2005-09-19 10:57:27

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozásakor mondott beszédében XVI. Benedek pápa az életszentség és az Oltáriszentség közötti kapcsolatról szólt.


"Miközben vége felé közeledik az Eucharisztikus Év, szeretnék egy különösen fontos témával foglalkozni, amelyet olyan nagyon szívén viselt tisztelt elődöm, II. János Pál is. Ez pedig az életszentség, az egyház és minden keresztény zarándoklatának útja és végcélja, valamint az Oltáriszentség közötti kapcsolat” – mondta a Szentatya, majd gondolatban a papokhoz fordult. Megszentelődésük titka éppen az Eucharisztiában rejlik. Felszentelésük erejében a papok részesülnek abban az ajándékban és kötelességben, hogy szentségileg megismételjék Jézus tetteit és szavait, amelyekkel az Utolsó Vacsorán megalapította Húsvétja emlékezetét. A pap, arra kapott meghívást, hogy egyre hűségesebben tegyen tanúságot a szeretetnek erről a nagy csodájáról, amely a szentmise bemutatásakor kezében megújul. A papok legyenek mindenekelőtt az Oltáriszentség imádói és szemlélői – mondta a Pápa, majd hozzátette: Tudjuk jól, hogy a szentség érvényessége nem függ a szentmisét celebráló pap életszentségétől, de hatékonysága, saját maga és a többiek számára annál nagyobb lesz, minél mélyebb hittel, lángoló szeretettel és buzgó imával éli meg a szentmise bemutatását.
Az év során a liturgia az oltár szent szolgáinak példáit mutatja fel, akik a Krisztus követéséhez szükséges erőt a Vele való mindennapos benső kapcsolatból, a szentmise bemutatásából és az eucharisztikus adorációból merítették. Néhány napja emlékeztünk meg Aranyszájú Szent Jánosról, a negyedik század végén élt konstantinápolyi pátriárkáról. Rendkívüli ékesszólása miatt hívták aranyszájúnak, de Eucharisztikus doktornak is nevezték az Oltáriszentségről szóló, széleskörű tanításának mélysége miatt. Az ő nevéhez fűződik a keleti egyházakban leggyakrabban bemutatott „szent liturgia”. Jelszava, miszerint elég egy buzgósággal teli ember ahhoz, hogy egy egész népet átalakítson, jól mutatja, mennyire hatékonyan működik Krisztus, szolgáin keresztül. Korunkban pedig kiemelkedik pietrelcinai Szent Pio atya alakja, akire jövő pénteken emlékezünk. A szentmise bemutatásakor mély buzgósággal élte át a Kálvária misztériumát, mindenki hitének és ájtatosságának elmélyítésére.
Stigmái, amelyekkel Isten ajándékozta meg, kifejezték a keresztre feszített Jézushoz való benső hasonulását. Amikor az Eucharisztia szerelmeseiről szólunk, nem felejtkezhetünk meg Vianney Szent Jánosról, az egyszerű arsi plébánosról sem, aki a francia forradalom idején élt. Életszentségével és lelkipásztori buzgalma nyomán, a kis falu hívei a keresztény közösség példaképévé váltak, amelyet mélyen áthatott Isten Szava és a Szentségek.
A Szentatya végül Máriához fohászkodott, különösen az egész világ papjaiért, hogy az Eucharisztikus Év gyümölcseként megújítsák szeretetüket az Oltáriszentség iránt. Isten Anyja közbenjárására mindig éljék meg és tegyenek tanúságot arról a misztériumról, amelyet Isten kezükbe helyezett a világ üdvösségére.All the contents on this site are copyrighted ©.