2005-12-11 13:20:18

Prríhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán: Pápež Benedikt XVI. sa dnes napoludnie pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí sv. Petra vo Vatikáne. Pred ňou sa im prihovoril týmito slovami:

Drahí bratia a sestry,
Po tom, čo sme slávili sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, vstupujeme v týchto dňoch do sugestívnej atmosféry príprav na Vianoce. V dnešnej konzumnej spoločnosti, tento čas je žiaľ poznačený istým druhom komerčného „znečistenia“ ktorý ohrozuje, že zmení jeho opravdivého ducha, ktorý je charakteristický svojou uzobranosťou, striedmosťou, čo je zdrojom nie vonkajšej ale intímnej radosti. Je teda prozreteľné, že akoby vstupnou bránou k Vianociam, je tu sviatok tej, ktorá je Ježišovou Matkou, a ktorá nás môže, lepšie ako ktokoľvek iný, viesť ako poznať, milovať a adorovať Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. Nechajme sa teda ňou sprevádzať, aby nás jej pocity oživili a pripravili k úprimnej otvorenosti srdca a ducha, aby sme tak mohli spoznať v betlehemskom Dieťati Božieho Syna, ktorý prišiel na tento svet aby nás vykúpil. Putujme spolu s ňou v modlitbe a v bdejúcom radostnom očakávaní, pretože Pán meškať nebude: On príde a vyslobodí svoj ľud z hriechu.

V mnohých rodinách, ktoré sa nechávajú viesť peknou a stálou tradíciou, hneď po sviatku Nepoškvrneného Počatia sa začínajú pripravovať betlehemské jasle, aby rodina mohla spolu s Máriou opäť prežiť dni plné chvejúceho sa očakávania Ježišovho narodenia. Táto príprava môže prebiehať jednoducho, avšak je to účinný spôsob, skrze ktorý možno odovzdať posolstvo viery vlastným deťom. Betlehemské jasle nám pomáhajú kontemplovať tajomstvo Božej lásky, ktorá sa zjavila uprostred chudoby a v jednoduchosti betlehemskej jaskyne. Svätý František z Assisi bol tak oslovený tajomstvom vtelenia, že ho chcel napodobniť v Grecciu prostredníctvom živých jasieľ, a tak začal dlhú ľudovú tradíciu, ktorá dodnes v sebe nesie vlastnú evanjelizačnú hodnotu. Jasle nám môžu pomôcť pochopiť tajomstvo skutočných Vianoc, pretože hovoria o pokore a o Kristovom milosrdenstve, ktorý „hoci bol bohatý, stal sa pre Vás chudobným“ (2 Kor 8,9). Jeho chudoba obohacuje tých, ktorí ju objímu a Vianoce sa stávajú zdrojom radosti a pokoja pre tých, ktorí podobne ako betlehemskí pastieri prijmú anjelove slová: „A toto Vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach“ (Lk 2,12). Toto ostáva znamením aj pre nás, mužov a ženy dnešných čias. Neexistujú iné Vianoce.

Podobne ako robieval milovaný Ján Pavol II., o chvíľu aj ja požehnám sošky, ktoré rímske deti umiestnia do jasieľ vo vlastných rodinách. Týmto by som chcel prosiť o Pánovu pomoc, aby všetky kresťanské rodiny sa pripravili k sláveniu najbližších vianočných sviatkov vo viere. Kiež nám Panna Mária pomáha vstúpiť do opravdivého ducha Vianoc. (RV, 111205, ls)
All the contents on this site are copyrighted ©.