľ, mnohí falošní učitelia. Dôležitou úlohou dneška je oslobodiť slobodu. Treba ju prepojiť s pravdou. Pomocou Božieho slova.

Po charizmatickom Jánovi Pavlovi II., ktorý mal silný vplyv na mladých, Benedikt XVI. začal dialóg s mladými práve na stretnutí v Kolíne. Čo hovorí mladým tento pápež?

Pre tohto pápeža byť kresťanom neznamená ani nejaké etické rozhodnutie, ani veľkú ideu, ale stretnutie s udalosťou, s osobou – tak to napísal vo svojej prvej encyklike. Preto sa jeho dialóg s mladými sústreďuje na živú osobu Krista. Kristus je vždy uprostred. V Kolíne stále zdôrazňoval: „Otvorte svoje srdce dokorán Kristovi! Nechajte sa prekvapiť Kristom! Dovoľte mu rozprávať sa s vami!“

Svätý Otec zároveň mladým hovorí, aby sa nebáli, aby štedro odpovedali Ježišovi, aby sa spoľahli na Ježiša – a nebudú sklamaní...

V príhovore pri svojej inaugurácii sa chcel Benedikt XVI. priamo obrátiť na mladých naliehavým apelom: „Kristus neberie nič a dáva všetko. Kto sa odovzdá jemu, dostane stonásobok.“ To je dôležité posolstvo, ktoré mladí počúvali s veľkým nadšením. To je posolstvo, ktoré sa mladým zakaždým ponúka na Svetových dňoch mládeže – zakaždým nanovo.

-te-
All the contents on this site are copyrighted ©.