2006-04-04 13:12:11

Lo- lUr ikik tkWu ikSy f}rh; ds infpUgk— ij pyus dk vkàku

 


jkse fLFkr lUr is=ql egkefUnj ds çk¡x.k e—] lkseokj dks] Lo- lUr ikik tkWu ikSy f}rh; ds fu/ku dh igyh cjlh ds miy{; e—] lUr ikik csusfMDV 16 o— us ÂzhLr;kx vfiZr fd;kA bl volj ij fnoaxr vkRek ds çfr HkkoHkhuh J)katfy vfiZr djrs gq, lUr ikik us gt+kjk— rhFkZ;kf=;k— ds le{k mUg— fo'okl dh Pkêku dh laKk ls foHkwfÔr fd;kA ÂzhLr;kx lekjksg e— Lo- lUr ikik ds lfpo jg pqds iksyS.M ds dkfMZuy Lrkfulyko ftfoV~Ll lfgr yxHkx 50 dkfMZuyk— ,oa egk/kekZ/;{kk— us Hkkx fy;kA   23 oÔk—Z rd lUr ikik tkWu ikSy f}rh; ds lkFk dk;Z dj pqds orZeku lUr ikik csusfMDV us dgk fd ftl O;fDr dks muds fudV dk;Z djus dk lkSHkkX; çkIr gqvk og muds fueZy ,oa vVy fo'okl dk Hkh LiÓZ dj ik;kA mUgk—us dgk fd muds n`<+ fo'okl dh vuqHkwfr ;|fi muds fudVorhZ yksxk— dks vf/kd gqbZ rFkkfi] tkWu ikSy f}rh; ds nh?kZdkyhu ijek/;{kh; dky ds nkSjku] bldk fgrdkjh çHkko lEiw.kZ fo'o dh dyhfl;k rd çlkfjr gqvk vkSj muds thou dh vfUre ?kfM+;k— e— vius pje mRdÔZ ij igq¡pkA mUgk—us dgk fd Lo- lUr ikik fo'okl ds /kuh Fks tks Hk;] vkÓadkvk— ,oa le>kSrk— ls lnSo nwj jgs blhfy, os vla[; yksx muls çHkkfor gq,A lUr ikik csusfMDV us dgk fd çHkq }kjk vusd ekuoh; ,oa vk/;kfRed ojnkuk— ls ifjiwfjr Lo- lUr ikik leLr Ójhfjd nqcZyrkvk— lfgr vius çsfjfrd feÓu e— n`<+ ladYi ds lkFk vkxs c<+rs jgs rFkk ge lcds fy, fo'okl dh pêku fl) gq,A fo'o ds dkFkfydk— dk mUgk—us vkàku fd;k fd os Lo- lUr ikik tkWu ikSy f}rh; ds vkxzgh vkea=.k dks Lohdkj djrs gq,] fuHkhZd gksdj lqlekpkj ds lR;fu"B lUnsÓokgd cu— rkfd r`rh; lgòkfCn e— ÂzhLr ds lk{kh cu ld—A

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.