2005-08-23 17:40:04

Brolio Roger laidotuvės


Antradienį po pietų Prancūzijos Burgundijos Taize vietovėje vyko prieš savaitę, rugpjūčio 16 dieną, nužudyto Taize ekumeninės bendruomenės įkūrėjo brolio Roger Schutz laidotuvės. Dalyvavo daugiau kaip dešimt tūkstančių žmonių, daugiausia – Taize bendruomenę lankančio jaunimo. Atvyko katalikų ir kitų krikščioniškų Bažnyčių atstovai iš Prancūzijos, Vokietijos, kai kurių vidurio Europos šalių. Dalyvavo taip pat ir Prancūzijos vyriausybei atstovaujantys keli ministrai. Gedulingas Mišias už brolį Roger Taize bendruomenės Susitaikinimo koplyčioje aukojo Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Walter Kasper. Nors brolis Roger nebuvo katalikas, tačiau už jį buvo aukojamos Romos apeigų Mišios.

Sprendimas aukoti katalikiškas Mišias tarsi patvirtino paties brolio Roger nuopelnus Bažnyčios vienybei. Bažnyčios nevienybės faktas jo bendruomenėje nebuvo nutylimas, bet kartu jis buvo ir tarsi įveikiamas nuolatine bendra malda už vienybę. Brolis Roger degė vienybės troškimu. Tai patvirtina ir jo paties laiškas, mirties išvakarėse rašytas popiežiui Benediktui XVI.

Nei pats brolis Roger, nei niekas kitas nenujautė, jog pasaulio jaunimo dienos Koelne sutaps su tragiška visame pasaulyje žinomos Taize bendruomenės įkūrėjo mirtimi. Būtent Koelno pasaulio jaunimo dienų išvakarėse jis pasiuntė laišką Benediktui XVI, kuriame rašė būtent apie vienybės troškimą, apie norą žygiuoti kartu su Šv. Tėvu.

Sužinojęs apie brolio Roger mirtį, prieš savaitę vykusios trečiadienio bendrosios audiencijos metu, popiežius Benediktas XVI visiems citavo šio laiško ištraukas, o visą jo turinį pirmame puslapyje tą dieną paskelbė Vatikano dienraštis.

Šventasis Tėve,- rašė brolis Roger tame priešmirtiniame savo laiške,- iš širdies gelmių noriu jums pasakyti, kad su savo broliais, būsime tikroje vienybėje su jumis ir su visais susirinksiančiais Koelne. Kiekvieną savaitę priimdami Taize daugybę jaunų žmonių, mes esame kupini troškimo, kad naujosios kartos atrastų Kristų, šioje nepaprastoje bendrijoje, kuri yra Bažnyčia. Mano sveikatos būklė neleidžia priimti kvietimą asmeniškai keliauti į Koelną, bet daugelis mūsų brolių ten bus. Jie melsis kartu su jaunimu dviejose mums paskirtose bažnyčiose – Koelno Šv. Agnietės ir Bonos katedroje. Tačiau kai tik geriau jausiuos, norėčiau su jumis susitikti Romoje ir jums pasakyti, jog Taize bendruomenė trokšta žygiuoti bendrystėje su Šv. Tėvu.

Brolio Roger laidotuvių Mišias aukojęs kardinolas Kaperis dar kartą perskaitė tekstą telegramos, kurią rytojaus dieną po brolio Roger mirties, popiežiaus vardu, Taize bendruomenei pasiuntė Vatikano Valstybės sekretorius kardinolas Angelo Sodano. Popiežiaus vardu pasiųstame užuojautos tekste visų pirma pabrėžiama didžiulė meilė Bažnyčiai, kurios įkvėptas brolis Roger įkūrė Taize bendruomenę, tapusią susitikimo ir gilaus tikėjimo išgyvenimo vieta daugeliui krikščionių. Taize bendruomenėje žmonės išgyvena autentiško tikėjimo ir susitikimo su Kristumi patirtį, malda ir broliška meile atsiliepia į Kristaus kvietimą į vienybę.

Gedulingose pamaldos už brolį Roger meldėsi ir kitų krikščioniškų konfesijų atstovai, protestantai ir ortodoksai. Prie karsto giedojo Rumunijos ortodoksų Bažnyčios kunigai.

Nors brolis Roger nebuvo katalikas, jis buvo labai artimas katalikų Bažnyčiai, taip pat ir Taize bendruomenėje tikėjimą pagilinančių žmonių dauguma priklauso katalikų Bažnyčiai. Buvo netgi neretai kalbama apie brolio Roger norą tapti kataliku. Tačiau žodžiai „tapti kataliku“ vargu ar tinkamai išreikštų brolio Roger troškimą. Jis troško ne „tapti“, bet veikiau „būti vienybėje“. Tai patvirtina ir čia jau minėtas jo laiškas popiežiui, ir jam artimiausių žmonių liudijimai. Kol krikščionys dar nėra atkūrę vienybės, galima iš vienos Bažnyčios pereiti į kitą, tačiau toks perėjimas, net jei ir sąžinėje teisingas, visuomet reikštų tam tikrą lūžį, tam tikrą savo tapatybės išsižadėjimą. Tą matyt jautė ir brolis Roger. Jis gimė protestantu ir protestantu išliko visą gyvenimą. Galėjo tapti kataliku; katalikų Bažnyčiai jis buvo labai artimas, bet nežengė šio žingsnio, nenutraukė ryšio su savo paties gyvenimo istorija. Brolio Roger asmeniškai išgyventas skausmas dėl Bažnyčios nevienybės yra jo auka už vienybę. Ta auką dar didesne padarė brolio Roger mirtis, beveik kaip kankinio.

Už brolį Roger buvo meldžiamasi ir Lietuvoje. Koelne jaunimo dienose dalyvavęs Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis paragino visus, kuriems brangus brolio Rožė atminimas, ateiti į praėjusio šeštadienio vakarą Vilniaus katedroje surengtas gedulines pamaldas.

Brolis Roger ir jo įkurta bendruomenė buvo labai svarbi iš ateizmo griuvėsių prisikeliančiai Lietuvai,- rašė iš Koelno kardinolas Bačkis. Brolis Roger buvo atviras visiems krikščionims ir žmonėms vos prisilietusiems prie krikščionybės. Kalbėjimas apie Kristų, išganymą, brolišką meilę daugeliui lietuvių, ypač jauniems žmonėms, padėjo rasti Dievą ir giliau suvokti savo gyvenimo prasmę. Mes visuomet prisiminsime tai, ką teigė ir kam kvietė brolis Roger: kryžių – žmonijos išganymo ir Dievo meilės apsireiškimą; Dievo Žodį, kuris ir šiandien kuria mumyse dieviška gyvenimą; susitaikymo palapinę, kurioje kiekvienas gali atrasti Dievo gailestingumą ir išsivadavimą iš slegiančių kalčių.
All the contents on this site are copyrighted ©.