2005-09-27 12:52:52

Vatikano nota apie Popiežiaus Benedikto XVI ir prof. kun. Hans Kungo susitikimą


Popiežius Benediktas XVI privačioje audiencijoje priėmė šveicarų kilmės teologą, prof. Kun. Hans Kung, kuriam jau daugiau kaip prieš 25 metus buvo atšauktas kanoninis siuntimas dėstyti bažnytiniuose universitetuose. Apie Popiežiaus vasaros rezidencijos rūmuose Kastelgandolfe praėjusį šeštadienį įvykusį Benedikto XVI ir prof. Hans Kungo susitikimą oficialioje notoje pranešė Vatikano spaudos salės direktorius Navarro Valsas. Notoje, paskelbtoje pirmadienį, Navarro Vals pažymi, jog Popiežiaus ir Tiubingeno profesoriaus Hans Kungo susitikime vyravo draugiška nuotaika ir, kad tiek Popiežius, tiek profesorius prileido, jog nėra prasmės per šį susitikimą aiškintis dėl ligi šiol neišspręstų Hans Kungo ir katalikų Bažnyčios Magisterijumo nesutarimų doktrininiais klausimais. Susitikimo dėmesys buvo skirtas Tiubingeno profesoriaus Kungo moksliniam darbui, kuriam skiria pagrindinį dėmesį, būtent pasaulinei etikai bei mokslo ir krikščioniškojo tikėjimo dialogui. Profesorius Kungas pažymėjo, kad jo kuriamas pasaulinės etikos projektas jokiu būdu nėra abstrakti intelektualinė konstrukcija. Kaip pažymėjo oficialioje notoje Vatikano spaudos salės direktorius, projektu siekiama iškelti aikštėn bendras moralines vertybes, kurias didžiosios religijos, nepaisant tarpusavio skirtumų, išpažįsta ir kurias pripažinus kaip įtikinančias taip pat sekuliarizuota pasaulėžiūra galėtų įsisavinti. Popiežius teigiamai įvertino profesoriaus Kungo pastangas iš naujo žadinti esminių žmonijos moralinių vertybių pripažinimą tiek per religijų pokalbį, tiek dialoguojant su sekuliarizuota pasaulėžiūra. Popiežius pažymėjo, jog atnaujintas jautrumas žmogaus gyvenimą palaikančioms vertybėms taip pat yra vienas iš svarbiųjų jo pontifikato siekių. Popiežius tuo pačiu išreiškė pritarimą profesoriaus ketinimui gaivinti tikėjimo ir mokslo dialogą bei mokslinio darbo apimtyje pripažinti klausimo apie Dievą būtinumą. Profesorius Kungas savo ruožtu teigiamai įvertino Popiežiaus pastangas užtarti religijų dialogą bei skirtingų moderniojo pasaulio socialinių grupių susitikimus.All the contents on this site are copyrighted ©.