2005-11-05 17:19:57

"A Közép-Európai Katholikentag bizonyította a népeket összekötő Ausztria missziós elhivatottságát" - mondta a Szentatya az osztrák főpásztoroknak


A Szentatya nagy örömmel köszöntötte az ad limina látogatáson lévő osztrák püspököket, hangsúlyozva, hogy Péter és Pál apostolok sírjánál tett zarándoklatuk megerősíti Péter utódához fűződő kapcsolataikat és lehetőséget ad arra, hogy a világegyház központjában ismét megtapasztalják annak közösségét. Az utóbbi hónapok eseményei során ismét átélhettük az egyház életerejét a maga egész frissességében, az egész világot átölelő, missziós energiáját, különösen az augusztusban, Kölnben megrendezett XX. Világifjúsági találkozó során. Akkor is, ha az egyháznak ez a lendületessége nem mindig látható, tudjuk, hogy mindig és mindenütt biztosak lehetünk Urunk és isteni Mesterünk szavaiban: „Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”
A Szentatya utalt rá, hogy a püspöki szinódussal nemrégen véget ért Eucharisztikus év arra mutatott rá, hogy mi az egyház életének és küldetésének forrása. A püspökök feladata, hogy az embereket elvezessék Megváltójukhoz és benne kiengesztelődjenek a Szentháromságos Istennel.
Ezeknek a tapasztalatoknak a fényében a Szentatya az osztrák főpásztorokkal együtt kívánta elemezni hazájuk egyházmegyéinek helyzetét, hogy felismerjék azokat a problémákat, amelyek megoldására kell törekedniük a rájuk bízott nyáj érdekében. A fájdalmas tények közül XVI. Benedek pápa azt emelte ki, hogy az Európában egyre jobban terjedő szekularizáció Ausztriát sem kerülte ki, számos hívő nem azonosítja magát az egyház tanításával és elhalványul az isteni parancsolatok tiszteletben tartása is. A Pápa osztozik az osztrák főpásztorok gondjaiban, és felteszi a kérdést:
Van-e olyan orvosság, amelyet Isten napjaink egyháza számára tart fenn, hogy válaszolni tudjon a harmadik keresztény évezred kihívásaira? Kétséget kizáróan arra van szükség, hogy világosan, bátran és lelkesen megvalljuk hitünket Jézus Krisztusban, aki ma is jelen van egyházában. A püspökök feladata, folytatta beszédében XVI. Benedek pápa, hogy óvatosan cselekedjenek, de ez nem akadályozhatja meg őket abban, hogy Isten szavát a maga teljességében hirdessék. Azokon a pontokon is, amelyeket az emberek kevéssé szívesen hallgatnak meg, vagy amely bizonyosan tiltakozást vált ki. Vannak olyan témák, a hitigazságokat illetően, elsősorban az erkölcs terén, amelyekről nem esik szó megfelelő módon az osztrák püspökök egyházmegyéiben, főleg az ifjúság-pasztorációban. Talán a hit hirdetői attól félnek, hogy elriasztják a híveket, ha nyíltan beszélnek. A tapasztalat azonban éppen az ellenkezőjét mutatja. A katolikus hit megcsonkított továbbadása önmagában véve ellentmondást jelent és nem lehet tartósan gyümölcsöző. A Pápa arra buzdította a főpásztorokat, hogy a hit átadásához használják fel a Katolikus Egyház Katekizmusának kompendiumát. A Pápa megemlítette a bécsi városi missziót, valamint a Közép-Európai Katholikentag-ot, amely a földrész közvéleménye előtt fontos tanúságot tett a népeket összekötő Ausztria missziós elhivatottságáról. Azonban még sok a teendő az osztrák helyi egyházban – mondta a Szentatya. A vasárnapi szentmisén való részvétel, a kiengesztelődés szentségéhez való járulás terén például döntő a példamutatás, a biztató szó. A pozitív tényezők közül a Pápa az állam és az egyház közötti jó együttműködést, az Isten áldásában bővelkedő ország kulturális gazdagságát emelte ki, arra intve az osztrák püspököket, hogy soha ne elégedjenek meg egy külsőséges vallásossággal. Végül Mária, a Magna Mater Austriae oltalmába ajánlva az osztrák hívőket, Apostoli áldását adta az ország főpásztoraira.All the contents on this site are copyrighted ©.