2005-08-18 19:03:23

Svätý Otec navštívil Kolínsku katedrálu


Kolín nad Rýnom: Pápežov katamarán po privítaní pokračoval ďalej vo svojej plavbe až po prístavné mólo Hohenzollerbbruecke, ktoré sa nachádza niekoľko sto metrov pred Kolínskym dómom.
 
Na móle privítal Svätého Otca primátor Kolína. Potom Benedikt XVI. peši, sprevádzaný mladými vstúpil do katedrály a prišiel k relikviám Troch kráľov. Následne bočnou bránou vyšiel na Roncalliho námestie kde sa prihovoril okolo 30 tisíc mladým.
 
Drahí bratia a sestry!
 
Som rád, že môžem byť dnes večer medzi vami v Kolíne, v meste ktoré mám rád pre mnohé spomienky, ktoré ma s ním spájajú. Niekoľko rokov som žil v neďalekom Bonne ako profesor a odtiaľ som prichádzal často do Kolína, kde som našiel veľa priateľov.
 
Považujem za zvláštne riadenie Božej prozreteľnosti, že už tak skoro som sa spriatelil s vtedajším kolínskym arcibiskupom, kardinálom Jozefom Fringsom, ktorý mi poskytol svoju plnú dôveru, povolal ma ako teológa na II. Vatikánsky koncil a tak som mohol mať aktívnu účasť na tejto historickej udalosti.
 
Poznal som aj jeho nástupcu, kardinála Jozefa Hoeffnera. Jeho som navštevoval po dlhé roky ako bratského kolegu, najskôr na Konferencii biskupov Nemecka a potom pri spoločnej spolupráci na rozličných dikastériách rímskej kúrie.
 
Za úprimného priateľa považujem aj aktuálneho arcibiskupa, kardinála Joachima Meisnera. Jemu som vďačný za slová srdečného prijatia a za jeho veľké úsilie pri príprave Svetového dňa mládeže.
 
Túžim vyjadriť moje úprimné uznanie aj kardinálovi Karlovi Lehmanovi, predsedovi Konferencie biskupov Nemecka, za všetko jeho úsilie a cez neho biskupom a všetkým ktorí nasadili svoje sily pre mobilizáciu života Cirkvi v tejto krajine v príprave na túto dnešnú veľkú udalosť Cirkvi.
 
Ďakujem všetkým tým, ktorí počas mesiacov a mesiacov pripravovali tento silný okamih, od všetkých tak úpenlivo očakávaný: zvlášť organizačnému výboru v Kolíne, ale aj diecézam a lokálnym spoločenstvám, ktoré po tieto dni prijali mladých. Môžem si predstaviť koľko energie a podstúpených obetí je za týmto všetkým.
 
Prajem si, aby sa to ukázalo plodným, v duchovnom úspechu tohto Svetového dňa mládeže. Nakoniec by som chcel prejaviť moju hlbokú vďačnosť občianskym a vojenským autoritám, polícii a agentom bezpečnosti Nemecka a územia severného Vestfálska.
 
Osobitne ďakujem starostovi tohto mesta a všetkým obyvateľom Kolína za preukázané pochopenie pokiaľ ide o „inváziu“ toľkých mladých, ktorí prišli zo všetkých častí sveta.
 
Mesto Kolín by nebolo tým čím je, bez Troch kráľov, ktorí tak veľmi poznačili jeho dejiny, kultúru a vieru. Cirkev tu, v určitom zmysle, slávi počas celého roka sviatok Epifánie!
 
Preto, prv než by som sa obrátil na Vás, pred touto nádhernou bazilikou, chcel som sa na niekoľko okamihov sústrediť v modlitbe pred relikviami Troch kráľov, ďakujúc Bohu pre ich svedectvo viery, nádeje a lásky.
 
V roku 1164 relikvie Troch kráľov opustili Miláno, za sprievodu kolínskeho arcibiskupa Reinalda von Dassela, prekonali Alpy, a dosiahli Kolín, kde boli prijaté s veľkou oslavou.
 
Putovaním Európou zanechali tieto relikvie jasné stopy, ktoré do dnes možno nájsť v miestopise a v prejavoch národnej zbožnosti. Obyvatelia Kolína vyhotovili pre Troch kráľov najvzácnejší relikviár celého kresťanského sveta, a akoby to ešte nestačilo, nad ním postavili ešte väčší relikviár, túto nádhernú gotickú katedrálu, ktorá po vojnových zraneniach, opäť ponúka očiam svojich návštevníkov všetok lesk svojej krásy.
 
S Jeruzalemom ako „Svätým mestom“, s Rímom ako „Večným mestom“, so Santiagom di Compostela v Španielsku, Kolín vďaka Trom kráľom, sa stal v priebehu storočí jedným z najdôležitejších pútnických miest.
 
