2005-09-16 14:49:24

Kristus žije vo Svätom písme


Vatikán: Pápež Benedikt XVI. dnes prijal na audiencii účastníkov biblického kongresu na tému: "Sväté písmo v živote Cirkvi".
 
Kongres sa koná v Ríme pri príležitosti 40. výročia od vyhlásenia dogmatickej konštitúcie II. Vatikánskeho koncilu Dei Verbum a jeho organizátormi sú Katolícka biblická federácia a Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov.
 
Svätý otec vo svojom príhovore nadviazal na úvodné slová konštitúcie Dei Verbum, zdôrazňujúce vzťah Cirkvi a Svätého Písma, keď povedal: „Cirkev je spoločenstvom, ktoré počúva a ohlasuje Božie slovo.
 
Nežije zo seba samej ale z Evanjelia a z Evanjelia vždy nanovo čerpá orientáciu pre svoje napredovanie. To je aspekt, ktorý si každý kresťan musí uvedomiť a aplikovať sám na seba. Iba ten, kto počúva Božie slovo, sa môže stať jeho ohlasovateľom.
 
Nikto nemôže ohlasovať vlastnú múdrosť, ale múdrosť Božiu, ktorá sa často v očiach sveta javí hlúposťou (por. 1 Kor 1,23)“ – zdôraznil Svätý Otec.
 
„Cirkev dobre vie, že Kristus žije vo Svätom Písme. Práve preto, ako podčiarkuje Konštitúcia, - Cirkev vždy pripisovala Svätému Písmu podobnú úctu, akú preukazuje pre samotné telo Kristovo (por. DV 21).
 
Práve z tohto hľadiska, svätý Hieronym správne tvrdil, ako to cituje koncilový dokument, že nepoznanie Písma je nepoznaním Krista. (por. DV 25). Cirkev a Božie slovo sú medzi sebou nerozlučne spojené.
 
Cirkev žije z Božieho slova a Božie slovo zaznieva v Cirkvi, v jej učení a v celom jej živote (por. DV 8). Preto nám apoštol Peter pripomína, že – „nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle; ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha“ (2 Pt 1,20).“
 
„Sme vďační Bohu, že v uplynulom čase, aj vďaka podnetom dogmatickej konštitúcie Dei Verbum, sa prehĺbila a prehodnotila základná dôležitosť Božieho slova. Z tohto vzišla obnova v živote Cirkvi, hlavne v oblasti ohlasovania, katechézy, teológie, spirituality a v samotnom ekumenickom napredovaní. Cirkev sa musí vždy obnovovať a omladzovať.
 
Božie slovo, ktoré nestárne a nikdy sa nevyčerpá, je z hľadiska tohto cieľa privilegovaným prostriedkom. Je to vskutku Božie slovo, ktoré skrze Ducha Svätého, nás neustále vedie k plnosti pravdy (por. Jn 16,13)“.
 
Svätý Otec na záver svojho príhovoru zdôraznil potrebu návratu k starobylej tradícii: Lectio divina, totiž čítaniu Svätého Písma spojeného s modlitbou. „Toto praktizovanie ak bude účinne rozvíjané, prinesie Cirkvi – som o tom presvedčený, - novú duchovnú jar“ – dodal na záver Benedikt XVI. vo svojom audienčnom príhovore k účastníkom biblického kongresu, ktorý sa v týchto dňoch koná v Ríme pri príležitosti 40. výročia vyhlásenia dogmatickej konštitúcie II. Vatikánskeho koncilu Dei Verbum.
 
(rv, 160905, ls)All the contents on this site are copyrighted ©.