2006-03-31 16:35:31

vQxkuh ukxfjd vCnqj jgeku bVyh igWqaps] ÌkfeZd Lora=rk ds izlkj esa dyhfl;k dk feÓu

 


bLyke NksM+ bZlkbZ ÌeZ viukus okys vQxkuh ukxfjd vCnqj jgeku bVyh igWqap x;s gSaA 41 oÔhZ; vCnqy jgeku dks brkyh vfÌdkfj;ksa us ÌkfeZd izrkM+uk ds fÓdkj gq, O;fDr :i esa Ój.kkFkhZ dk ntkZ fn;k gSA bVyh ds izÌkuea=h flfYo;ks csjyqLdksuh us dgk Fkk fd ,slk lkgl fnÂkusokys O;fDr dks vius nsÓ esa Lokxr djrs gq, ukxfjdksa dks izlérk gh gksxhA Kkr gks fd cqÌokj dks lEié dSfcusV dh cSBd esa loZ lgefr ls jgeku dks Ój.k nsus dk fu.kZ; fy;k x;k FkkA bVyh }kjk Ój.k iznku fd;s tkus ls iwoZ fn;s ,d lkÕkRdkj esa varjÌkfeZd okrkZ lacaÌh ijeÌeZihBh; lfefr ds vkIr lfpo ekU;oj QsfyDl epkMks us dgk fd os ÌkfeZd Lora=rk ds izlkj esa dyhfl;k ds feÓu vuqlkj dkFkfydksa }kjk jgeku ds izfr lgn;rk ds ÑR;ksa ds iznÓZu dks izksRlkgu nsrs gSaA mUgksaus dgk fd jgeku dks dkuwuu fjgk dj fn;k x;k gS ysfdu dqN voSÌ rRo mUgsa gkfu igWqpkuk pkgsaxs blfy, vCnqj jgeku dks mnkjrkiwoZd lgk;rk nh tkuh pkfg, vkSj bl ekkeys ds }kjk ge ;FkkFkZ :i esa ns ldsa fd dSls ekuork ds fgr vkSj fo'o esa Ókafr dh LFkkiuk ds fy, fofÒé ÌeksaZ ds e/; lg;ksx gks ldsA mUgksaus dgk fd ÌkfeZd Lora=rk dk eqnnk vQxkfuLrku rd lhfer ugha gSA vkt Òh fo'o ds vusd Òkxksa esa cgqr ls yksx ÌkfeZd mRihM+u lg jgs gSaA jgeku dh fjgkbZ vPNk lekpkj gS ysfdu lar ikik tkWu ikWy f}rh; ds bl dFku dk Lej.k fd;k tk;s fd Ókafr ds iFk esa ÌeksaZ dks ckÌd ugha cuuk pkfg,A os leL;k dk Òkx ugah cusa cfYd ;g fl) djsa fd lgh vkSj Ókafriw.kZ lekÌku gSaA ekU;oj epkMks us dgk fd lnbPNk okys L=h iq:Ôksa ds fy, ;g ekSfyd vkàku gS fd os izR;sd O;fDr dh LosPNk ls ÌeZ viukus vkSj ikyu djus ds vfÌdkj ds izfr lEEkku dk izlkj djsaA mUgksaus leL;kvksa ds lekÌku gsrq okÙkkZ ds egRo ij cy fn;kA 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.