Kolín však nie je len mesto Troch kráľov. Je to mesto hlboko poznačené prítomnosťou mnohých svätých, ktorí prostredníctvom životného svedectva e stopy, ktorú zanechali v dejinách nemeckého národa, prispeli k budovaniu Európy na kresťanských základoch.
 
Zvlášť myslím na mučeníkov a mučeníčky prvých storočí, ako napríklad mladá svätá Uršuľa a jej spoločníčky, ktoré podľa tradície, boli umučené za Diokleciána. A ako nespomenúť svätého Bonifáca, apoštola Nemecka, ktorý bol za kolínskeho biskupa menovaný pápežom Zachariášom v roku 745?
 
K tomuto mestu sa viaže aj meno svätého Alberta Veľkého, ktorého telo odpočíva tu neďaleko, v krypte kostola svätého Ondreja. V Kolíne žil aj učeník Alberta Veľkého, svätý Tomáš Akvinský, ktorý tu potom pôsobil aj ako profesor.
 
Nemožno nezabudnúť na blahoslaveného Adolpha Kolpinga, ktorý zomrel v Kolíne v roku 1865. Z obuvníka sa stal kňazom a založil mnohé sociálne diela, zvlášť v oblasti profesionálnej formácie.
 
Keď sa priblížime viacej k nám, myšlienka nám zalieta k Edite Steinovej, poprednej hebrejskej filozofke XX. storočia, ktorá vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Kolíne s menom Terézia Benedikta z Kríža. Zomrela v koncentračnom tábore Auschwitz.
 
Pápež Ján Pavol II. ju kanonizoval a vyhlásil za Spolupatrónku Európy, spolu s Brigitou Švédskou a svätou Katarínou Sienskou.
 
S týmito a zo všetkými ďalšími svätými, známymi aj neznámymi, objavíme intímnejšiu a opravdivejšiu tvár tohto mesta a uvedomíme si dedičstvo hodnôt, ktoré nám bolo odovzdané predchádzajúcimi kresťanskými generáciami. Je to veľmi bohaté dedičstvo.
 
Od nás sa očakáva, aby sme boli na jeho výške. Je to zodpovednosť, ktorú nám pripomínajú aj kamene antických budov mesta. Veď práve na duchovných hodnotách je možné uskutočňovať v živote vzájomné pochopenie medzi ľuďmi a národmi, medzi rozličnými civilizáciami a kultúrami.
 
V tomto zmysle sa obraciam s vrúcnym pozdravom na predstaviteľov rozličných kresťanských vyznaní a iných náboženstiev. Ďakujem všetkým, za ich prítomnosť v Kolíne, pri príležitosti tohto veľkého stretnutia, dúfajúc, že aj ono môže napomôcť rozvoju na ceste zmierenia a jednoty medzi ľuďmi.
 
Kolín v skutku nie je len o Európe, ale nás otvára pre univerzálnosť Cirkvi a sveta. Práve jeden z Troch kráľov bol vnímaný ako čierny, teda ako predstaviteľ afrického kontinentu.
 
Tu, podľa tradície zomreli mučeníci, svätý Gereon a jeho spoločníci z tébskej légie. Nezávisle od striktne historickej dôveryhodnosti týchto tradícií, kult voči týmto svätým svedkom rozkvital počas storočí v univerzálnej otvorenosti veriacich Kolína, či viac vo všeobecnosti, Cirkvi ako takej, ktorá sa v Nemecku rozvíjala vďaka apoštolskej aktivite svätého Bonifáca.
 
Táto otvorenosť bol potvrdená v uplynulom čase prostredníctvom veľkých charitatívnych aktivít, ako napríklad „Misereor“, „Adveniat“ a „Renovabis“. Tieto diela sa zrodili v Kolíne a sprítomňujú Kristovu lásku na všetkých kontinentoch.
 
Teraz ste tu vy, mladí z celého sveta, predstavitelia tých vzdialených národov, ktoré spoznali Krista prostredníctvom Mudrcov a ktorí boli zjednotení v novom božom národe, v Cirkvi, ktorá zhromažďuje mužov a ženy všetkých kultúr.
 
Nechajte sa zapáliť ohňom Ducha, aby nové Turíce mohli obnoviť vaše srdcia. Kiež prostredníctvom Vás, vaši rovesníci zo všetkých končín zeme spoznajú v Kristovi skutočnú odpoveď na vlastné očakávanie a otvoria sa pre prijatie Božieho vteleného Slova, ktoré zomrelo a vstalo zmŕtvych za spásu sveta.All the contents on this site are copyrighted ©.