2006-02-21 16:15:20

;wih,llh }kjk ^bZLVj lUMs^ ds fnu ukSdfj;k— ds fy, ijh{kk jÂs tkus dk fojks/k


Hkkjr ds flfVtu QkWj lksÓy tfLVluked ÂzhLrh; laxBu us ljdkjh ukSdfj;k— ds mEehnokjk— ds fy, ÂzhLrh;k— ds egkioZ] bZLVj lUMs vFkkZr~ ikLdk jfookj] ds fnu ijh{kk ds vk;kstu dk dM+k fojks/k fd;k gSA bl oÔZ ikLdk jfookj 16 vçSy dks iM+ jgk gS vkSj blh fnu dsUæh; lkoZtfud lsok vk;ksx ;wih,llh us mDr ijh{kk dh ?kksÔ.kk dh gSA 15 Qjojh dks ,d odrO; tkjh dj flfVtu QkWj lksÓy tfLVl ÂzhLrh; laxBu ds egklfpoJh tksÓh dksEcu us ;wih,llh ds fu.kZ; dks rqPN fu:fir fd;kA mUgk—us bl ckr dh vksj /;ku vkdfÔZr djk;k fd ;wih,llh us ukSdjh ds mEehnokjk— ds fy, foxr oÔZ Hkh ikLdk jfookj ds fnu gh ijh{kk jÂh Fkh rFkk fojks/k ds ckotwn le; dh deh dk cgkuk cukdj ijh{kk frfFk dks ifjofrZr djus ls budkj dj fn;k FkkA ;wih,llh  ds fu.kZ; dks vU;k;iw.kZ crkdj Jh dksEcu us dgk fd blls ÂzhLrh; vYila[;dk— dh Hkkoukvk— dks Bsl igq¡psxh vkSj lkFk gh jk"Vª dh /keZfujis{k Nfo ij vk¡p vk;sxhA Lej.k jgs fd Âtwj brokj ls ysdj ikLdk egkioZ vFkkZr~ bZLVj lUMs  ds chp iM+usokys fnu ÂzhLrh;k— ds fy, vR;Ur ifo= fnu gSa ftue— ÂzhLrh; /kekZuq;k;h ;slq elhg ds nqÂHkksx] Øwl ej.k ,oa iqu%#RFkku ds Lej.kkFkZ vusd /keZfof/k;k— e— Hkkx ysrs gSaA Jh dksEcu us dsjy ds dsUæh; ea=h rFkk lkalnk— ls vihy dh gS fd os vius çHkko dk mi;ksx dj mDr ijh{kk frfFk dks cnyok;—A

 
All the contents on this site are copyrighted ©.