2005-11-21 10:54:47

"Az egyház örökös küldetése, hogy hirdesse Krisztust és tanúságot tegyen róla" - mondta XVI. Benedek pápa


A csípős hideg ellenére ezen a vasárnapon is hívek ezrei gyűltek össze a Szent Péter téren, hogy a Pápával együtt imádkozzák el az Úrangyala imádságot. Amint a Szentatya alakja feltűnt dolgozó szobája nyitott ablakában felhangzott a téren lévő hívek, zarándokok örömteli tapsa.
„A liturgikus év utolsó vasárnapja Krisztus Király ünnepe” kezdte beszédét a Szentatya. Az Atya egyszülött Fiát, aki Szűz Máriától született, születése hírüladása óta a „király” név illeti meg messiási értelemben, vagyis ez azt jelenti, hogy Jézus, Dávid trónjának örököse, a próféták ígérete szerint. Olyan királyság az övé, amelynek soha nem lesz vége – olvassuk Lukács evangéliumában. Krisztus királyi mivolta harminc éves koráig rejtve maradt, mivel Ő teljesen hétköznapi életet folytatott Názáretben. Majd nyilvános működése során Jézus megalapította új Országát, amely „nem evilágból való” és amit halálával és feltámadásával valósított meg a maga teljességében. Amikor Feltámadása után megjelent az Apostoloknak, így szólt hozzájuk: „Én kaptam minden hatalmat mennyben és földön”. Ez a hatalom a szeretetből fakad, amelyet Isten maradéktalanul kinyilvánított Fia áldozatában. Krisztus Országa ajándék minden kor embere számára, hogy mindenki, aki hisz a megtestesült Igében, „el ne vesszen, hanem örökké éljen”. Ezért éppen a Biblia utolsó Könyvében, a Jelenések Könyvében, Krisztus ezt hirdeti: „Én az Alfa és Omega vagyok, az első és az utolsó, a kezdet és a vég”.
„Krisztus Alfa és Omega” – ez a címe annak a bekezdésnek, amely lezárja a Gaudium et spes k. zsinati lelkipásztori konstitúciót, amely 40 évvel ezelőtt jelent meg. A dokumentum idézi Isten szolgája, VI. Pál pápa néhány szavát: „Az Úr az emberi történelem célja, az a pont, amelyre a történelem és a civilizáció vágyai irányulnak, ő az emberi nem középpontja, minden szív öröme és kívánságainak beteljesedése.”
Majd a szöveg így folytatódik: „Az ő Lelkétől éltetve és egyesítve zarándokolunk a történelem beteljesedése felé, mely az Atya szeretete tervének teljesen megfelel: „Krisztusban, mint főben újra egyesítsen mindent, ami a mennyben és a földön van”.
Krisztus központiságának fényében a Gaudium et spes értelmezi korunk emberének létfeltételeit, hivatását és méltóságát, mint életének színhelyeit is, mint a család, a kultúra, a gazdaság, a politika, a nemzetközi közösség. Ez az egyház küldetése tegnap, ma és mindig: hirdetni Krisztust és tanúságot tenni róla, hogy az ember, minden ember tökéletesen megvalósítsa hivatását.
Szűz Mária, akit Isten különleges módon kapcsolt Fia királyi mivoltához, eszközölje ki számunkra, hogy befogadjuk Őt, mint életünk Urát, hogy hűségesen együttműködjünk Országa eljövetelében, amely a szeretet, az igazságosság és a béke birodalma – mondta XVI. Benedek pápa a Szent Péter téren összegyűlt híveknek.
Az Úrangyala elimádkozása után elsőnek spanyol nyelven köszöntötte a zarándokokat. A mexikói püspökökhöz, papokhoz, szerzetesekhez és világi hívekhez szólt, akik a guadalajarai főegyházmegyében részt vettek hazájuk 13 vértanújának boldoggá avatási szertartásán. Az új boldogok keresztény hitüket védelmezték életük feláldozásával. Jézus Krisztushoz, a Világegyetem Királyához fohászkodtak vértanúságuk pillanatában. A mexikói egyház új boldogai örökös példát jelentenek számunkra, és arra buzdítanak, hogy következetesen tegyünk tanúságot hitünkről korunk társadalmában. A Szentatya apostoli áldását adta a mexikói hívekre, akik élőben a TV-n keresztül nézték a Pápa római Úrangyala imádságát.
(Itt jegyezzük meg, hogy a 13 mexikói vértanút a Szentatya megbízásából szülőföldjükön a Szentté avatási Kongregáció prefektusa Jose Saraiva Martins bíboros avatta boldoggá ünnepi szentmise keretében, amelyen 70 ezer hívő volt jelen A szentmise főcelebránsa Juan Sandoval Iniguez bíboros, guadalajarai érsek volt. A Pápa apostoli levelét, amely a boldogok sorába felvette a három papot és tíz laikus hívőt, akiket 1926 és 29 között öltek meg a katolikus egyház elleni üldözés során, Saraiva Martins bíboros olvasta fel és ő mondott homíliát. A Szentté avatási Kongregáció prefektusa emlékeztett arra, hogy mit jelent a mexikóiak számára Kirsztus Király ünnepe. A mexikói egyház most boldoggá avatott vértanúi az "éljen Krisztus Király" szavakkal az ajkukon haltak meg és tanúsították az egyház iránti hűségüket. A mexikói vértanúk között egy 14 éves gyermek is volt, Jose Sanchez del Rio, akit szülei előtt gyilkoltak meg. Hozzájuk intézte utolsó szavait intézte: "Az égben találkozunk, éljen Krisztus Király, éljen a guadalupei Szűzanya.")
A Pápa utalt rá, hogy hétfő Szűz Mária bemutatásának liturgikus emléknapja. Az egyház ekkor ünnepli a „pro orantibus” imanapot, vagyis a szemlélődő szerzetesi közösségekért imádkozik. A Szentatya az egész egyház nevében háláját fejezte ki mindazoknak, akik életüket klauzúrában töltik, és az imának szentelik. Ezáltal ékesszóló tanúságot tesznek Isten és Országa elsőbbségéről. Arra buzdította a híveket, hogy nyújtsanak lelki és anyagi támogatást a személődő szerzeteseknek.
Francia nyelvű köszöntésében a Pápa a nemzetközi közlekedésbiztonsági nap alkalmából megemlékezett a közúti balesetek áldozatairól. A balesetek következtében elhunytak lelkét az Úr szeretetébe ajánlotta, valamint imádkozott a sebesültekért és hozzátartozóikért. Arra szólította fel az autósokat, hogy óvatosan és felelős módon vezessenek, hogy az érdekelt hatóságokkal együtt hatékonyan küzdhessenek e társadalmi baj ellen, csökkentve az áldozatok számát.
A német anyanyelvű zarándokokat XVI. Benedek pápa arra figyelmeztette, hogy a keresztség révén mindnyájan részesülünk Krisztus királyi méltóságában, amely arra szólít fel bennünket, hogy Krisztussal együtt szolgáljuk az embereket.
Végül még anyanyelvükön szólt a horvát, lengyel és olasz zarándokokhoz, mindnyájuknak szép ünnepet kívánva.
 . A A vértanúkat eszmeileg egy 14 éves gyermek vezeti, Jose Luis Sanchez del Rio, akit a hit iránti gyulöletbol öltek meg 1928. február 10-én. Vele együtt elnyerték az oltár dicsoségétAll the contents on this site are copyrighted ©.