2006-02-11 12:26:52

Pasaulinė ligonių diena


Vasario 11 minėjome jau tradicine tapusią Pasaulinę ligonių dieną. Šiemetinės, keturioliktosios Pasaulinės ligonių dienos pagrindiniai renginiai vyko Australijos Adelaidės Šv. Pranciškaus Ksavero katedroje, o jos pagrindinė tema – psichinė sveikata. Ši diena minima visoje visuotinėje Bažnyčioje, jai buvo iš anksto kruopščiai ruoštasi ne tik organizaciniu, bet ir sielovadiniu požiūriu, paskelbtas ne vienas dokumentas. Iš jų ypač paminėtinas 2005 metų gruodžio 8 dieną popiežiaus Benedikto XVI paskelbtas laiškas, skirtas su psichinėmis ligomis susijusių tematikų apmąstymui. Šventojo Tėvo sprendimu taip pat suteikti Pasaulinės ligonių dienos atlaidai. Pagrindiniams renginiams Adelaidėje vadovavo popiežiaus deleguotas Popie˛iškosios sveikatos tarybos pirmininkas, kardinolas Lozano Barragan.

Pagal Pasaulinės Sveikatos Organizacijos pateikiamus duomenis galima teigti, jog psichinė žmonių būklė yra iš tiesu svarbi problema. Manoma, kad visame pasaulyje yra per 450 milijonų žmonių kenčiančių nuo psichinių sutrikimų ir statistikos rodo, jog kasmet pasaulyje nusižudo per 870 000 žmonių.

Psichiniai sutrikimai yra socialinė problema, kuria reikia skubiai spręsti įvairiais lygiais. Už ją yra bendrai atsakingos sveikatos apsaugos sistemos, vyriausybės ir įmonės. Deja, kol kas ketvirtadalis pasaulio valstybių netgi neturi paruoštos teisinės bazės šioje srityje, daugiau nei trečdalis neturi sukurtos psichinės sveikatos apsaugos sistemos, ketvirtadalyje gydymo centrų psichinių sutrikimų turintys ligoniai negali gauti jiems tinkamų vaistų, daugelyje šalių 100 000 gyventojų netenka net vieno psichiatro. Dėlto visuomenės patiria didelės žalos intelektualiniu, kultūriniu ir ekonominiu požiūriu.

Kokios yra psichinių sutrikimų priežastys? Minėtame Šventojo Tėvo laiške pažymima, jog gilias ir kartais net neišgydomas psichines ir dvasines žaizdas žmonėms palieka teroristiniai išpuoliai ir kariniai konfliktai. Kadangi jie dažniausiai vyksta neturtinguose bei nedidelį socialinio išsivystymo lygį pasiekusiose pasaulio regionuose, nukentėjusiems žmonėms nėra suteikiama jokia pagalba. Tuo tarpu didelį išsivystymo ir saugumo lygį pasiekusių šalių piliečiai kenčia ne nuo kruvinų konfliktų sukeliamų, bet nuo kitokių psichinių sutrikimų formų, kurių viena iš priežasčių yra išsivysčiusį pasaulį ištikusi moralinė vertybių krizė. Pastaroji įstumia žmogų į vienatvę ir grasina tokioms fundamentalioms visuomenės socialinėms institucijoms kaip šeima.

Tai patvirtina ir Popie˛iškosios sveikatos tarybos pirmininko, kardinolo Lozano Barragan, neseniai pristatyto tyrimo, atlikto jo vadovaujamos institucijos prašymu, rezultatai. Jie parodė, jog, greta kitų priežasčių, galima konstatuoti, jog daugelis psichinių sutrikimų ir nestabilumo atvejų yra susiję moraliniu reliatyvizmu, pamatinių kultūrinių ir religinių vertybių praradimu, Dievo bei apskritai transcendencijos neigimu.

Vienas iš Pasaulinės ligonių dienos minėjime keliamų klausimų buvo šis: kaip Bažnyčia gali prisidėti prie psichinių ligų masto mažinimo, kaip konkrečiai pagelbėti kenčiantiems ligoniams ir jų artimiesiems? Interviu Vatikano Radijui kardinolas Barragan minėjo, jog šiandien netgi išsivysčiusiose šalyse yra skiriama per mažai dėmesio šiems aspektams. Dažnai psichine liga sergančio žmogaus problema „išsprendžiama“ paprasčiausiai jį izoliuojant nuo visuomenės arba visuomenei izoliuojantis nuo jo. Pirmu atveju toks ligonis uždaromas greičiau į kalėjimą, o ne į ligoninę panašią įstaigą, o antru – ligonis paliekamas likimo valiai, neretai išstumiamas į gatvę gyvent benamio gyvenimo. Tuo tarpu popiežiaus Benedikto XVI laiške kviečiama į psichinių negalių kamuojamus žmones pažvelgti evangelinio solidarumo ir žmogaus vertės supratimo šviesoje. Bažnyčiai ligonis yra kenčiančio Kristaus atvaizdas ir tai turi skatinti krikščionis gilinti jų meilę ir atsakomybės dvasią.

Reikia rūpintis ne tik ligoniais, bet taipogi padėt jų artimiesiems ir šeimoms, kurioms vienoms dažnai per sunku tinkamai rūpintis savo segančiais nariais. Reikalingą pagalbą galėtų teikti tinkamai tam paruošti darbuotojai.

Priminsime, kad Pasaulinę ligonių dieną 1992 metais įsteigė Jonas Paulius II. Neatsitiktinai šiai dienai paminėti pasirinkta vasario 11, kada taip pat švenčiama Lurdo Dievo Motinos šventė, susijusi su devyniolikto amžiaus viduryje pietų Prancūzijos miestelyje Lurde buvusiais Dievo Motinos apsireiškimais jaunai merginai Bernadetai Soubirous ir stebuklingų pagijimų išgarsinta Lurdo šventove. (rk)
All the contents on this site are copyrighted ©.