2005-12-31 18:47:55

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou prvých vešpier sviatku Panny Márie Bohorodičky, 31. decembra 2005


Vatikán: Dnes podvečer, pápež Benedikt XVI. predsedal v Bazilike svätého Petra, modlitbe prvých vešpier zo slávnosti Panny Márie Bohorodičky. Liturgia vešpier začala o 18.-tej hodine, a Svätý Otec sa vo svojom príhovore k veriacim prihovoril týmito slovami:

Drahí bratia a sestry,
Na konci roka, ktorý bol tak bohatý na udalosti, či už pre Cirkev alebo pre celý svet, uvedomujeme si príkaz apoštola z listu Kolosanom: „žite v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, (....) a vynikajte vo vzdávaní vďaky“. Dnes večer sa schádzame, aby sme vzdali vďaku Bohu, Pánovi času a dejín. V mojich myšlienkach, s hlbokými a duchovnými pocitmi, sa vraciam k momentu pred 12 mesiacmi, kedy v tento večer milovaný pápež Ján Pavol II., posledný krát v mene hlasu Božieho ľudu ďakoval Pánovi za mnohé dobrodenia, poskytnuté Cirkvi a ľudstvu. V tej istej sugestívnej atmosfére vatikánskej baziliky je teraz mojou úlohou zhromaždiť zo všetkých kútov zeme spev chvály a vďaky, ktorý sa dvíha k Bohu, na prahu končiaceho sa roka 2005 a na vigíliu roka 2006. Áno, je to naša povinnosť, ale aj potreba nášho srdca, chváliť a ďakovať Tomu, ktorý je večný a nás sprevádza v čase bez toho, žeby nás opustil, pričom vždy bdie nad ľudstvom s vernosťou svojej milosrdnej lásky.

V ďalšej časti svojej homílie Svätý Otec zdôraznil skutočnosť, že Cirkev ďakuje Bohu, pretože jej život pramení z Krista a napreduje svojim putovaním vo svete vedená Duchom Svätým. Benedikt XVI. ďalej osobitne vyjadril svoju vďačnosť Cirkvi v Ríme, ktorá v tomto roku sústredila svoju pozornosť na hodnoty rodiny.

V záverečnej časti Svätý Otec povedal:
Prichádzajúc s vierou, osvetlení Božím slovom spievajme spolu „Te Deum“. Sú mnohé dôvody, ktoré robia naše vďakyvzdanie intenzívnym, a tvoria z neho chórovú modlitbu. Pokým uvažujeme o mnohých udalostiach, ktoré sa zapísali do uplynulých mesiacov tohto roka, ktorý sa chýli k svojmu zavŕšeniu, chcel by som si osobitne spomenúť na tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach: na ľudí chudobných a opustených, na tých, čo stratili nádej v zmysluplnú existenciu, alebo sa stali obeťami egoistických záujmov iných, bez toho, aby sa ich niekto pýtal na ich súhlas alebo názor. Majúc účasť na ich utrpení, zverujeme ich Bohu, ktorý vie obrátiť všetko na dobré. Jemu zverujeme aj našu túžbu, aby každému človeku bola priznaná hodnosť božieho synovstva. Prosíme Pána života, aby tíšil svojou milosťou bolesť, ktorú spôsobuje zlo a aby neprestával udržiavať našu pozemskú existenciu, aby nám daroval Chlieb a Víno spásy, a tak podporil našu púť do nebeskej vlasti. (....) Na prahu starého a nového roka, nás liturgia prvých vešpier vovádza do sviatku Panny Márie Bohorodičky, Theotókos. (....). Prosme Pannu Máriu, aby orodovala za nás. Kiež nás sprevádza jej materiská ochrana dnes a vždy, aby nás tak raz Kristus mohol prijať vo svojej sláve, v zhromaždení svätých. (RV, 311205, ls)
All the contents on this site are copyrighted ©.