2005-12-26 12:19:50

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána, na sviatok sv. Štefana


Vatikán: Pápež Benedikt XVI. sa dnes napoludnie pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí sv. Petra vo Vatikáne. Pred ňou sa im prihovoril týmito slovami:

Drahí bratia a sestry,
Potom, čo sme včera slávili Narodenie Pána, dnes si pripomíname narodenie pre nebo svätého Štefana, prvého mučeníka. Tieto dva sviatky spája zvláštne puto, ktoré je vhodne vyjadrené v ambroziánskej liturgii tvrdením: „Včera sa Pán narodil na zemi, pretože Štefan sa narodil pre nebo“ (Pri lámaní chleba). Podobne ako Ježiš na kríži sa plne zveril Otcovi a odpustil svojim katom, tak aj Štefan v okamihu svojej smrti sa modlí: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha“, a ďalej: „Pane, nezapočítaj im tento hriech." (por. Sk 7, 59 – 60). Štefan je opravdivým Ježišovým učeníkom e je jeho dokonalým nasledovníkom. S ním začína dlhý zástup mučeníkov, ktorí spečatili svoju vieru obetou vlastného života, proklamujúc tak týmto heroickým svedectvom skutočnosť, že Boh sa stal človekom, aby mu otvoril cestu do Božieho kráľovstva.

V radostnej vianočnej atmosfére nie je ničím neprimeraným, že si spomíname na mučeníctvo svätého Štefana, aj keby sa tak možno na prvý pohľad zdalo. V skutočnosti už betlehemských jaslí sa dotýka tieň kríža. Ohlasuje ho chudobná maštaľ, v ktorej Dieťa plače, Simeonovo proroctvo o protirečení a o meči určenom k tomu, aby prenikol dušu Panny, Herodesovo prenasledovanie, ktoré zapríčiňuje útek do Egypta. Nemôže prekvapiť, keď jedného dňa toto Dieťa, keď sa stane dospelým, žiada od svojich učeníkov nasledovať ho na ceste kríža s úplnou dôverou a vernosťou. Mnohí kresťania už od počiatku Cirkvi, priťahovaní jeho príkladom a povzbudení jeho láskou, dosvedčili svoju vieru až po vyliatie krvi. Od prvých mučeníkov ich potom v priebehu storočí nasledovali ďalší až do dnešných dní. Akoby sme mohli neuznať, že aj v našich časoch v rozličných častiach sveta, vyznanie kresťanskej viery si vyžaduje hrdinstvo mučeníkov? Akoby sme mohli potom nepovedať, že všade, aj tam, kde nie je prenasledovanie, žiť opravdivo podľa evanjelia, nesie zo sebou cenu, ktorú je nutné zaplatiť?

Keď kontemplujeme božie Dieťa v Máriinom náručí a pozeráme sa na príklad svätého Štefana, prosme, aby nám Boh dal milosť, aby sme mohli žiť našu vieru opravdivo, aby sme boli vždy pripravení odpovedať každému, kto by nás žiadal vydať dôvod našej nádeje, ktorú nosíme v sebe (por. 1 Pt 3, 15). (RV, 261205, ls)
All the contents on this site are copyrighted ©.