2005-09-17 18:11:53

Kardinolo Angelo Sodano kalba Jungtinėse Tautose


Penktadienio popietę Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Sodano sakė kalbą Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Perdavęs popiežiaus Benedikto XVI pasveikinimą sesijoje susirinkusiems valstybių ir vyriausybių vadovams, kardinolas Sodano kalbą pradėjo konstatuodamas, jog daugeliui krikščionių Jungtinių Tautų Organizacija yra vis labiau būtina institucija taikai ir žmonijos progresui užtikrinti. Tačiau per 60 metų ši institucija, kaip ir visi kiti žmogaus kūriniai, jau rodo susidėvėjimo ženklus. Todėl būtina ją atnaujinti tam, kad galėtų deramai atsiliepti į šiandieninius reikalavimus.

Kalbėdamas apie taiką kardinolas Sodano priminė JT nesugebėjimą priimti efektyvius sprendimus ir priversti šalis jų laikytis, šitaip nuviliant daugybę žmonių. Todėl, sakė jis, iškyla institucinės reformos būtinybė – tokios reformos, kuri būtų dėmesinga tautų poreikiams, o ne kai kurių šalių interesams. Vatikano valstybės sekretorius išreiškė nuomonę, jog VI ir VII Jungtinių Tautų Statuto straipsniai, reguliuojantys taikų konfliktų sprendimą ir veiksmus grėsmes taikai ir saugumui atveju, dar tebėra efektyvūs, tačiau tam, kad galėtų būti pritaikyti šiandieninių konfliktų sprendimui, turi būti papildyti naujais juridiniais ir tarptautiniais instrumentais, ypač nusiginklavimo bei ginklavimosi kontrolės, kovos su terorizmu ir tarptautiniu nusikalstamumu, Jungtinių Tautų ir regioninių institucijų efektyvaus bendradarbiavimo srityse.

Kardinolas Sodano taip pat pažymėjo, kad Šventasis Sostas palankiai žiūri į Taikos stiprinimo komisijos sukūrimą, kuri turėtų realias galimybes sugražinti taiką konfliktų draskomose šalyse, pagaliau rastų išeitį kaip išvengti etninių priešpriešų, kurios labai dažnai tampa ginkluotais ir kruvinais konfliktais. Šiam tikslui būtina apsvarstyti jėgos panaudojimo problemą norint nuginkluoti agresorių, taip pat ir tose situacijose kai suvereni nacionalinė valdžia nenori ar negali apsaugoti savo piliečių nuo išorinių ar vidinių grėsmių. Be minėtų dalykų, visuotinei taikai ir kolektyviniam saugumui išlaikyti taip pat būtina suvaldyti terorizmą ir tarptautinį nusikalstamumą.

Jungtinės Tautos turi įsipareigoti skatinti žmonijos progresą, ypač ekonomiškai išsivysčiusios šalys turi padėti toms, kurios dar tebėra vystimosi etape, tęsė kardinolas Sodano. Jis pasveikino naujų vystimosi finansavimo mechanizmų sukūrimą pastaraisiais metais, bet pridūrė, jog dar daug reikia padaryti norint pasiekti ženklių rezultatų. Turtingos šalys neturtingoms valstybėms turėtų daugiau atverti savo rinkas, padėti joms kovoti su korupcija, prisidėti diegiant švietimo, darbo ir sveikatos apsaugos sistemas.

Galiausiai kardinolas Sodano priminė, kad iš Šventojo Sosto pirmiausia dvasinės misijos taipogi išplaukia pareiga skatinti tarp žmonių teisingumą ir solidarumą. Todėl, sakė Vatikano valstybės sekretorius, Šventasis Sostas pilnai remia Jungtinių Tautų Organizacijos pastangas didinti socialinį teisingumą ir taiką pasaulyje ir ragina veikti greit, nes, kaip sakė Jonas Paulius II savo vizito Čilėje 1987 metais metu, vargšai negali laukti.
All the contents on this site are copyrighted ©.