2005-12-03 17:12:23

Benedikt XVI.: Diecéza je zrkadlom svojho biskupa


Vatikán: Svätý Otec sa dnes napoludnie stretol s druhou skupinou poľských biskupov, ktorí v Ríme ukončili svoju úradnú návštevu ad limina apostolorum. Po pozdrave arcibiskupa Stanislava Dziwisza, Svätý Otec vo svojom príhovore upriamil pozornosť biskupov na témy: nová evanjelizácia, diecézny klérus, rehoľné kongregácie a laici.
 
Vieme dobre, že prvým zodpovedným za dielo evanjelizácie je biskup... Ján Pavol II. vo svojej knihe Vstaňte, poďme!, vychádzajúc z vlastnej skúsenosti, načrtol smer biskupskej služby, ktorá prináša požehnané ovocie. Ponorme sa do dedičstva, ktoré nám zanechal a čerpajme z jeho svedectva. Nech je pre nás modelom a podnetom jeho zmysel zodpovednosti za Cirkev a veriacich zverených do starostlivosti biskupa“.
 
Benedikt XVI. ďalej zdôraznil, že prvými spolupracovníkmi biskupa pri vykonávaní jeho úloh sú diecézni kňazi, pričom opäť pripomenul slová Jána Pavla II.:
 
Biskup vlastným životným štýlom ukazuje, že vzor Krista, nie je prekonaný a že aj dnes zostáva stále aktuálny. Môžeme povedať, že diecéza je zrkadlom svojho biskupa, ktorého čnosti – čistota, praktizovanie chudoby, duch modlitby, jednoduchosť, citlivosť svedomia – sa v istom zmysle zapisujú do sŕdc kňazov. Príklad biskupa je veľmi dôležitý...a osobitnú pozornosť by mal venovať formácii v seminári.
 
Svätý Otec ďalej zdôraznil, že proces intelektuálnej a duchovnej formácie sa nekončí v seminári. Kňazi potrebujú neustálu formáciu a otcovský prístup biskupa.
 
Biskup zo svojej strany je ako Pastier povolaný zahrnúť svojich kňazov otcovskou starostlivosťou. Vlastný program by si mal upraviť takým spôsobom, aby mal vždy dostatok času pozorne ich vypočuť a pomôcť im v ťažkostiach. V prípade krízy povolania, ktorú prežije väčšina kňazov, by mal biskup urobiť všetko, aby ich podoprel a pomohol im opäť sa vrátiť k pôvodnému nadšeniu a láske pre Krista a Cirkev. Dokonca ak je potrebné napomenutie, nesmie v ňom chýbať otcovská láska“.
 
Ďalšou témou, ktorej sa v príhovore dotkol Benedikt XVI. boli rehoľné kongregácie. Svätý Otec vyzdvihol prácu reholí a laických inštitútov zasväteného života a označil ich za bohatstvo Cirkvi. Podľa jeho slov, má biskup povinnosť povzbudzovať ich, aby sa svojimi pastoračnými akciami zapájali do života diecézy.
 
Povzbudzujem vás bratia, aby ste svoju starostlivosť osobitne zamerali na ženské rehoľné kongregácie, ktoré sa nachádzajú vo vašich diecézach. Rehoľné sestry, ktoré pracujú v rôznych službách Cirkvi, si zaslúžia najvyššiu úctu a ich prácu treba oceniť. Nesmieme im odoprieť primeranú duchovnú starostlivosť a možnosť intelektuálneho rozvoja a rastu vo viere.
 
Pápež poukázal na to, že v uplynulých rokoch počet povolaní do ženských rehoľných kongregácií poklesol, čo podľa neho musí viesť k zamysleniu nad spôsobom apoštolátu nových povolaní.
 
Poslednou témou ktorej sa dotkol Benedikt XVI. v príhovore k poľským biskupom boli laici. Úloha laikov je podľa pápeža v súčasnom svete nezastupiteľná. Svedectvo ich života je veľmi účinné, pretože vychádza z každodenného reálneho života.
 
Osobitnou úlohou laikov je účasť na verejnom a politickom živote krajiny, pretože Cirkev sa nemôže stotožniť so žiadnou politickou stranou, žiadnym politickým spoločenstvom, alebo politickým systémom. Laici, ktorí sa zúčastňujú na politickom živote majú za úlohu vydávať odvážne svedectvo o kresťanských hodnotách...
 
(RV, 031205, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.