2006-01-04 14:18:49

Pirmā vispārējā audience 2006. gadā


„Iesākot jauno gadu, lūdzu, lai Dievs dāvā bagātīgas žēlastības jums un jūsu ģimenēm, lai Viņš sargā un svētī jūs. Mierīgu un svētīgu gadu!” – vēršoties pie poļu svētceļniekiem, teica Benedikts XVI. Šodien vispārējā audience notika divās vietās: Pāvila VI zālē un svētā Pētera bazilikā. Sakarā ar Ziemassvētku brīvdienām Romā ir ieradušies vairāki tūkstoši svētceļnieku, tādēļ audienču zāle šoreiz nespēja uzņemt visus, kuri vēlējās tikties ar pāvestu un saņemt viņa svētību.

Jaunā gada pirmajā vispārējā audiencē Svētais tēvs aicināja ticīgos pārdomāt par kristoloģisko himnu, kas ietverta apustuļa Pāvila vēstulē kolosiešiem. Šī pateicības un slavas himna rada garīgu un priekpilnu atmosfēru, kas palīdz mums uzsākt ceļu visa gada garumā. Mūsu pateicība paceļas pie Dieva, mūsu Kunga, Jēzus Kristus Tēva. Apustulis Pāvils vēstulē kolosiešiem raksta: „Dievs mūs izrāva no tumsības varas un pārcēla sava mīļotā Dēla valstībā, kurā mums ir pestīšana un grēku piedošana”.

Benedikts XVI skaidroja, ka himnas centrā ir Kristus – neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Kristū ir radīts viss, kas ir radīts debesīs un virs zemes, redzamais un neredzamais... viss caur viņu un viņā ir radīts, un viņš ir pirms visa, un viss pastāv viņā. Austulis Pāvils vēstulē kolosiešiem norāda uz Kristu, cilvēka Pestītāju. „Viņš ir Miesas – Baznīcas galva. Kristū mājo visa pilnība. Dievs caur viņu un viņa dēļ visu ir samierinājis ar sevi, gan to, kas ir debesīs, gan to, kas virs zemes”.

Kristus ir pleromas jeb dzīvības un žēlastības ‘pilnības’ avots, kas mums ir dāvāta un sludināta. Mēs esam kļuvuši par dievišķās dzīves līdzdalībniekiem, esam iekšēji pārveidoti un samierināti: tā ir brīnišķīgā harmonija, kas pastāv atpestīto starpā, kur Dievs ir „viss visos”.

Apceri par apustuļa Pāvila vēstules kolosiešiem fragmentu pāvests atkārtoja franču, angļu, vācu, spāņu un portugāļu valodās. viņš uzrunāja arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. „Lai Jēzus, kuru kontemplējam Ziemassvētku noslēpumā, ir mūsu ceļabiedrs šajā jaunajā gadā” – vēlēja Benedikts XVI.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.