2006-02-28 18:20:13

Popiežiaus Benedikto XVI laiškas XXI Pasaulinės Jaunimo Dienos proga
 


Verbų sekmadienį, balandžio 9, bus taip pat minima XXI Pasaulinė Jaunimo Diena. Šia proga popiežius Benediktas XVI, pratęsdamas savo pirmtako Jono Pauliaus II pradėtą tradiciją, pasiuntė jaunimui skirtą laišką, jame ypatingai akcentuodamas Šventojo Rašto svarbą.

Šventasis Tėvas laiško pradžioje rašo, kad ši diena yra tolimesnis jaunimo dvasinės piligrimystės etapas po praėjusį rugpjūtį Kelne, Vokietijoje, vykusio Pasaulinio jaunimo susitikimo. Jis taip pat pasiūlė Pasaulinės Jaunimo Dienos tema pasirinkti ir apmąstyti šias 119 psalmės eilutes: „Tavo žodis – žibintas man kojoms ir šviesa mano takui“ (Ps 119, 105). Pats Šventasis Tėvas taip komentuoja šiuos psalmės žodžius: Dievo Žodis, Dievo Įstatymas yra šviesa einant dažnai tamsiu gyvenimo keliu. Dievas apsireiškia istorijos bėgyje, kalba žmonėms ir šie jo žodžiai turi aktyvią kūrybos galią savyje. Hebrajiška sąvoka „dabar“, kurią mes įprastai verčiame kaip „žodis“, gali reikšti dar ir „veiksmas“. Dievas sako tai, ką daro ir daro tai, ką sako. Senajame Testamente Izraelio vaikams yra paskelbiama, jog ateis Mesijas ir bus sudaryta nauja sandora. Įsikūnijęs Žodis, Kristus, išpildė šiuos pažadus. Šventoji Dvasia tikintiesiems atveria širdis ir leidžia tai suprasti, ypač jiems klausantis Dievo žodžio ir maitinantis dvasiniu Kristaus Kūno maistu Eucharistinės duonos pavidale.

Šventasis Tėvas priminė, kad apaštalai priėmė išganymo žodžius ir juos perdavė kitoms kartoms, kad šios juos saugotų it brangų perlą. Be Bažnyčios šis perlas galėtų būti pamestas arba pažeistas. Todėl popiežius Benediktas XVI karštai paragino jaunuolius mylėti Dievo Žodį ir jį saugančią Bažnyčią, kuri iš savo Steigėjo gavo misiją žmonėms rodyti kelią į tikrąją laimę. Įsikūnijęs Dievo žodis yra Tiesos Žodis ir išlaisvina žmones, dažnai įkalintus šiuolaikinėse minties srovėse, kurios pretenduoja žmogų išlaisvinti, nors iš tiesu jį paklaidina iliuzijose. Toliau popiežius rašo: „(...) dažnai medituokite Dievo Žodį ir leiskite Šventajai Dvasiai būti jūsų mokytoja. Tada atskleisite, kad Dievo mintys nėra žmonių mintys, būsite nukreipti į tikrojo Dievo kontempliaciją ir istorijos įvykius matysite tarsi kitomis akimis“. Šventasis Tėvas pridūrė, kad tiesa suteiks džiaugsmo pilnatvę, bet taip pat reikia pasiruošti sunkumams. Juk toje pačioje 119 psalmėje psalmininkas skundžiasi – „Esu sielvarto baisiai nukamuotas“. Bet tuoj po to, pastebi popiežius, išreiškia pasitikėjimą, kad Dievas, per savo Mokymą, išsklaidys nežinios ir baimes tamsumas.

Dievo žodis yra „ginklas“ dvasinėse kovose. Kaip rašo Laiško žydams autorius: „Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis“ (Žyd 4,12). Bet tam, kad Dievo žodis taptų „ginklu“ mūsų gyvenimuose, turime visų pirma išmokti jo klausyti, o paskui paklusti.

„Brangūs jaunuoliai, - toliau laiške rašo Šventasis Tėvas, - jus raginu įgyti Biblijos pažinimą ir visad ją turėti po ranka tam, kad ji būtų teisingą kelią nušviečiantis žibintas. Ją skaitydami išmoksite pažinti Kristų“. Popiežius nurodė keturis Bažnyčios istorijoje išsirutuliojusius Biblijos skaitymo, bet taip pat ir dvasinio gyvenimo etapus. Pirma, tai „lectio divina“, kurios metu daug kartų skaitoma pasirinkta Biblijos ištrauka, stengiantis suvokti svarbiausius žodžius ir mintis. Antra, tai „meditatio“ – atsigręžimas savo siela į Viešpatį ir stengimasis suvokti, kaip Jo žodis moko elgtis konkrečioje kasdienybėje. Trečia, tai „oratio“ – tiesioginis sielos kreipimasis į Dievą, o paskutinė, ketvirtoji pakopa yra „contemplatio“ – nuolatos Kristaus buvimui ir jo apšviečiantiems žodžiams atidi širdis.

Iš tiesų priimti Šventojo Rašto žodžiai turi tapti tikinčiojo gyvenimo būdu, kaip raginama Jokūbo laiške: „būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save“ (Jok 1,22). Štai tokia yra trečiojo tūkstantmečio jaunuolių programa – tapti Kristaus apaštalais, sugebėti priimti ir atsakyti į šiandieninius iššūkius ir skleisti Evangeliją. To prašo pats Viešpats, tam kviečia Bažnyčia, to reikia pasauliui, jam pačiam to nežinant. Jei Jėzus kviečia, nereikia bijot sekti Juo, priešingai, drąsiai atsakyti, ypač jei Jėzus kviečia sekti pašvęstojo gyvenimo arba kunigystės keliu. „Pasitikėkite ir neliksite apvilti“, - su tvirtu įsitikinimu į jaunuolius kreipiasi popiežius.

Laiško gale Šventasis Tėvas priminė, kad šių metų balandžio 9 minima Pasaulinė Jaunimo Diena taip pat yra pasiruošimas Pasauliniam jaunimo susitikimui 2008 metais Sidnėjuje, Australijoje, kitame svarbiame po susitikimo Kelne jaunimui skirtos dvasinės piligrimystės įvykyje. Susitikimo Australijoje tema bus žodžiai iš Apaštalų Darbų „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais“ (Apd 1,8). Popiežius jaunuoliams palinkėjo būti atidiems Šventosios Dvasios balsui, sieloje atsiverti Dievo žodžiui ir gyventi juo, nebūt abejingiems artimo materialiniams ir dvasiniams poreikiams bei be baimės skelbti Evangeliją. Kaip Dievo žodį priimti ir jam paklusti gali parodyti Marija. Prašydamas jos užtarimo, Šventasis Tėvas užtikrino jaunuolius, kad ir jis pats už juos nuoširdžiai meldžiasi. (rk)
All the contents on this site are copyrighted ©.