2006-02-27 16:01:33

Tautų Evangelizavimo Kongregacijos prefekto misija Sudane


Sugrįžęs iš Sudano Tautų Evangelizavimo Kongregacijos prefektas pakartojo raginimą tarptautinei bendruomenei neužmiršti Darfūro pabėgėlių tragedijos.

Kardinolas Crescenzio Sepe vizitą vasario 17-25 dienomis įvairiose Sudano vietovėse užbaigė būtent susitikimu su pabėgėliais Darfūro regione. Kardinolas pripažino, jog paskutinioji jo kelionės Sudane stotis – vienoje Darfūro pabėgėlių stovykloje - buvusi skaudžiausia ir labiausiai slegianti. Šiuo apsilankymu norėjau paliudyti Bažnyčios solidarumą ir priminti, kad Bažnyčia kad ir tragiškiausiomis aplinkybėmis geba skelbti tiesos, meilės, taikos ir teisingumo Evangeliją. Darfūro pabėgėlių aplankymas suteikė progą visus geros valios žmones paraginti padėti pabėgėliams svetingumu, pagalba ir globa, - kalbėjo grįžęs į Romą kardinolas Sepe. Jis nepagailėjo aštrios pastabos tarptautinei bendruomenei, kad ilgiau nedelsdama skambius pareiškimus apie neatidėliotiną veiksmingą pagalbą Darfūrui paverstų tikrove ir sustabdytų neapkenčiamą situaciją, kurią Dievo tarnas Jonas Paulius II savo laiku buvo pavadinęs gėdinga mūsų laikų žaizda.

Tautų Evangelizavimo Kongregacijos prefektas Sudano Bažnyčiai perdavė Šv. Tėvo išreikštą užtarimą ir jo Apaštališkąjį palaiminimą. Tačiau kardinolo kelionės tikslas buvo padrąsinti Sudano Bažnyčios dvasininkų ir misijonierių evangelizavimo ir krikščioniškos plėtros pastangas nestabiliame pokario laikotarpyje. Kelionė taip pat suteikė progą kardinolui asmeniškai įteikti jo vadovaujamos Kongregacijos pastangų dėka surinktą auką Sudano Bažnyčiai. Jau kelinti metai kai Tautų Evangelizavimo Kongregacija Romoje surengia kai kurių Kongregacijos žinioje esančių kultūrinių meno vertybių metines varžytines, kurių duotas pelnas yra skirtas tam tikriems konkretiems krikščioniškos artimo meilės darbams. Šiemet buvo nuspręsta kalėdinio aukciono sukauptas lėšas paskirti Sudano vaikų globai. Kardinolas nepasakė koks buvo surinktos sumos dydis, tačiau pripažino, jog tai buvęs tik lašas milžiniškų poreikių mariose. Troškau asmeniškai įteikti kuklaus gesto vaisius įsitikinęs, kad daugėjant lašui po lašo gali išaugti tikra artimo meilės upė, - kalbėjo kardinolas Crescenzio Sepe, Tautų Evangelizavimo Kongregacijos prefektas. Aptardamas padėtį Sudane jis priminė Tautų Apaštalo šv. Pauliaus mokymą: jei kenčia vienas kūno narys, su juo kenčia visi nariai. Lygiai taip pat Bažnyčia pasklidusi visame pasaulyje, būdama viena, Dangiškojo Tėvo meilės suvienyta, kenčia tol, kol paskutinysis iš jos narių, esantis kad ir toliausiame pasaulio užkampyje, kenčia dėl bet kurios priežasties. Šiuo vizitu į Sudaną, - pažymėjo kardinolas Sepe, norėjau užtikrinti Sudano Bažnyčią, kad ji nesijaustų apleista, o atvirkščiai, kad žinotų, jog visa Bažnyčia ją palaiko tikėjimu, malda bei artimo meile.

Trumpai apie dabartinę padėtį, praėjus pirmosioms metinėms nuo Sudano taikos susitarimo pasirašymo ir susitaikymo pradžios. Padėtis dar dabar yra sudėtinga ir nepastovi religiniu, socialiniu bei ekonominiu atžvilgiu. Ilgai trukusio pilietinio karo pasekmės yra akivaizdžios – kovotojų savivalė, smurto proveržiai, vandalizmas, nuniokotos struktūros, pairusi administracija, ligų plėtra ir baisus skurdas, kuris sąlygoja visų žmonių, bet ypač jaunųjų kartų gyvenimą. Daug Bažnyčios kunigų ir vienuolių irgi yra pilietinio karo giliai sukrėsti, bet dabar dedamos pastangos pasivyti prarastą laiką. O Darfūro tragedijai apsakyti nėra tinkamų žodžių – Darfūras tebėra atverta ir kraujuojanti žaizda, - kalbėjo po misijos Sudane Tautų Evangelizavimo Kongregacijos prefektas.

Maždaug šeši milijonai Sudano gyventoj ų yra benamiai. Pusė milijono gyventojų tapo vidaus pabėgėliais nuo ginkluotų konfliktų, tautinės ir religinės diskriminacijos. Jungtinių Tautų organizacijos maisto ir žemės ūkio žinybos FAO ir Pasaulinė maisto programa neseniai paskelbtame raporte prognozavo, kad maždaug 7 milijonai Sudano gyventojų . šiemet negalės išsimaitinti be būtinos paramos iš svetur. (sk)All the contents on this site are copyrighted ©.