2005-09-12 15:52:34

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán: Tak ako každú nedeľu, aj včera sa Svätý Otec prihovoril pútnikom zhromaždeným na nádvorí apoštolského paláca v Castel Gandolfo. Pred Modlitbou Anjel Pána povedal:
 
Drahí bratia a sestry,
 
v stredu 14. septembra, budeme liturgicky sláviť Povýšenie kríža. V roku venovanom Eucharistii, nadobúda táto spomienka zvláštny význam. Pozýva nás k meditácii nad hlbokým a nerozlučiteľným spojením medzi Eucharistickou slávnosťou a tajomstvom kríža.
 
Každá svätá omša je vskutku sprítomnením Kristovej vykupiteľskej obete. Na Golgote, v hodine smrti na kríži – ako píše milovaný Ján Pavol II. v encyklike Ecclesia de Eucharistia – „sa tam duchovne premiestňuje každý kňaz, ktorý slávi svätú omšu, spolu s prítomnou kresťanskou komunitou“ (n. 4).
 
Eucharistia je teda spomienkou, ktorá v sebe obsahuje celé veľkonočné tajomstvo: utrpenie, smrť, zostúpenie k zosnulým, vzkriesenie a nanebovstúpenie. Kríž je tak oslovujúcou manifestáciou nekonečnej lásky s akou Boží Syn zachránil človeka a svet z hriechu a zo smrti.
 
Znak kríža je preto základným gestom modlitby kresťana. Označiť sa znakom kríža znamená vysloviť viditeľné a verejné áno Tomu, ktorý pre nás zomrel a vstal zmŕtvych. Bohu, ktorý v pokore a v slabosti svojej lásky je Všemohúci, silnejší od akejkoľvek mocnosti a inteligencie tohto sveta.
 
Po premenení, zhromaždenie veriacich, uvedomujúc si reálnu prítomnosť ukrižovaného a vzkrieseného Krista, prehlasuje: „Zvestujeme tvoju smrť a zmŕtvychvstanie, kým neprídeš v sláve“.
 
Očami viery spoločenstvo uznáva živého Ježiša so znakmi jeho utrpenia, a plné obdivu, spolu s apoštolom Tomášom môže opäť vysloviť: „Môj Pán a môj Boh!“ (Jn 20,28).
 
Eucharistia je tajomstvom smrti a slávy ako kríž, ktorý nie je nejakým úrazom na ceste, ale prechodom, ktorým Kristus vstúpil do svojej slávy (por. Lk 24,26) a pozýva k modlitbe v dôverujúcej nádeji: Mane nobiscum Domine! Zostaň s nami Pane, ktorý si svojim svätým krížom vykúpil celý svet!
 
Panna Mária, prítomná pri kríži na Kalvárii, je rovnako prítomná s Cirkvou a ako Matka Cirkvi, v každej z našich eucharistických slávností (por. enc. Ecclesia de Eucharistia, 57).
 
Preto nikto nemôže lepšie ako ona náš učiť chápať a žiť svätú omšu s vierou a láskou, zjednotiac sa s Kristovou vykupiteľskou obetou. Keď prijímame sväté prijímanie, podobne ako Panna Mária, aj my s ňou spojení, objímame drevo, ktoré Ježiš vo svojej láske premenil na nástroj spásy a prehlasujeme naše „Amen“, naše „áno“ ukrižovanej a vzkriesenej láske.
 
Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec ešte dodal:
 
V stredu, na pôde organizácie Spojených národov v New Yorku, sa začne stretnutie najvyšších predstaviteľov štátov a vlád, počas ktorého budú prejednávané dôležité otázky týkajúce sa mieru vo svete, rešpektovania ľudských práv, napomáhania rozvoju a posilneniu Organizácie Spojených národov.
 
Na stretnutie, ako obyčajne, je pozvaná aj Svätá Stolica a v mojom mene tam bude prítomný štátny sekretár, kardinál Angelo Sodano. Vyslovujem vrúcne prianie, aby predstavitelia vlád našli vhodné riešenia k dosiahnutiu vytýčených cieľov v duchu svornosti a veľkorysej solidarity.
 
Osobitne prajem úspech tomu, aby sa uviedli do činnosti účinné konkrétne opatrenia, ktoré by mohli odpovedať na najnaliehavejšie problémy vyplývajúce z extrémnej chudoby, chorôb a hladu, ktoré trápia mnohé národy.
 
(RV, 120905,ls)All the contents on this site are copyrighted ©.