2005-08-29 19:09:52

Popiežius susitiko su Šv. Pijaus X brolijos vadovu.


Popiežius Benediktas XVI pirmadienio rytą privačioje audiencijoje Castelgandolfo vasaros rezidencijoje priėmė Šventojo Pijaus X brolijos, tai yra 1988 metais nuo Bažnyčios atskirtos vyskupo Marcelio Lefebvre‘o įkurtos bendruomenės vadovą Bernardą Fellay. Susitikime taip pat dalyvavo Popiežiškosios komisijos „Ecclesia Dei“ komisijos pirmininkas kardinolas Dario Castrillon Hoyos. Pastaroji komisija buvo įsteigta būtent lefebrininkų schizmos problemai spręsti. Po audiencijos buvo paskelbtas oficialus Vatikano spaudos salės pranešimas, kuriame sakoma, jog susitikimo metu vyravo meilės Bažnyčiai ir troškimo atkurti tobulą vienybę dvasia. Suprantant sunkumus buvo reiškiamas noras palaipsniui siekti tikslo.

Vadinamoji lefebrininkų schizma prasidėjo 1988 metais, kuomet arkivyskupas Marcel Lefebvre buvo ekskomunikuotas remiantis Kanonų teisės kodekso 1382 kanonu už vyskupų įšventinimą be popiežiaus įgaliojimo. 1988 m. birželio 30 d. arkivyskupo Lefebvre atliktas vyskupų įšventinimas yra galiojantis, tačiau tie vyskupai remiantis tuo pačiu 1382 kanonu buvo ekskomunikuoti už vyskupo šventimų priėmimą iš vyskupo, teikiančio juos be popiežiaus įgaliojimo. Apie ekskomunikos bausmę šiems asmenims buvo paskelbta Tikėjimo mokslo kongregacijos 1988 liepos 1 d. dekrete.

Kai kalbama apie lefebrininkų schizmą, dažniausiai minimas jų nepaklusimas liturginei reformai ir Mišių aukojimas lotyniškai pagal tridentinį Pijaus V patvirtintą mišiolą, tačiau iš tiesų yra ir gilesnių problemų Pirmiausia tai nelabai aiškus lefebrininkų požiūris į Vatikano II Susirinkimo nutarimus, ekumenizmo ir religinės laisvės principo atmetimas. Liturginis klausimas nėra pats svarbiausias, nors patys lefebrininkai iš jo padarė savo judėjimo vėliavą.

Vis dėlto, faktas, kad dabar atsiskyrusios bendruomenės vadovas panoro susitikti su popiežiumi ir tartis dėl galimo vienybės atkūrimo, turbūt žada greitą šio palyginti naujo skilimo pašalinimą. Juo labiau, kad po iš pradžių skelbtų gana griežtų pasisakymų, pastaraisiais metais lefebrininkai stengiasi užimti nuosaikesnes pozicijos. Neseniai, 2002 metų pradžioje, dalis jų oficialiai susitaikino su Bažnyčia. Tai buvo Brazilijoje veikianti Šventojo Jono Marijos Vianney kunigų draugija ir tikintieji.

2002 metų pradžioje įvykęs dalies lefebrininkų susitaikinimas su Bažnyčia suteikė vilčių sugrąžinti Bažnyčios vienybėn ir Lefebvre pasekėjus Europoje. Pijaus X kunigų brolijos nariai šventaisiais Jubiliejaus metais apsilankė Romoje ir žengė į Petro baziliką pro šventąsias duris. Jau tada jie atkreipė į save žiniasklaidos dėmesį ir buvo pasigirdę spėliojimų apie galimą susitaikymą su Bažnyčia. Beje, į Bažnyčios vienybę grįžusiems Brazilijos Šventojo Jono Marijos Vianney kunigų draugijos dvasininkams buvo duotas leidimas Mišias aukoti lotyniškai pagal Pijaus V apeigas.
All the contents on this site are copyrighted ©.