2005-09-28 15:12:51

Príhovor Benedikta XVI. na generálnej audiencii v stredu 28. septembra 2005


Vatikán: Na dnešnej generálnej audiencii, ktorá sa konala na námestí svätého Petra vo Vatikáne, sa Benedikt XVI. prihovoril k 30 tisíc pútnikom z 22 krajín. Témou katechézy bol 134. žalm: „Oslava Pána divotvorcu“.
 
Drahí bratia a sestry,
predstavuje sa pred nami prvá časť 134. žalmu, ktorý má liturgický charakter a je popretkávaný spomienkami, poznámkami a odkazmi na iné biblické texty. Liturgia vskutku často buduje svoje texty tak, že čerpá z veľkého biblického dedičstva bohatý repertoár tém a modlitieb, ktoré povzbudzujú veriacich na ich púti.
 
Sledujme dej modlitby tejto prvej časti (por. Ž 134, 1 - 12), ktorý sa otvára širokým a vrúcnym pozvaním chváliť Pána (por. vv. 1 – 3). Výzva je adresovaná služobníkom Pána, ako čítame v úvode žalmu: „služobníci Pánovi, ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho Boha“ (vv. 1 – 2). Nachádzame sa teda v atmosfére živého kultu, ktorý sa uskutočňuje v chráme, na mieste, privilegovanom pre spoločnú modlitbu. Tu sa zakúša účinným spôsobom prítomnosť „nášho Boha“, ktorý je Bohom „dobrým“ a „ľúbezným“, Boh vyvolenia a zmluvy (por. vv. 3 – 4 ).
 
Po pozvaní ku chvále, nasleduje sólový hlas, ktorý vyznáva vieru a začína slovami „Ja viem“ (v. 5). Toto krédo vytvára podstatu celého hymnu. Odhaľuje sa v ňom vyznanie veľkosti Pána (ibidem), ktorú prejavuje vo svojich obdivuhodných dielach.
Božia všemohúcnosť sa prejavuje ustavične v celom svete „na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach“. Je to On, kto vytvára oblaky, blesky, dážď a vietor, ktoré sú predstavované tak, akoby boli uzatvorené v „komorách“ alebo v nádržiach (por. vv. 6 – 7).
 
Je to však predovšetkým iný aspekt božskej aktivity, ktorá sa oslavuje v tomto vyznaní viery. Ide o zázračný zásah v dejinách, kde Stvoriteľ ukazuje tvár vykupiteľa svojho národa, zvrchovaného Pána nad svetom. Pred očami Izraela sa necháva odznieť v modlitbe súhrn veľkých udalostí východu z Egypta. Predovšetkým je to stručná ale podstatná spomienka na egyptské „rany“, na údery, ktoré spôsobil Pán, aby porazil utláčateľa (por. vv. 8 – 9).
 
Potom sa napreduje spomínaním na víťazstvá, ktoré uskutočnil Izrael po dlhom pochode púšťou. Pripisované sú mocnému zásahu Boha, ktorý „porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov“ (v. 10). Nakoniec je tu cieľ, tak vytúžený a očakávaný, prisľúbená krajina: „Ich krajinu dal do dedičstva, do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu“ (v. 12).
 
Božia láska sa stáva konkrétnou a možno ju takmer zakúšať v dejinách, so všetkými svojimi trpkými a slávnymi udalosťami. Liturgia má za úlohu sprítomniť a urobiť účinnými božské dary, hlavne vo veľkonočnom slávení, ktoré je zdrojom každej inej slávnosti a je zvrchovaným znakom slobody a spásy.
 
Duch žalmu a jeho oslavy Boha zhrnieme prostredníctvom slov svätého Klementa Rímskeho, tak ako zaznieva v dlhej záverečnej modlitbe v jeho liste Korinťanom. Všíma si, že tak ako v 134. žalme je prítomná tvár Boha vykupiteľa, tak isto jeho ochrana, ako to nachádzame u cirkevných otcov, teraz prichádza k nám v Kristovi:
 
„Ó Pane, nech zažiari tvoja tvár nad nami pre dobro v pokoji, ochraňuj nás so svojou mocnou rukou, a pomôž nám utiecť od každého hriechu svojím mocným ramenom. Zachráň nás od tých, ktorí nás nespravodlivo nenávidia. Daruj svornosť a pokoj nám i všetkým obyvateľom zeme, ako si ich dal našim otcom, keď Ťa vzývali v posvätnej viere a v pravde.... Tebe, ktorý jediný si schopný nám naplniť tieto dobrá a ďalšie ešte väčšie, ďakujeme skrze Veľkňaza a ochrancu našich duší, Ježiša Krista, skrze ktorého nech sa vzdáva tebe teraz sláva a veleba, z pokolenie na pokolenie a na veky vekov. Amen“ (60, 3 – 4, 61,3: Collana di Testi Patristici, V, Roma 1984, pp. 90 – 91).
 
Ani na dnešnej audiencii nechýbali slovenskí pútnici. Benedikt XVI. ich takto pozdravil:
 
Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov z Lendaku a Fričoviec ako aj spevokol Zborovčan zo Zborova.
Drahí bratia a sestry, spievajte Pánovi novú pieseň ústami, ale predovšetkým svojim kresťanským životom. S láskou žehnám vás i vaše rodiny vo vlasti.
Pochválený buď Ježiš Kristus!
 
(rv, 280905, ls)All the contents on this site are copyrighted ©.