2006-02-16 18:48:13

Pasaulinės Bažnyčių tarybos generalinė asamblėja
 


Vasario 14 Brazilijos Porto Alegre mieste, Popiežiškojo Rio Grande do Sul katalikų universiteto konferencijų centre, prasidėjo kas septynerius metus vykstanti Pasaulinės Bažnyčių tarybos generalinė asamblėja, kurios oficiali tema yra - „Viešpatie, savo malone pakeisk pasaulį“. Ji tęsis iki vasario 23 dienos. 347 Bažnyčioms atstovauja apie 1200 delegatų, o bendras visų dalyvių skaičius siekia 3800. Generalinėje asamblėjoje dalyvaus taip pat ir katalikų Bažnyčios 18 asmenų delegacija, vadovaujama vyskupo Brian Farrell, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos sekretoriaus. Į delegacijos sudėtį įtraukti Romos Kurijos, vyskupų konferencijų, pasauliečių judėjimų atstovai. Iškilmingame generalinės asamblėjos atidaryme dalyvavo Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, kardinolas Walter Kasper, kuris perskaitė visiems dalyviams skirtą popiežiaus Benedikto XVI sveikinimo laišką.

Pasaulinės Bažnyčių tarybos generalinės asamblėjos dalyviai įvairiose darbo grupėse diskutuoja aktualiais šių dienų klausimais – apie krikščionišką identitetą, religinį pliuralizmą, ekumenizmo perspektyvas, taip pat apie bioetiką, informacinių technologijų plitimą ir jų atnešamus pokyčius, Aids epidemiją, ekonominį teisingumą, skurdo išnaikinimą. Bus pristatyti įvairūs raportai, kurie apibendrina buvusią ir esamą situaciją minėtais klausimais. Kasdieninė programa, be diskusijų, apima ekumenines Šventojo Rašto studijas, o kiekviena generalinės asamblėjos darbo diena pradedama ir užbaigiama bendra malda.

Pasaulinė Bažnyčių taryba vienija apie 340 pasaulio krikščioniškų Bažnyčių, denominacijų, bendruomenių, kurioms priklauso apie 550 milijonų tikinčiųjų, plačiai pasklidusių visuose penkiuose kontinentuose. Nors katalikų Bažnyčia nėra Pasaulinės Bažnyčių tarybos tikroji narė, bet kadangi pastarosios organizacijos tikslas yra krikščionių vienybė, ji katalikų Bažnyčiai yra svarbus ekumeninio dialogo dalyvis. Oficialiai šis dialogas prasidėjo vykstant II Vatikano Susirinkimui, kuriame nuolatos dalyvavo 2 Pasaulinės Bažnyčių tarybos stebėtojai. 1965 metais buvo įkurta „Bendro darbo grupė“, atliekanti pagrindinio abipusių kontaktų, bendradarbiavimo ir veiklos koordinacijos kanalo funkcijas. Katalikų Bažnyčia taip pat bendradarbiauja su Pasaulinės Bažnyčių tarybos „Tikėjimo ir konstitucijos“ komisija, kuri rūpinasi krikščionių vienybe vystant doktrininį dialogą. Šiuo požiūriu katalikų Bažnyčiai ypač rūpi ekleziologijos, doktrinos apie Bažnyčios prigimtį ir tikslą, gilinimas. Beje, pats popiežius Benediktas XVI, tuomet dar tik kunigas, 1968 – 1975 metais buvo „Tikėjimo ir konstitucijos“ komisijos narys.

Nuo pat pontifikato pradžios Šventasis Tėvas deklaravo, jog yra tvirtai pasiryžęs tęsti ir stiprinti ekumeninį dialogą su kitomis krikščioniškomis konfesijomis. 2005 metų birželio mėnesį jis jau buvo susitikęs su pastoriumi Samuel Kobia, dabartiniu Pasaulinės Bažnyčių tarybos generaliniu sekretoriumi, kuris tada informavo Šventąjį Tėvą apie vyksiančią Pasaulinės Bažnyčių tarybos generalinę asamblėją ir pakvietė jį apsilankyti Ženevoje, Pasaulinės Bažnyčių tarybos būstinėje, kurioje, tarpo kitko, jau lankėsi popiežiaus pirmtakai Paulius VI ir Jonas Paulius II.

Minėtame Pasaulinės Bažnyčių tarybos generalinės asamblėjos dalyviams skirtame Šventojo Tėvo laiške, perduotame kardinolo Kasper, popiežius dar kartą viešai patvirtino katalikų Bažnyčios nusiteikimą dalyvauti ekumeniniame judėjime ir bendradarbiauti su Pasauline Bažnyčių taryba, be paliovos ieškant didesnės vienybės, liudijant pasaulyje Dievo meilę ir skelbiant evangelinę žinią. Visų Kristaus sekėjų vienybė yra didysis ekumeninio judėjimo tikslas, kuriam pasiekti nepakanka žmogiškų pastangų, tačiau reikia pasitikėti paties Kristaus malda: “Šventasis Tėve, išlaikyk ištikimus tavo vardui visus, kuriuos esi man pavedęs, kad jie būtų viena kaip ir mes“ (Jn 17,11). (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.