2006-02-27 18:05:00

Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį


Sveikindamas sekmadienio vidudienio maldai į Šv. Petro aikštę susirinkusius maldininkus, popiežius Benediktas XVI priminė šio sekmadienio Mišių Evangelijos skaitinyje girdėtą pasakojimą apie Jono Krikštytojo mokinių ir fariziejų priekaištą Jėzaus mokiniams, kad jie nesilaiką pasninko. Į tai Jėzus atsako, jog vestuvių puotos dalyviams netinka pasninkauti. Jie džiaugiasi, nes su jais yra jaunikis. Kai jaunikis iš jų bus atimtas, tuomet pasninkausią ir jie. Tai sakydamas, Jėzus apreiškia esąs Mesijas, Izraelio jaunikis. Visi, kas jį priima ir jį tiki, dalyvauja jo vestuvių pokylyje. Tačiau jaunikis žino, jog ateis valanda kai nuo jo daugelis nusigręš, kad ateis kančios ir mirties valanda, kuomet Jėzaus mokiniai pasninkaus ir gedės.

Ši Evangelijos ištrauka mus tarsi įveda į Gavėnią, kurią jau po kelių dienų pradėsime Pelenų trečiadieniu. Visas Gavėnios laikotarpis mums primena mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią ir mirtį bei veda mus į jo prisikėlimo šventę Velykas. Gavėnios metu liturgijoje neskamba Aleliuja, esame kviečiami pasninkauti ir atgailauti. Vis dėlto, Gavėnią turime išgyventi ne „senuoju būdu“, tarsi ji būti tik našta, bet naujai, kaip tie, kurie Jėzuje ir jo velykiniame slėpinyje atrado gyvenimo prasmę, kurie jaučia, kad viskas turi būti susieta su Jėzumi. Ir mes esame kviečiami tvirtinti drauge su šv. Pauliumi: „Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių“.

Gavėnios kelyje Mergelės Marija tebūnie mūsų vadovė ir mokytoja.

Po vidudienio maldos dar kartęs kreipęsis į maldininkus ir į viso pasaulio tikinčiuosius, popiežius prašė melstis už skirtingas religijas išpažįstančių žmonių santaiką, ypač už neramumų ir smurto šiomis dienomis slegiamus Irako ir Nigerijos gyventojus. Pareiškęs užuojautą žuvusiųjų artimiesiems, popiežius pridūrė: Tikėjimo į Dievą vaisiai yra brolybė ir bendradarbiavimas bendram labui, o ne antagonizmai ir smurtas. Dievas, Kūrėjas ir visų Tėvas, pareikalaus duoti ataskaitą ir jis bus ypatingai griežtas tiems, kas jo vardu pralieja brolių kraują. Visi tikintieji, Švenčiausiajai Mergelei užtariant, tegrįžta pas Dievą, kuris yra tikroji taika. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.