2005-08-21 14:05:05

Dovidenia v Sydney v roku 2008


Kolín nad Rýnom: Pred záverečným požehnaním a modlitbou Anjel Pána sa Benedikt XVI. prihovoril všetkým prítomným:
Milí priatelia,

dospeli sme k záveru tejto úžasnej sv. omše a taktiež XX. Svetového dňa mládeže. V mojom srdci cítim silno znieť slovo: „Vďaka“. Som si istý, že nájde ozvenu v každom z vás.

Je to Boh sám, kto nám ho vtlačil do srdca a zapečatil ju touto Eucharistiou, ktorá znamená práve vďakyvzdanie. Áno, milí mladí, slovo vďaky, ktoré sa rodí z viery, sa vyjadruje v speve chvály Jemu, Otcovi, Synovi a Duchu Svätému, ktorý nám dal ďalšie svedectvo nekonečnej lásky.

Naša vďaka, ktorá vystupuje k Bohu za dar tohto nezabudnuteľného stretnutia sa rozširuje na všetkých, ktorí sa starali o organizáciu a realizáciu. Znovu chcem poďakovať Pápežskej rade pre Laikov, ktorej predsedá Arcibiskup Stanislaw Rylko, účinne mu pomáha Sekretár Mons. Josef Clemens, ďalej spolubratom, nemeckým biskupom, v prvom rade arcibiskupovi Kolína, Kardinálovi Joachimovi Meisnerovi.

Ďakujem politickým a administratívnym autoritám, ktoré umožnili pokojný priebeh týchto dní; ďakujem všetkým dobrovoľníkom z nemeckých diecéz a z rozličných krajín. Srdečná vďaka aj mnohým kontemplatívnym rádom, ktoré modlitbou sprevádzali S vetový stretnutie mládeže.
V tomto momente, keď živá prítomnosť zmŕtvychvstalého Krista medzi nami, živí vieru a nádej som rád, že môžem ohlásiť, že budúce stretnutie mladých sa uskutoční v Sydney, v Austrálii v roku 2008. Materskému a starostlivému vedeniu Najsvätejšej Márie zverujeme cestu budúcnosti mladých celého sveta.

Potom nasledovali pozdravy:
Francúzsky:
Srdečne pozdravujem po francúzsky hovoriacich mladých. Ďakujem Vám, milí priatelia za vašu účasť a želám Vám aby ste si pri návrate do svojich krajín, podobne ako Mudrci, priniesli radosť zo stretnutia s Kristom, Synom živého Boha.

Anglicky:
Na záver týchto nezabudnuteľných dní, srdečne pozdravujem anglicky hovoriacich mladých, pochádzajúcich z rôznych častí sveta. Nech Kristovo svetlo, ktoré ste nasledovali na vašej ceste do Kolína, žiari jasnejšie a silnejšie vo vašich životoch.

Španielsky:
Milí mladí, ktorí hovoríte po španielsky. Prišli ste, aby ste sa poklonili Kristovi. Teraz, keď ste ho stretli, klaňajte sa mu i naďalej vo svojich srdciach, vždy pripravení dať zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Šťastný návrat do vašich krajín.

Taliansky:
Milí priatelia, ktorí hovoríte po taliansky. Už sa blíži k záveru XX. Svetového Dňa Mládeže, ale toto eucharistické slávenie pokračuje v živote: prineste všetkým radosť Krista, ktorého ste stretli.

Poľsky:
Srdečné objatie všetkým vám, mladí z Poľska. Ako by Vám povedal veľký pápež Ján Pavol II., udržte živý plameň viery vo vašom živote a v živote vášho národa. Mária, Kristova Matka, nech vždy sprevádza vaše kroky.

Portugalsky:
Srdečne pozdravujem mladých, hovoriacich po portugalsky. Želám Vám, milí mladí, aby ste žili vždy v priateľstve s Ježišom, a zakúsili tak skutočnú radosť a sprostredkovali ju všetkým, zvlášť vašim rovesníkom, ktorí sa nachádzajú v núdzi.

Filipínsky:
Milí priatelia, ktorí hovoríte po filipínsky a všetkým Vám, mladí z Ázie! Ako mudrci, prišli ste z Východu pokloniť sa Kristovi. Teraz keď ste sa s ním stretli, vráťte sa do svojich krajín nesúc si v srdciach svetlo jeho lásky.

Swahili:
Srdečný pozdrav aj Vám, mladí z Afriky. Prineste na váš veľký a milovaný kontinent nádej, ktorú Vám dal Kristus. Buďte všade rozsievačmi pokoja a priateľstva.

Nemecky:
Milí priatelia, ktorí mi rozumiete v mojej vlastnej reči. Ďakujem Vám za sympatiu, s ktorou ste ma podporovali počas týchto dní. Buďte mi blízko s modlitbou. Kráčajte zjednotení. Buďte vždy verní Kristovi a Cirkvi. Kristov pokoj a radosť nech sú vždy s vami.All the contents on this site are copyrighted ©.