2005-08-29 15:15:11

Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį


Sekmadienį prieš vidudienio Viešpaties Angelo maldą sveikindamas maldininkus, susirinkusius Castelgandolfo vasaros rūmų kieme, popiežius Benediktas XVI dar kartą kalbėjo apie prieš savaitę Koelne pasibaigusias pasaulio jaunimo dienas.

Pasak popie˛iaus, Koelne vykusios pasaulio jaunimo dienos tikrai buvo nepaprastas bažnytinis įvykis, buvo labai svarbi bažnytinio gynimo patirtis visiems dalyviams – daugybei jaunimo, o taip pat juos atlydėjusiems vyskupams ir kunigams, vienuoliams ir vienuolėms. Kartu tai buvo visai Bažnyčiai apvaizdos suteiktos malonės dienos. Prieš grįžimą į Italiją susitikęs su Vokietijos vyskupais,- sakė popiežius,- sakiau jiems, kad jaunimas tarsi kreipėsi į savo ganytojus: „Mes, kaip išminčiai iš Rytų šalies, atėjome vedami troškimo sutikti ir pagarbinti Kristų. Padėkite mums būti jo mokiniais ir liudytojais“. Iš Koelno jaunimas išvyko į savo šalis ir miestus kupini didžiosios vilties, tačiau kartu suprasdami ir sunkumus bei problemas, kurios šiais laikais lydi ieškančiuosius Kristaus, norinčiuosius ištikimai gyventi pagal jo Evangeliją.

Ne tik jaunimas, bet visos bendruomenės ir jų ganytojai turi vis labiau įsitikinti, kad evangelizacijoje galioja štai toks dėsningumas: ten, kur Dievui neskiriama pirma vieta, kur Dievas nepripažįstamas svarbiausiu Gėriu ir negarbinamas, ten kyla grėsmė ir žmogaus orumui. Dėl to būtinai reikia padėti šiuolaikiniam žmogui atrasti tikrą Dievo veidą, kuris mums buvo apreikštas Jėzuje Kristuje. Kalbėdamas Vokietijos vyskupams,- sakė popiežius sekmadienį,- priminiau, kad Dievo garbinimas, tai ne kokia nors prabanga, bet būtinumas. Kristaus turi trokšti, turi jo ieškoti kiekvienas tikintysis, jaunimas ir suaugusieji, visi tikinčiųjų bendruomenių nariai ir jų ganytojai. Reikia padėti žmonėms šiame ieškojimų kelyje, reikia juos padrąsinti ir jiems vadovauti. Tikėjimas – tai ne tik paprastas dogmoms, kurios kartais gali nuslopinti Dievo troškulį žmogaus sieloje, bet priešingai – tikėjimas turi žmogų skatinti leistis į kelionę laike link vis naujo begalinio Dievo. Dėl to krikščionis yra tas žmogus, kuris tuo pat metu ir ieško, ir suranda. Būtent dėl to Bažnyčia visuomet yra jauna, visuomet pasiruošusi rytojui, tikinti žmonijos ateitimi.

Šventasis Augustinas, kurį sekmadienį mini liturginis kalendorius, nuostabiai komentuoja 104-osios psalmės raginimą: „Ieškokite jo veido“. Jis sako, kad tai raginimas ne tik šiam gyvenimui, bet ir amžinybei. Dievo veido ieškojimas niekuomet nesibaigia. Juo labiau mes pajuntame Dievo meilę, juo labiau pagiliname Dievo meilės slėpinį, tuo labiau norime dar ir dar labiau jį pažinti. Juo didesnės meilė,- sako šv. Augustinas,- tuo didesnis troškimas ieškoti to, kurį suradome.
All the contents on this site are copyrighted ©.