2005-12-01 15:50:32

Plenárne zasadanie Medzinárodnej teologickej komisie


Vatikán: Pápež Benedikt XVI. dnes na osobitnej audiencii prijal členov Medzinárodnej teologickej komisie, ktorí sa v Ríme zišli na svojom plenárnom zasadaní. Svätý Otec v príhovore upriamil pozornosť na témy, ktorými sa zaoberá teologická komisia od roku 2004. Ide o osud detí, ktoré zomreli ešte pred prijatím sviatosti krstu v kontexte univerzálneho Božieho plánu spásy, jedinečnosti Kristovho prostredníctva a svätosti Cirkvi v dejinách spásy a o prehĺbení základov prirodzeného morálneho zákona.

„Táto druhá téma má osobitný význam pre pochopenie základov práv zakorenených v prirodzenosti ľudskej osoby, ktoré ako také pochádzajú od vôle samotného Boha Stvoriteľa. Oproti akémukoľvek pozitívnemu štátnemu zákonu, sú univerzálne, neporušiteľné a neodcudziteľné. Všetci by ich mali za také uznať, osobitne občianske autority, ktoré majú zaručiť ich rešpektovanie.

Aj keď sa zdá, že pojem „ľudskej prirodzenosti“ sa v súčasnej kultúre stratil, zostáva tu fakt, že ľudské práva nemôžeme pochopiť bez predpokladu, ktorý hovorí, že človek sám v sebe je nositeľom hodnôt a pravidiel, ktoré treba objaviť a potvrdiť nie vymyslieť, či nanútiť svojvoľným spôsobom“.

V druhej časti príhovoru sa Benedikt XVI. venoval ďalšej téme o ktorej diskutujú členovia Medzinárodnej teologickej komisie a to pravidlám a metóde katolíckej teológie. Svätý Otec poukázal na to, že teológia sa rodí z poslušnosti k pravde a láske...

„Zjavenie Krista je základným, smerodajným princípom pre teológiu. Ona sa vždy vyučuje v Cirkvi a pre Cirkev, vo vernosti Apoštolskej tradícii. Práca teológa sa uskutočňuje v jednote so živým magistériom Cirkvi, pod jej autoritou. Považovať teológiu za súkromnú záležitosť teológa znamená poprieť jej vlastnú prirodzenosť. Iba vo vnútri cirkevnej komunity, v spoločenstve so zákonitými pastiermi Cirkvi, má zmysel teologická práca, ktorá samozrejme vyžaduje vedecké vzdelanie, ale predovšetkým ducha viery a poníženosť...“ (RV, 011205, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.