2005-08-08 17:53:37

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán: Pápež Benedikt XVI. sa v nedeľu, vo svojom letnom sídle v Castel Gandolfo, spolu s veriacimi pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa k prítomným prihovoril týmito slovami:

Drahí bratia a sestry,
tisíce mladých sa práve vydáva na cesty, alebo sú už na cestách do Kolína na XX. Svetový Deň mládeže, ktorého téma znie: „Prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2,2).

Možno povedať, že celá Cirkev je duchovne zmobilizovaná aby prežívala túto mimoriadnu udalosť, s pohľadom upretým na Mudrcov z východu ako na vzory tých, ktorí hľadajú Krista, aby pred ním pokľakli v adorácii. Čo však znamená adorovať? Ide len o postoj z dávnych čias bez akéhokoľvek významu pre súčasného človeka?

Zaiste nie! Jedna veľmi známa modlitba, ktorú sa modlia mnohí ráno aj večer začína slovami: „Klaniam sa ti, môj Bože, milujem Ťa celým srdcom...“ Na úsvite a pri západe slnka, veriaci každý deň obnovuje svoju „adoráciu“, totiž uznanie prítomnosti Boha ako Stvoriteľa a Pána vesmíru. Je to uznanie plné vďačnosti, ktoré vychádza z hĺbky srdca a preniká celé bytie, pretože človek môže plne realizovať seba samého len vtedy, keď adoruje a miluje Boha nadovšetko.

Mudrci z východu sa klaňajú Dieťaťu v Betleheme, spoznávajú v ňom prisľúbeného Mesiáša, jednorodeného Božieho Syna, v ktorom, ako potvrdzuje Pavol, „telesne prebýva celá plnosť božstva“ (Kol 2,9).

Podobnou skúsenosťou, v určitom zmysle, je skúsenosť učeníkov Petra, Jakuba a Jána – čo pripomína Sviatok premenenia, ktorý sme slávili včera. Ježiš na hore Tábor im zjavil svoju božskú slávu a predpovedal tak definitívne víťazstvo nad smrťou. Neskôr na Veľkú noc, ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Kristus naplno zjaví svoju božskosť, keď ponúkne všetkým ľuďom dar svojej vykupiteľskej lásky.

Svätí sú tí, ktorí prijali tento dar a stali sa tými, ktorí skutočne adorujú živého Boha, milujúc ho bez výhrad v každom okamihu svojho života. Počas najbližšieho stretnutia v Kolíne, Cirkev chce znovu predložiť mladým tretieho tisícročia, túto svätosť, ktorá vrcholí v láske.

Kto lepšie ako Panna Mária nás môže sprevádzať na tejto náročnej ceste k svätosti? Kto iný než Ona nás môže lepšie naučiť adorovať Krista? Kiež Ona pomáha zvlášť novým generáciám spoznať v Kristovi skutočnú Božiu tvár, adorovať ho, milovať ho a slúžiť mu s úplnou oddanosťou.

Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec ešte dodal:

Prv než pozdravím prítomných pútnikov, túžim vyjadriť moju úprimnú sústrasť obetiam leteckého nešťastia, ku ktorému došlo včera na juhu Talianska. Modlím sa za obete a za zranených, ktorí pochádzajú prevažne z Bari a okolia.

Spolucítim so smútkom rodín a celej kresťanskej i občianskej komunity tohto mesta, ktoré som len nedávno navštívil pri príležitosti Národného Eucharistického Kongresu. Kristus, ktorý zomrel a vstal zmŕtvych nech naplní všetkých útechou a nádejou.All the contents on this site are copyrighted ©.